26-11-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

KA­DI­NA YÖ­NE­LİK ŞİD­DE­TE KARŞI ULUS­LAR ARASI MÜ­CA­DE­LE GÜNÜ

 25 Kasım 1999 'da Bir­leş­miş Mil­let­ler Genel Ku­ru­lun­da alı­nan karar doğ­rul­tu­sun­da, her yıl kut­la­nan, ye­ni­den ka­dın­la­rı anım­sa­tan gün…
      Ben de çam sa­kı­zı çoban ar­ma­ğa­nı tüm dünya ka­dın­la­rı­na söy­len­miş güzel söz­ler der­le­dim: 
“Kadın, dün­ya­ya ege­men olan bir tut­ku­dur” BAKAÇ “Se­vi­len bir kadın, dün­ya­nın en güzel ka­dı­nı­dır” BAL­ZAC 
“Yer­yü­zü­nün en soylu var­lı­ğı, er­dem­li bir ka­dın­dır” LOT­VELL “Güzel bir ka­dı­nı bütün sa­nat­la­ra ter­cih ede­rim”MA­UPAS­SANT “Hayat iş­le­rin­de kadın kalbi,erkek ka­fa­sın­dan daha akıl­lı­dır”G.​GAR­DONY 
“Ka­dın­lar er­kek­le­re söy­le­ye­cek­le­ri­ni göz­le­riy­le söy­ler­ler”ALP­HON­SE DA­UDET
 “Şa­ra­bı, ka­dı­nı,şiiri ve mü­zi­ği sev­me­yen bütün ha­ya­tın­ca bir ahmak kalır” GO­ET­HE 
“Erkek sev­di­ği ka­dı­nı üz­mek­ten sa­kın­ma­lı­dır…Gül kok­la­nır, fakat hır­pa­lan­maz” FUZULİ
 “Ka­dın­sız bir erkek ho­roz­suz bir ta­ban­ca gi­bi­dir; er­ke­ği ateş­le­yen ka­dın­dır” VİCTOR HUGO
 “Er­kek­ler­le ya­rı­şı­yor­sun ve ya­rış­ma­ya gerek yok; sen üs­tün­sün zaten. Şiir yaz­ma­na gerek yok, şiir sen­sin. Sev­gin senin mü­zi­ğin­dir. Sev­gin­le bir­lik­te çar­pan kal­bin senin dan­sın­dır”OSİTO “Bir ka­dı­nın ne de­di­ği­ne değil, ne demek is­te­di­ği­ne kulak ver. Çünkü onlar,kimse kı­rıl­ma­sın diye bazı şey­le­ri söy­le­mez­ler” PAUL AUS­TER 
Kadın olmak zor iştir. Çünkü her kadın, erkek de­ni­len ya­ra­tık­la uğ­raş­mak zo­run­da­dır” J.​CON­RAD
 “Ka­dın­la mü­zi­ğin yaşı olmaz” OLİVER GOLDSMİTH
 “Ka­dın­lar sa­de­ce insan ol­duk­la­rı için bile o kadar me­sut­tur­lar ki…On­la­rı ille şey­tan­lar veya me­lek­ler ha­li­ne koy­ma­ya ne diye ça­lı­şı­rız sanki? “ART­HUR SCHNİTZLER
 “Ha­va­yı gel­di­ği gibi,rüz­ga­rı es­ti­ği gibi,ka­dı­nı ol­du­ğu gibi kabul edin” ALF­RED DE MUS­SET
 “Elbet, sefil olur­sa kadın, al­ça­lır beşer!” TEVFİK FİKRET
“Ka­dın­sız bir top­lum, dil­siz bir adama ben­zer. Yavaş yavaş adet­le­ri­miz­de­ki bu or­ta-çağ­cıl­lık­tan çık­maz­sak,biz Türk­ler ve Müs­lü­man­lar top­lum­ca kö­tü­rüm olu­ruz”MUS­TA­FA KEMAL ATA­TÜRK “Ben Ana­do­lu ka­dı­nın­dan daha çok ça­lış­tım, ulu­su­mu kur­tu­lu­şa ve za­fe­re gö­tür­mek­te Ana­do­lu ka­dı­nı kadar çaba gös­ter­dim, di­ye­mez” M.​KEMAL ATA­TÜRK Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi, Tür­ki­ye'de de ne kadar ye­ni­lik, çağ­daş­lık varsa ka­dı­nın ese­ri­dir. Bu ül­ke­ye daha ay­dın­lık gün­ler ge­le­cek­se yine on­la­rın eseri ola­cak­tır. Kendi adıma ve­re­ce­ği­niz her türlü mü­ca­de­le­de ya­nı­nız­da ola­ca­ğı­mı bil­di­ri­rim. Ka­dı­na uza­nan eller kı­rıl­sın!


Bu yazı 1345 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer