13-05-2019 Orhan Keskinsoy

Geçen ya­zı­mız­da kütür kütür Şili üzü­mü­nün sır­rı­nı bu ya­zı­mız­da açık­la­ya­ca­ğı­mı­zı söy­le­miş­tik. Kal­dı­ğı­mız yer­den devam edi­yo­ruz:
Üzüm­le­re ve­ri­len ilaç­la­rın bi­ri­nin üs­tün­de bakın neler ya­zı­yor?Dane bü­yük­lü­ğü­nü art­tı­rır,dane ağır­lı­ğı­nı art­tı­rır,Dane şek­li­ni daha düz­gün ola­rak de­ğiş­ti­rir.Tam ol­gun­laş­ma­dan da­ne­ye par­lak sarı yeşil ren­gi­ni verir. Da­ya­nık­lı ve di­renç­li kabuk sa­ye­sin­de hasat ve hasat son­ra­sı ola­bi­lecek ya­ra­lan­ma­lar en aza iner.?Hastalık­la­ra karşı di­renç katar,kul­la­nım dozu yük­sel­di­ğin­de sof­ra­lık üzüm­ler­de ha­sa­dı geciktirir.?Raf ömrü uzar.?Nedir bu si­hir­li şey Sitokinin.?yani bü­yü­me hormonu.?Bakın ne kadar şans­lı­sı­nız. Bu si­to­ki­nin in­san­da da aynı iş­le­ri ya­pı­yor iyi mi?Sonra an­ne­ler şi­ka­yet edi­yor?-Be­nim çocuk erken kıl­la­nı­yor...?diye.?Bu dünya böyle hanım abla,sen üzümü alır­ken kıl­lan­maz­san,çocuk bü­yü­me­den kıl­la­nır.
Bir zi­ra­at mü­hen­di­si ar­ka­daş an­lat­tı. Adana'da çift­çi­ler­le ça­lı­şır­ken,yaz gü­ne­şi al­tın­da so­ğut­ma­sı ol­ma­yan tan­ker­le süt top­lu­yor­lar man­dı­ra­la­ra.Şo­fö­re so­ru­yo­rum:
-Bo­zul­mu­yor mu bu sı­cak­ta bu süt­ler?
-Abi,tan­ke­re iki bar­dak hid­ro­jen pe­rok­sit dö­kü­yo­rum,ak­şa­ma kadar bir şey ol­mu­yor.”Hid­ro­jen pe­rok­sit de­di­ği şey,ka­dın­la­rın saç­la­rı­nın ren­gi­ni açmak için kul­lan­dık­la­rı bir kim­ya­sal. Çok kötü değil!sa­de­ce can­lı­la­rı öl­dü­rü­yor.Süte ko­yun­ca bütün bak­te­ri­ler ölü­yor.,ge­ri­ye bo­zu­la­cak bir şey de kal­mı­yor! Do­ğa­la Özdeş Süt!
Taş gibi yo­ğurt. Kaç gün olmuş bu­ra­ya ge­le­li belli değil. Ama üze­rin­de üre­tim ta­ri­hi ya­zı­yor,son kul­lan­ma ta­ri­hi de. Ama daha çook var .Bizim evde yap­tı­ğı­mız yo­ğurt­lar 10-15 günde buz­do­la­bın­da bile ek­şir­ken bun­la­ra neden bir şey ol­mu­yor.İçinde so­li­tin var.?Doğala özdeş.(al­çı­ta­şı,ki­reç­ta­şı-do­ğa­da be­da­va çakıl gibi çok var)
De­ğer­li tü­ke­ti­ci­ler,daha önce bunun çok daha faz­la­sı­nı an­lat­tım. Bu an­lat­tık­la­rı­mın ta­ma­mı yasal.
Temel prob­le­mi an­lat­ma­dan ya­zı­yı bi­tir­mek is­te­mi­yo­rum:
Temel prob­lem şu ki: İnsan doğa iliş­ki­si de­ğiş­ti. İnsan yeni bir doğa kur­gu­su yaptı,ken­di­ni do­ğa­nın dı­şı­na aldı,do­ğa­yı alı­nır,sa­tı­lır mal yaptı,sen­te­tik­leş­tir­di ve tü­ke­ti­me sundu. Hal böyle olun­ca,insan ken­di­nin doğal bir var­lık ol­du­ğu­nu unut­tu.(Ha­fı­za-i beşer nis­yan ile ma­lül­dür, ne de olsa)
İnter­net­ten pan­to­lon,ayak­ka­bı,pey­nir,ar­ka­daş ve sev­gi­li edin­me­yi ma­ri­fet bildi. Optik kab­lo­la­rın sun­du­ğu ha­ya­tı da hayat bildi. İnsan artık bu! Do­ğa­la özdeş
Di­ren­mek ge­re­ki­yor. Bak­ka­lı,ma­na­vı,ka­sa­bı sü­per­mar­ke­te karşı ko­ru­mak gerekli.?Semt pa­zar­la­rı­nı kul­lan­mak,pa­zar­cı es­na­fıy­la dost­luk kur­mak lazım. (Hiç­bir şey al­ma­sam da pa­za­ra gi­de­rim,bir baş­tan bir başa da ge­ze­rim. Bir şey ala­cak­sam da,bi­rin­ci turda kont­rol,ikin­ci turda alış­ve­ri­şe baş­la­rım-tav­si­ye ede­rim)
Hij­yen,rek­lam,am­ba­laj,il­lüz­yo­nu­na tes­lim ol­ma­mak lazım.
Bir de “doğal ürün”-Yö­re­sel Ürün Pa­za­rı” adıy­la işin cıl­kı­nı çı­kar­tan­la­ra karşı uya­nık olmak ge­re­ki­yor.
Ama en önem­li­si ara sıra do­ğa­ya çıkıp,derin derin nefes almak lazım.
Di­le­rim ki,Tanrı top­rak ana ile gök ba­ba­nın ev­la­dı ol­du­ğu­mu­zu anım­sat­mak için çok acı çek­tir­mez.
Son sö­zü­mü­zü güzel bir sözle bi­ti­re­lim:
“Ha­re­ket et­mez­sen,zin­cir­le­ri­ni fark ede­mez­sin.”Tols­toy


Bu yazı 4281 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer