09-09-2019 Orhan Keskinsoy

“Daha dün an­ne­mi­zin kol­la­rın­da ya­şar­ken,
Çi­çek­li bah­çe­mi­zin yol­la­rın­da ko­şar­ken,
Şimdi okul­lu olduk,sı­nıf­la­rı dol­dur­duk,
Se­vinç­li­yiz he­pi­miz,ya­şa­sın oku­lu­muz”

Yu­ka­rı­da­ki şar­kı­yı ne çok se­ver­dik. Tıpkı oku­lu­mu­zu öğ­ret­me­ni­mi­zi çok sev­di­ği­miz gibi. Yine çok seven ço­cuk­la­rı­mız,ve­li­le­ri­miz ola­cak­tır.
De­ğer­li öğ­ren­ci ve­li­le­ri;
Es­ki­den okul­lar açı­lın­ca,ne ya­pa­ca­ğım,diye so­rul­maz­dı. Çok bol­luk için­de ya­şa­mı­yor­duk hiç­bi­ri­miz. Ama bir yo­lu­nu bulup ço­cu­ğu­mu­zu,ço­cuk­la­rı­nı­zı okut­ma­nın yo­lu­nu bu­lu­yor­du­nuz.
Gü­nü­müz­de ço­cu­ğu­nu oku­lu­na gön­de­recek ve­li­ler kara kara dü­şün­me­ye baş­la­dı­lar bile.
İlko­kul­lar için bile daha okul­lar açıl­ma­dan,ço­cu­ğu­nu­zu hangi okul­da oku­ta­ca­ğı­nı­zı bil­mi­yor­su­nuz. Sizin adı­nı­za bi­ri­le­ri “şu­ra­da oku­ya­cak!..” deyip kesip atı­yor­lar. Haydi kayıt işini ta­mam­la­dı­nız. Okul,eğer uzak bir yerde ise yan­dı­nız! Ser­vis üc­re­ti bi­necek hemen. Yet­mez. Okul için özel forma ge­re­ki­yor…Gidip 5 li­ra­lık bir ti­şör­tü 50 li­ra­ya zo­run­lu ala­cak­sı­nız…Kır­ta­si­ye falan bun­la­rı yaz­mı­yo­rum bile…
Or­ta­okul­da,li­se­de,hele yük­sek okul­lar­da so­run­lar daha da bü­yü­yecek…Bir baş­la­sam an­lat­ma­ya say­fa­lar yet­mez. Ama daha oku­lun ba­şın­da sı­kın­tı­lı­sı­nız bunu bi­li­yo­rum.
De­ğer­li Öğ­ret­men­le­rim;
Sizin so­run­la­rı­nız da,ve­li­ler­den aşağı değil. Daha fazla belki de. Sizin de ço­cu­ğu­nuz oku­yor­sa,so­ru­nu­nuz iki kat fazla. Eğer ata­ma­nız yeni ya­pıl­mış­sa,ki­ra­lık ev ara­ya­cak­sı­nız. Belki oku­lu­nu­za çok uzak bir yer­den gö­re­ve gidip ge­le­cek­si­niz. Hele bir de “er­ki­ni özün­den al­ma­mış ida­re­ci­ler­le” ça­lış­mak zo­run­da ka­lır­sa­nız…(Ba­zı­la­rı­nı ten­zih edi­yo­rum-Dat­ça'da pek fazla yok!) Ben sı­nı­fın anah­tar de­li­ğin­den,öğ­ret­me­ni di­kiz­le­yen nice müdür bi­li­rim…Bir sürü olum­suz­luk­la mü­ca­de­le edi­yor­su­nuz,ede­cek­si­niz. Buna rağ­men,Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün de­di­ği gibi “Öğ­ret­men­ler yeni nesil sizin ese­ri­niz ola­cak­tır…” sözü il­ke­niz ol­ma­lı.
Sev­gi­li öğ­ren­ci­ler;İçi­niz­den ge­le­ce­ğin bilim in­san­la­rı;yö­ne­ti­ci­le­ri,laik,de­mok­rat Tür­ki­ye'nin güzel in­san­la­rı çı­ka­cak. Ama bunun te­mel­le­ri­ni bu­gün­den at­ma­nız ge­re­kir…O ne­den­le,sizin gö­re­vi­niz oku­mak­tır. Hem de ders­ler dı­şın­da kü­tüp­ha­ne­ye gi­de­rek. Kü­tüp­ha­ne­de kitap oku­ma­sa­nız bile,ora­nın ha­va­sı­nı so­lu­mak bile size iyi ge­le­cek­tir.
Bu­ra­ya kadar an­lat­tık­la­rı­mı,bir eği­tim­ci,bir öğ­ret­men gö­züy­le an­lat­tım. Şimdi bir tü­ke­ti­ci dostu ola­rak siz­le­re (veli,öğ­ret­men,öğ­ren­ci) öne­ri­le­rim ola­cak­tır.
1-Ön­ce bes­len­me­niz­den baş­la­ya­lım. Ve­rim­li,ener­jik ola­bil­me­nin yolu iyi bes­len­me­den geç­mek­te­dir. İyi bir sabah kah­val­tı­sı­nı mut­la­ka ya­pı­nız. Kah­val­tı­da ol­maz­sa ol­ma­zı­nız bir yu­mur­ta,pek­mez,bal,pey­nir,müm­kün­se bir elma veya ben­ze­ri bir meyve. Benim ço­cu­ğum ol­sa­nız,size süt içir­mem. Süt ye­ri­ne pey­nir ve yo­ğurt öne­ri­rim. Yine de siz bi­lir­si­niz. Anne sü­tün­den başka süt ta­nı­mam. Oda süt değil,bir bi­le­şim­dir!
2-Ço­cuk­lu­ğu­muz­da zorla ye­di­ri­len ıs­pa­nak,la­ha­na ve ben­ze­ri gı­da­lar­dan mut­la­ka tü­ke­tin. An­ne­niz ev ye­mek­le­ri­ni zaten güzel yap­mak­ta­dır! Azı­cık kaşar,azı­cık sucuk,bir dilim ekmek…Size göre değil!
3-Ar­tık okul kan­tin­le­rin­de ener­ji içe­cek­le­ri,gazlı içe­cek­ler,yan­mış pa­ta­tes­ler(cips di­yor­lar) sa­tıl­ma­sı yasak… Siz çan­ta­nı­za bir elma,sı­kıl­mış por­ta­kal suyu koy­ma­yı ihmal et­me­yin!
4-Mar­ket alış ve­riş­le­ri­niz­de,al­dı­ğı­nız bis­kü­vi dahil,her ürü­nün üze­ri­ne oku­yun. O çok inçe ya­zıl­mış İÇİNDEKİLER kıs­mı­nı mut­la­ka oku­yun. Öğle ye­me­ği­ni­zi dı­şa­rı­da yemek is­ti­yor­sa­nız,döner ye­ri­ne bir kase mer­ci­mek çor­ba­sı iç­me­yi de­ne­yin! Hem daha ucuz,hem daha bes­le­yi­ci, hem daha sağ­lık­lı­dır. Onu ya­pa­mı­yor­sa­nız,kuru fa­sul­ye,nohut ye­me­yi de­ne­yin…
5-Elekt­ro­nik ci­haz­lar­dan biraz uzak du­ru­nuz(Cep te­le­fo­nu,lap­top vs. gibi) Evi­niz­de yoksa,kü­tüp­ha­ne­de an­sik­lo­pe­di­den bilgi ara­ma­yı de­ne­yin. An­sik­lo­pe­di sizi yo­ra­bi­lir ama daha faz­la­sı­nı verir. Ör­ne­ğin Datça il­çe­si­ni arar­ken,DA he­ce­siy­le baş­la­yan bir sürü söz­cü­ğü de oku­muş olur­su­nuz…
6-Alış veriş ya­par­ken,(bir gof­ret alır­ken bi­le-her ne kadar gof­re­te kar­şıy­sam da,siz yine de ala­cak­sı­nız) al­ma­dan önce pi­ya­sa araş­tır­ma­sı yapın. A marka bir bis­kü­vi ne­re­de kaç lira? On kuruş ucuza alı­yor­sa­nız kar­dır.
Daha çok ya­zı­la­bi­lir. Size özet ola­rak di­yo­rum ki; Tü­ken­me­den tü­ke­ti­niz…
2019-2020 Eği­tim Öğ­re­tim yı­lı­nın ba­şa­rı­lar­la geç­me­si­ni di­li­yo­rum.


Bu yazı 3560 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer