25-09-2020 Orhan Keskinsoy

Muski in­san­lar­dan büyük tepki aldı!
Bu su ke­sin­ti­le­ri ne ilk, ne de son ola­cak­tır. Elekt­rik­ler ke­si­le­bi­lir. Bazen arıza olur, bazen bakım ola­bi­lir.
Datça'nın su şe­be­ke­si MUSKİ ile bir­lik­te ye­ni­len­me­di ki!
Su şe­be­ke­le­ri on­lar­ca yıl­lık, önü­müz­de­ki kışın ne ola­ca­ğı­nı bil­mi­yo­ruz…Daha büyük sı­kın­tı ya­şa­na­bi­lir…İnşal­lah ya­şan­maz!
Bu küçük çapta bir kriz­dir.
Buna karşı ku­ru­luş ve ku­rum­la­rın mut­la­ka bir B planı ol­ma­sı ge­re­kir.
İnsan­la­rın ço­ğu­nun tep­ki­si; falan saat dendi, filan saat dendi, iki günde ancak geldi…tep­ki­siy­di.
Bir de çoğu insan daha önce ha­ber­dar edil­me­di­ğin­den şi­ka­yet­çiy­di. MUSKİ'  nin sa­vun­ma­sı ise, tüm abo­ne­le­re, te­le­fon­la bil­dir­dik oldu.
Bir kez, MUSKİ şu anda fa­tu­ra­la­rı kimin öde­di­ği­ne, ev­ler­de kim­le­rin ya­şa­dı­ğı­na bak­ma­lı, o isim­le­ri teker teker çı­kar­ma­lı. Böyle bir ileti gön­de­ri­li­yor­sa, abo­ne­ye değil, evde otu­ra­na gön­der­me­li…Çünkü Datça'daki ko­nut­la­rın ya­rı­sın­da ki­ra­cı­lar otu­ru­yor.
Arı­za­nın ya­pıl­ma­sı çok uzun sü­re­cek­se, arıza olan hat­lar bypas edi­le­rek acil su ve­ril­me­li. MUSKİ'den önce Datça Be­le­di­ye­si su iş­le­ri bunu bir­kaç kez yap­mış­tı!
Efen­dim, sa­de­ce hat arı­za­sı değil, pompa da arı­za­lan­dı de­ni­yor. Bu doğ­ruy­sa daha kötü bir durum or­ta­ya çı­kı­yor. Yedek bir pompa yok mu? Bizce ol­ma­lı!
Çev­re­sin­de tatlı su kay­na­ğı bu­lun­ma­yan, suya hiç ula­şa­ma­yan in­san­la­ra, ge­re­kir­se, tan­ker­ler­le su ta­şın­ma­sı gün­de­me ge­ti­ril­me­li…
Pet­rol ol­ma­dan da ya­şa­rız, ama susuz asla…
Bunu bir mu­si­bet sa­ya­rak, önü­müz­de­ki yıl­lar için, Datça'nın olası su so­ru­nu tek­rar ma­sa­ya ya­tı­rıl­ma­lı­dır.


Bu yazı 949 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer