17-06-2019 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

GI­DA­LA­RI­MIZ­DAKİ ANTİBİYOTİKLER ÖL­DÜ­RÜ­CÜ

-An­ti­bi­yo­tik­le­ri gı­da­la­rı­mız­dan çekin!...
-Vü­cu­du­muz­da an­ti­bi­yo­ti­ğe di­renç ka­zan­mış bak­te­ri is­te­mi­yo­ruz..
-Böy­le bak­te­ri­ler­le has­ta­lan­mak is­te­mi­yo­ruz..
-An­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı­lı gıda tü­ket­mek is­te­mi­yo­ruz!..
-An­ti­bi­yo­tik­siz inek,an­ti­bi­yo­tik­siz tavuk,an­ti­bi­yo­tik­siz balık is­ti­yo­ruz!..
An­ti­bi­yo­tik­ler,1950 'ler­den bu yana hay­van üre­ti­len çift­lik­ler­de sü­rek­li kul­la­nıl­mak­ta­dır. İnsan­lar­da kul­la­nı­lan an­ti­bi­yo­tik­ler hay­van­lar­da da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ge­nel­lik­le,dün­ya­da üre­ti­len an­ti­bi­yo­tik­le­rin ya­rı­sı hay­van­lar­da kul­la­nıl­mak­la bir­lik­te,bazı ül­ke­ler­de­ki hay­van­lar­da an­ti­bi­yo­tik tü­ke­ti­mi in­san­lar­da­ki tü­ke­ti­mi aş­mak­ta­dır. ABD'de hay­van­lar­da­ki an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı top­lam an­ti­bi­yo­tik tü­ke­ti­mi­nin yüzde sek­se­ni­ni(%80) oluş­tur­mak­ta­dır. An­ti­bi­yo­tik­ler temel ola­rak ya da yay­gın ola­rak hay­van ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğin­de has­ta­lık­la­rın te­da­vi­si,has­ta­lık­la­rın ön­len­me­si ve kont­ro­lü ile bü­yü­me­yi hız­lan­dır­mak için kul­la­nıl­mak­ta­dır.
ANTİBİYOTİK DİRENCİ:Yak­la­şan bir halk sağ­lı­ğı krizi..
An­ti­bi­yo­tik di­ren­ci,bak­te­ri­ler an­ti­bi­yo­tik­le­re karşı di­renç­li hale gel­dik­le­rin­de or­ta­ya çıkar. Bu di­renç­li bak­te­ri­ler te­da­vi­si çok daha zor olan en­fek­si­yon­la­ra neden olur. Yeni ilaç­la­rın for­mü­le edi­le­me­me­siy­le de bir­le­şin­ce,”bi­li­nen mo­dern ilaç­la­rın sonu ola­bi­lecek” önem­li bir halk sağ­lı­ğı krizi or­ta­ya çı­ka­bi­lir…
Dün­ya­da üre­ti­len an­ti­bi­yo­tik­le­rin yak­la­şık ya­rı­sı,has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­den çok bü­yü­me­yi hız­lan­dır­mak ve has­ta­lık­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la ta­rım­da kul­la­nıl­mak­ta­dır. Bu aşırı kul­la­nım da an­ti­bi­yo­tik di­renç­li bak­te­ri­le­rin daha fazla art­ma­sı­na neden ol­mak­ta­dır.
An­ti­bi­yo­tik Di­ren­ci Nedir ve nasıl ya­yı­lır?
An­ti­bi­yo­tik di­ren­ci,bak­te­ri­le­rin an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na di­renç­li hale gel­me­siy­le or­ta­ya çıkar. An­ti­bi­yo­tik di­ren­cin­den söz et­ti­ği­miz­de, bak­te­ri­ler­den ve an­ti­bi­yo­tik­le­re karşı ba­ğı­şık­lı­ğı olan mik­ror­ga­niz­ma­lar­dan bah­set­ti­ği­miz an­la­şıl­ma­lı­dır.
Bu di­renç­li bak­te­ri­ler boğaz ağ­rı­sı, idrar yıl­la­rı en­fek­si­yon­la­rı veya E-co­li gibi te­da­vi­si daha zor olan en­fek­si­yon­la­ra neden olur­lar. Bun­la­rın yanı sıra an­ti­bi­yo­tik di­ren­ce kalça pro­tez­le­ri veya se­zar­yen gibi rutin sa­yı­la­bi­lecek ope­ras­yon­lar­da ölüm­cül so­nuç­la­ra neden ola­bi­lir.
Söz ko­nu­su bak­te­ri­ler, kon­ta­mi­ne (bu­laş­mış,bu­la­şık)gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si,hay­van­lar­la doğ­ru­dan temas veya kir­le­nen su veya top­rak gibi çev­re­sel ya­yı­lım­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­yı­lır­lar.
An­ti­bi­yo­tik­le Ye­tiş­ti­ri­len hay­van­la­rın Eti­nin Yen­me­si­nin Teh­li­ke­si Nedir?
Ya­pı­lan ana­liz­le­rin hep­sin­de et ve kümes hay­van­la­rı­nın an­ti­bi­yo­tik di­renç­li bak­te­ri­ler ile kon­ta­mi­ne ol­du­ğu gö­rül­müş­tür. An­ti­bi­yo­tik di­renç­li bak­te­ri ta­şı­yan gı­da­la­rın in­san­lar ta­ra­fın­dan tü­ke­ti­mi­nin ilaca di­renç­li en­fek­si­yon­la­ra yol aç­tı­ğı­nı gös­te­ren kuv­vet­li ka­nıt­lar var­dır.
Tür­ki­ye'de An­ti­bi­yo­tik Kul­la­nı­mı ve An­ti­bi­yo­ti­ğe Di­renç­li Bak­te­ri Var­lı­ğı
Tür­ki­ye'de an­ti­bi­yo­tik­le­rin hay­van­lar­da te­da­vi amaç­lı kul­la­nı­mı dı­şın­da,bü­yü­me­yi hız­lan­dır­mak,has­ta­lık­la­rı ön­le­mek ama­cıy­la sü­rek­li kul­la­nıl­ma­sı ya­sak­lan­mış­tır. Ancak,de­ne­tim­ler ye­ter­li ol­ma­dı­ğı için an­ti­bi­yo­tik­le­rin bi­linç­siz­ce,ge­li­şi­gü­zel ve ko­nuy­la il­gi­li yasal dü­zen­le­me­le­re ay­kı­rı kul­la­nı­mı­nın yay­gın ol­du­ğu­nu or­ta­ya koyan araş­tır­ma­lar var­dır. Ne yazık ki,Tür­ki­ye'de bü­yük­baş hay­van­lar­la ve ta­vuk­lar üze­rin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da gö­rü­len yüz­ler­ce bak­te­ri­nin yüzde yet­miş­ten faz­la­sı­nın an­ti­bi­yo­ti­ğe di­renç­li ol­du­ğu vur­gu­lan­mak­ta­dır.
Bu­nun­la bir­lik­te,Tür­ki­ye'de ulu­sal an­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı iz­le­me prog­ra­mı ile ulu­sal an­ti­bi­yo­tik di­ren­ci iz­le­me prog­ra­mı bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­til­mek­te­dir.
Hasta Hay­van­la­rın An­ti­bi­yo­ti­ğe Ge­rek­si­ni­mi Yok mu?
Hasta hay­van­la­ra ge­rek­ti­ğin­de an­ti­bi­yo­tik ve­ri­le­bi­lir. Ancak,an­ti­bi­yo­tik­le­rin bü­yü­me­yi hız­lan­dır­ma ve has­ta­lık­lar­dan ko­ru­ma ama­cıy­la ge­rek­siz yere rutin ola­rak kul­la­nı­mı an­ti­bi­yo­tik di­ren­ci­ne neden olur.

ÇÖZÜM:An­ti­bi­yo­tik­le­ri Gı­da­mız­dan çekin!..
An­ti­bi­yo­tik di­ren­ci önü­müz­de büyük bir sorun ola­rak dur­mak­ta­dır. Eğer önlem alın­maz­sa, basit ke­sik­ler ve çi­zik­le­rin bir kez daha öl­dü­re­bi­le­ce­ği bir ge­le­cek­le karşı kar­şı­ya ka­la­bi­li­riz.
-Ta­rım­da ANTİBİYOTİK kul­la­nı­mı­nın 2030 yı­la­na kadar üçte iki ora­nın­da art­ma­sı bek­len­mek­te­dir.
-Yani 63,200 ton­dan 105,600 tona…
KÜ­RE­SEL RES­TO­RAN ZİNCİRLERİ NE YAPABİLİR..?
Dünya ça­pın­da­ki 100 binin üze­rin­de satış nok­ta­sı ile Mc­Do­nald's,Su­b­way ve KFC büyük etki için kul­la­nı­la­bi­lecek ikmal zin­cir­le­ri üze­rin­de etki sa­hi­bi­dir.
Bun­lar an­ti­bi­yo­tik­siz et­le­rin kul­la­nı­mı­na ön­cü­lük ede­bi­lir­ler.
Adı geçen kü­re­sel res­ta­urant zin­cir­le­ri­nin ala­cak­la­rı ön­lem­ler­le kul­la­nı­lan et­ler­de an­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı­sı­nın ol­ma­dı­ğı gü­ve­ni­ni sağ­la­yın­ca­ya kadar,tü­ke­ti­ci­le­re bu res­ta­urant zin­cir­le­rin­de yemek yen­me­me­si çağ­rı­sın­da bu­lu­nu­yo­ruz.
Bu ey­lem­ler dünya ça­pın­da yani kü­re­sel olmak zo­run­da­dır. Çünkü tüm in­san­lı­ğı il­gi­len­dir­mek­te­dir.
2050 Yı­lı­na Kadar An­ti­bi­yo­tik Di­ren­ci­ne Bağlı Yıl­lık Ölüm Oran­la­rı Tah­mi­ni:
Kuzey Ame­ri­ka'da 317.000,Latin Ame­ri­ka'da 392.000,Av­ru­pa'da 390.000,Af­ri­ka'da 4,150.000,Avust­ral­ya'da 22.000,Asya'da 4.730.000…Top­lam­da:10 mil­yon in­sa­nı böyle kay­be­de­bi­li­riz
Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Ola­rak Gıda,Tarım Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı­nı Gö­re­ve Ça­ğı­rı­yo­ruz ve Di­yo­ruz ki;
*Ulu­sal An­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı İzleme Prog­ra­mı ile Ulu­sal An­ti­bi­yo­tik Di­ren­ci İzleme Prog­ra­mı aci­len oluş­tu­rul­sun.
*Gı­da­da,in­san­da,hay­van­da,top­rak­ta,suda,ha­va­da an­ti­bi­yo­ti­ğe di­renç ka­zan­mış bak­te­ri is­te­mi­yo­ruz.
*İnsan­lı­ğın ve do­ğa­nın baş be­la­sı olan di­renç­li bak­te­ri­le­ri hort­la­tan an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na son!
*Hay­van­lar­da an­ti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na değil,ko­ru­yu­cu hay­van sağ­lık hiz­met­le­ri­ne ağır­lık ve­ril­sin.
*An­ti­bi­yo­tik­siz inek,an­ti­bi­yo­tik­siz tavuk,an­ti­bi­yo­tik­siz balık!..
*İnek­le­re,ta­vuk­la­ra,ba­lık­la­ra öz­gür­lük!..
*Gı­da­da an­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı­sı­na son!
*An­ti­bi­yo­tik­siz hay­van,an­ti­bi­yo­tik­siz gıda is­ti­yo­ruz
*An­ti­bi­yo­tik ka­lın­tı­lı gıda tü­ket­mek is­te­mi­yo­ruz!
*An­ti­bi­yo­ti­ğe di­renç­li bak­te­ri ne­de­niy­le has­ta­lan­mak is­te­mi­yo­ruz!
ANTİBİYOTİKLERİ GI­DA­MIZ­DAN ÇEKİN!...
(Tü­ke­ti­ci hak­la­rı Der­ne­ği Genel mer­ke­zi'nin Sağ­lık Ko­mis­yo­nu basın bül­te­nin­den sa­de­leş­ti­ri­le­rek alın­mış­tır)


Bu yazı 5245 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer