24-02-2020 Orhan Keskinsoy

Ko­ro­na­vi­rüs olay­la­rın­dan sonra, Çin'den gelen veya Çin'de üre­ti­len mal­la­ra kuşku ile ba­kıl­ma­ya baş­lan­dı. Ki tü­ke­ti­ci­ler bu ko­nu­da çok hak­lı­lar.
Çin'den gelen tüm gıda ve evcil hay­van ürün­le­ri ile,spor mal­ze­me­le­ri,oyun­cak­lar­da eti­ke­ti mut­la­ka oku­mak ge­re­ki­yor. Ancak,bir­çok ürü­nün ne­re­de ya­pıl­dı­ğı­nı eti­ket­ler­den oku­mak ola­nak­lı değil. Tüm dünya Çin ya­pı­mı”Kara kalp­li Ürün­ler”için çok en­di­şe­li!
Hangi ürü­nün Çin veya Tay­van'da ya­pıl­dı­ğı­nı ayırt ede­bi­lir mi­si­niz? Tıpkı hanfi ürü­nün GDO lu ol­du­ğu­nu ayırt ede­me­di­ği­niz gibi…
Kö­ke­ni iz­le­mek için bar­ko­du oku­mak ye­ter­li­dir,önem­li­dir de…Bar­kod­la­rı nasıl oku­ma­lı­yız?
Bar­ko­dun ilk üç ha­ne­si önem­li­dir. Bu ülke ko­du­dur. Bar­ko­dun ilk üç ha­ne­si 690-691 veya 692 ise ürün ÇİN'de ya­pıl­mış­tır.
Bar­ko­du ilk 3 ha­ne­si 471 ise bu ürün Tay­van'da ya­pıl­mış­tır.
Öbür ül­ke­le­rin­ki­le­ri aşa­ğı­da gö­re­cek­si­niz.
Çin'li iş in­san­la­rı, tü­ke­ti­ci­le­rin ÇİN'de ya­pı­lan ürün­le­ri ter­cih et­me­dik­le­ri­ni bi­li­yor. Bu yüz­den hangi ül­ke­de ya­pıl­dı­ğı­nı gös­ter­mi­yor­lar. O zaman bizim ya­pa­ca­ğı­mız şudur. Bar­ko­da baş­vur­mak. Ulus­lar arası an­laş­ma­lar­da ve ti­ca­ri söz­leş­me­ler­de,bar­kod­suz ürün ih­ra­ca­tı ve it­ha­la­tı ya­sak­tır. Tabii ak­lı­nı­za ge­le­ni bi­li­yo­rum. Ya sahte bar­kod kul­la­nı­lır­sa? İşte o müm­kün değil. Dünya ti­ca­ret ya­şa­mı­nız biter!
İŞTE SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ BAZI ÜLKE BAR­KOD­LA­RI….
690-691-692………..Çin'de üre­til­miş­tir
471………………………Tay­van'da
489………………………Hong Kong'da
890,,,,,,,,,,,……………Hin­dis­tan
628………………………Suudi Ara­bis­tan
629………………………Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri
740-745……………….Orta Ame­ri­ka
45 veya 49……………Ja­pon­ya
00-09…………………..?ABD
30-37…………………..?Fransa
40-44…………………..?Almanya
50…………………………İngil­te­re
57…………………………Da­ni­mar­ka
64…………………………Fin­lan­di­ya
76…………………………İsviç­re ve Li­ench­ten­ti­en
İnter­net­ten bütün ülke kod­la­rı­nı bu­la­bi­lir­si­niz (Tür­ki­ye'nin kodu 868-869…)
Bar­ko­dun üze­rin­de­ki nu­ma­ra­la­rın an­lam­la­rı şudur. Bir sürü çiz­gi­nin al­tın­da bir sürü rakam var­dır.
*Bar­kod­da­ki ilk üç hane ülke ko­du­nu,
*Ondan sonra gelen 4 hane(rakam) üre­ti­mi yapan firma kodu
*En son­da­ki 6 ra­ka­mın 5 adedi,ürün ko­du­nu
*En son rakam ise doğ­ru­la­ma ko­du­nu verir.(kont­rol ko­du­dur)
Örnek:
6 90/1234/12345 8….gibi top­lam 13 ha­ne­li bir rakam


Bu yazı 2537 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer