22-02-2021 Orhan Keskinsoy

Bil­di­ği­niz gibi geç­ti­ği­miz ay­lar­da Datça Kent kon­se­yi Baş­ka­nı Hay­ri­ye Bal­kan is­ti­fa et­miş­ti.
Bal­kan'ın is­ti­fa­sın­dan bo­şa­lan baş­kan­lı­ğa, en yaşlı üye ola­rak Gün­gör Ercil gel­miş­ti.
Bu­ra­da bir sı­kın­tı yok. Böyle bo­şal­ma­lar da ye­ni­den seçim ya­pıl­ma­sı etik ola­rak doğru olur­du. Bu ya­pıl­ma­dı.
Geçen zaman için­de Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lun­dan 4 üye daha is­ti­fa etti (15.02.2021 ta­rih­li is­ti­fa­lar)
Duy­duk ki, Kent Kon­se­yi Yü­rüt­me Ku­ru­lu kal­dı­ğı yer­den devam ka­ra­rı almış. De­ni­yor­muş ki, yedek üye­ler­den ta­mam­la­rız devam ede­riz. Ancak bir sorun var. Zaten Kent Kon­se­yi Yö­net­me­li­ği­nin ne­re­sin de sorun yok ki?
Genel Ku­rul­da yedek üye de seç­miş ola­bi­lir­si­niz. Bu Yö­net­me­li­ğe uygun ça­lı­şa­cak­sa­nız, böyle bir yedek üye­lik yok.
Kent Kon­se­yi Yö­net­me­li­ği­nin (de­ği­şik fıkra: 06/06/2009-27250 S.R.G Yön./6.​mad.)şöyle den­mek­te­dir:
Yü­rüt­me Ku­ru­lu, genel kurul ta­ra­fın­dan bi­rin­ci dönem için iki, ikin­ci dönem için üç yıl görev yap­mak üzere se­çi­len, kadın ve Genç­lik Mec­lis Baş­kan­la­rı­nın da yer al­dı­ğı EN AZ YEDİ KİŞİDEN OLU­ŞUR…”
Gö­rül­dü­ğü gibi Si­ya­si Par­ti­ler­de ve Der­nek­ler­de ol­du­ğu gibi ay­rı­ca bir yedek üye­lik­ten söz edil­mi­yor…
Böyle olun­ca da, zor­la­ma­ya gerek yok. Sayın Kent Kon­se­yi baş­ka­nı 13. Mad­de­nin 2. Fık­ra­sı­na göre Kent Kon­se­yi Genel Ku­ru­lu­nu top­la­ya­bi­lir(Tabii bu arada pan­de­mi ne­de­niy­le 28 Şubat 2021 ta­ri­hi­ne kadar genel ku­rul­lar yasak. Ondan son­ra­sı­nı da bil­mi­yo­ruz)
Tabii başka bir çözüm daha var. Yine aynı madde için­de “….veya 8.​mad­de­de ön­gö­rü­len ka­tı­lım­cı sa­yı­sı­nın ÜÇTE BİRİNİN tek­li­fi üze­ri­ne ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı­ya ça­ğı­rı­la­bi­lir….”
Bunu tav­si­ye etmem. Oraya var­ma­dan, iş çö­züm­len­me­li­dir.


Bu yazı 681 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer