13-12-2019 Orhan Keskinsoy

GDO NEDİR?(TRANS­GENİK ÜRÜN NEDİR) İNSAN SAĞ­LI­ĞI­NA ETKİSİ VAR MIDIR? NE­LERDİR?

Artık her yerde kul­lan­dı­ğı­mız bir kı­salt­ma oldu GDO.
GDO'yu an­lat­ma­dan yan­lış kul­la­nı­lan,ya da GDO ile aynı an­la­ma gel­di­ği sa­nı­lan HOR­MON lu ürün ara­sın­da bir ilin­ti ol­ma­dı­ğı­nı,yine pes­ti­sit(ilaç ka­lın­tı­sı) ile de bir il­gi­si­nin bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lirt­me­li­yiz.
GDO:Mo­dern bi­yo­tek­no­lo­ji kul­la­nı­la­rak ge­ne­tik ma­ter­ya­li de­ğiş­ti­ril­miş olan,insan ha­ri­cin­de­ki or­ga­niz­ma…
Bu tarif GDO lu Ürün­ler Hak­kın­da­ki yö­net­me­lik­ten alın­mış­tır.
Ulus­lar arası ter­mi­no­lo­ji­de kul­la­nı­lan tarif şöyle:
GDO:BİR CAN­LI­DAKİ GENETİK ÖZELLİKLERİN KOP­YA­LA­NA­RAK BU ÖZELLİKLERİ TA­ŞI­MA­YAN BİR CAN­LI­YA AK­TA­RIL­MA­SI SO­NU­CUN­DA ÜRETİLEN YENİ CAN­LI­YA GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA(GDO)VEYA TRANS­GENİK ÜRÜN DENİR…
İkinci tarif daha bi­lim­sel bir tarif. Çünkü bu­ra­da açık­la­ma da var.?genetik özel­lik­le­rin kop­ya­lan­ma­sı,yeni can­lı­ya gön­de­ril­me­si…..?gibi.?Buradan kan­se­re ge­li­yo­ruz işte..
Ge­le­lim insan sağ­lı­ğı­na et­ki­le­ri­ne; Şöyle bir soru ile baş­la­ya­bi­li­riz;
-GDO'LU ÜRÜN­LERİN ÜRETİLME GE­REK­ÇE­LERİ NE­LERDİR?
İddia,daha az ilaç kul­la­nı­la­ca­ğı,verim ar­tı­şı ola­ca­ğı­dır. Ger­çek tam tersi ol­muş­tur. GDO uy­gu­la­ma­la­rı­nın yüzde 85'i ot öl­dü­rü­cü­le­re(her­bi­sit) karşı,bit­ki­le­re da­ya­nık­lı­lık ka­zan­dı­rıl­ma­sı ile ilgili.?Oysa ki GDO'lu bit­ki­le­rin üre­til­di­ği ül­ke­ler­de ilaç kul­la­nı­mı roket gibi arttı,Ar­jan­tin'de glyp­ho­sa­te kul­la­nı­mı 14 kat arttı.Verim ar­tı­şı id­di­ası da doğru de­ğil­dir.Hin­dis­tan'da GDO'lu pamuk dönüm ba­şı­na 370 kg verim et­miş­ti. Or­ta­la­ma verim 50 kg oldu.
-İNSAN SAĞ­LI­ĞI­NA VE HAY­VAN SAĞ­LI­ĞI­NA ETKİLERİ BA­KI­MIN­DAN BİLİMSEL BUL­GU­LAR,BİLGİLER VAR MIDIR?
İnsan­lar­da aler­ji­le­re yol aç­tı­ğı doğ­ru­dan iz­len­mek­te­dir. Hay­van de­ney­le­ri çok olum­suz­dur. İskoç­ya Ro­wett Ens­ti­tü­sü'nde GDO'lu pa­ta­tes­le bes­le­nen fa­re­le­rin tü­mü­nün iç or­gan­la­rın­da kü­çül­me,ba­ğı­şık­lık sis­tem­le­rin­de çökme,kan ya­pı­la­rın­da bo­zul­ma gö­rül­dü. Rusya Bilim Aka­de­mi­si'nde fa­re­le­rin yav­ru­la­rı­nın yüzde 55.6 sı do­ğum­dan son­ra­ki üç hafta için­de öldü. Avus­tur­ya Tarım ve Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın fi­nans­ma­nı ile Vi­ya­na Üni­ver­si­te­si'nin geçen yıl­lar­da yap­tı­ğı bir ça­lış­ma­da ise GDO lu gı­da­lar­la bes­le­nen fa­re­le­rin 34 nesil sonra büyük öl­çü­de üreme ye­te­nek­le­ri­ni kay­bet­tik­le­ri be­lir­len­di.
-BİTKİ SAĞ­LI­ĞI­NA,YANİ ORGANİK YA­PI­LA­RA KARŞI ZA­RAR­LA­RI HAK­KIN­DA BİLİMSEL BİLGİLER VE BUL­GU­LAR VAR MI?
GDO biyo çe­şit­li­li­ğe teh­dit oluş­tur­mak­ta­dır. İngil­te­re'de 2007 yı­lın­da GDO'lu kol­za­dan,ya­ba­ni ak­ra­ba­sı olan,ya­ba­ni har­da­la gen ge­çi­şi is­pat­lan­mış­tır. GDO yerli gen kay­nak­la­rı­nı za­man­la or­ta­dan kal­dı­ra­cak­tır.
Teh­li­ke­si sa­de­ce in­sa­na değil,çev­re­ye de yö­ne­lik­tir.
-PEKİ GDO'LU ÜRÜN­LERİ SA­VU­NAN­LA­RIN GÖ­RÜŞ­LERİ NE­LERDİR?

Yay­gın ola­rak GDO uy­gu­la­ma­sı olan pamuk,mısır,soya ve kol­za­da so­nuç­lar olum­suz­dur.Şim­di­ler­de GDO yan­daş­la­rı hiç ger­çek­leş­me­miş bazı olay­la­rı ileri sü­re­rek GDO'ya iti­bar ka­zan­dır­mak istemektedirler.?Bunlardan biri A vi­ta­mi­ni içer­me­si ne­de­niy­le dün­ya­nın kur­ta­rı­cı­sı gibi gös­te­ril­mek is­te­nen altın pi­rinç­tir. Hal­bu­ki pi­ya­sa­ya henüz sü­rül­me­miş­tir. Çünkü gen alı­nan bir ner­gis tü­rün­den zehir gel­miş­tir.Di­ğe­ri de OMEGA 3 içer­di­ği söy­le­nen So­ya­dır. Bu çe­şit­te pi­ya­sa­ya sü­rül­me­miş­tir.Ay­rı­ca omega 3 ar­tı­şı önce nor­mal ıslah yol­la­rı ile ya­pıl­mış,daha sonra buna GDO yön­tem­le­ri ile her­bi­sit di­ren­ci ka­zan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır.


Bu yazı 3740 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer