24-01-2020 Orhan Keskinsoy

Önce Su­ri­ye,şimdi Libya… Ne için?
Pet­rol için, ener­ji için
Su­ri­ye'de plan­lar tut­ma­dı.
Gel­sin Libya.
Orada tutar mı?
Tut­ma­dı­ğı belli. Çünkü ülke ülke do­lan­ma­ya baş­la­dı­lar…
Önce Rusya, Al­man­ya, önü­müz­de­ki gün­ler­de Ce­nev­re
Her­kes po­zis­yon almak is­ti­yor…Nasıl mı?
Önce şu pet­rol işini bir açık­la­ya­lım;
Libya'da gün­lük 1,2 mil­yon varil pet­rol ihraç edi­li­yor­du. Şimdi 300 bin varil. Kayıp gün­lük 800 bin varil. Yani zen­gin­lik için­de yok­sul­luk çe­ki­yor za­val­lı Libya. Ve bö­lün­me aşa­ma­sın­da…
HAF­TER'İN KARTI…
300 bin varil üre­tim ya­pı­lan Şe­ra­re'de,NOC'a İspan­yol Rep­sol, Fran­sız Total,Avus­tur­ya­lı OMV ve Nor­veç­li ortak. 70 bin varil üre­tim yapan El Fil ise İtal­yan ENİ'nin kont­ro­lün­de….
Haf­ter şu anda,tüm bu pet­rol ku­yu­la­rı­nın ba­şı­nı tu­tu­yor.
Mısır,Ürdün,Fi­lis­tin,İsrail,Kıb­rıs,Yu­na­nis­tan ve İtalya'nın ka­tı­lı­mıy­la oluş­tu­ru­lan Doğu Ak­de­niz Gaz Fo­ru­mu,düş­man çat­la­tır­ca­sı­na 16 Ocak'ta üçün­cü kez Ka­hi­re'de top­lan­dı. Fran­sa üye­lik için baş­vu­rur­ken,ABD göz­lem­ci olmak is­te­di­ği­ni ilet­ti. Yani biz yine yal­nız kal­dık!
Şimdi komp­lo te­ori­si di­ye­cek­si­niz. Tüm bu olu­şum­lar­dan ayrı tut­mak için Tür­ki­ye'nin şu anki dip­lo­ma­si­den an­la­maz bir sürü in­sa­nı bul­muş­lar,ma­sa­nın için­de gibi gös­te­rip, bı­ra­kın ma­sa­yı, ma­sa­dan arta ka­lan­la­rı bile ala­ma­ya­cak kadar uzak­ta tu­tu­yor­lar.
Tabii yan­daş ve ya­la­ka medya gaz­lı­yor! Yer­sen!
Ama ül­ke­mi­ze yazık olu­yor!


Bu yazı 2439 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer