14-03-2019 Orhan Keskinsoy

Sev­gi­li Datça'lılar;
2010 yı­lın­da aşa­ğı­da­ki metni yaz­mış­tık. Bu yıl­lar daha kö­tü­sü­nü gör­me­ye baş­la­dık. Yiğit muh­taç olmuş kuru so­ğa­na,an­ne­miz,ni­ne­miz muh­taç olmuş bir kilo pa­ta­te­se...
Tüm dün­ya­da 15 Mart Dünya Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Günü ola­rak kut­lan­mak­ta­dır. Tür­ki­ye bu günü her yıl ol­du­ğu gibi yine acı­lar­la,sı­kın­tı­lar­la kut­la­ya­cak!
Adına Kü­re­sel Kriz de­dik­le­ri,bizim ol­ma­yan bir kriz ya­şı­yor ül­ke­miz.
Her ne kadar baş­ba­ka­nı­mız,( O za­man­lar sayın C.Bşk baş­ba­kan­dı)”teğet gecti”di­yor­sa da,hiç öyle ol­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir.(Bu kriz kü­re­sel değil artık. Bizim kri­zi­miz)
-Yeni iş­ye­ri açıl­ma­sı­nı bı­ra­kın,hemen hemen her gün iş­yer­le­ri ka­pan­mak­ta­dır.
-İnsan­lar,kork­ma­dan,baş­ba­ka­nın,ba­kan­la­rın önün­de”açım”ba­ğır­mak­ta­dır.
-Ül­kem in­sa­nı,kendi be­de­ni­ni sat­mak­ta,kar­nı­nı do­yur­mak için,
-Da­ha­sı,ba­ka­ma­dı­ğı için ço­cuk­la­rı­nı yurt­la­ra veren in­san­lar var ül­kem­de.
-Buna ben­zer olay­lar Datça'mızda da ya­şan­mak­ta­dır. Bir yıl için­de on­lar­ca iş­ye­ri ka­pan­mış­tır.
Tüm bu olum­suz ko­şul­lar,tü­ke­ti­ci­ler ola­rak he­pi­mi­zi et­ki­le­mek­te­dir.
Bir top­lu­mun eko­no­mik ve sos­yal yön­den ge­li­şe­bil­me­si­nin ön ko­şul­la­rın­dan bi­ri­si de o top­lum­da güçlü,çağ­daş ve ba­ğım­sız bir tü­ke­ti­ci ha­re­ke­ti­nin bu­lun­ma­sı­dır.
Tü­ke­ti­ci­le­rin fi­zik­sel,ruh­sal ve sos­yal yön­den tam ola­rak iyi du­rum­da ola­bil­me­le­ri ev­ren­sel kabul gör­müş tü­ke­ti­ci hak­la­rı­nın ek­sik­siz ola­rak uy­gu­la­na­bil­me­si­ne bağ­lı­dır.
Yer altı ve yer üstü kay­nak­la­rı­mı­zın şim­di­ki ve ge­le­cek­te­ki ge­rek­si­nim­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da en ve­rim­li,en akıl­cı şe­kil­de kul­la­nı­la­bil­me­si,ancak tü­ke­ti­ci­le­rin bi­linç ve ör­güt­lü­lük dü­ze­yi­nin yük­sel­til­me­si ile sağ­la­na­bi­lir.
Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği Datça Şu­be­si ola­rak,bu­lun­du­ğu­muz yüz­yıl­da ama­cı­mız ve he­de­fi­miz şudur;
-Ev­ren­sel kabul gör­müş tü­ke­ti­ci hak­la­rı­nın ül­ke­miz­de tam ola­rak uy­gu­lan­ma­sı,
-Hak­la­rı­nı bilen,hak­la­rı­na sahip çıkan ve sa­vu­nan bi­linç­li bir tü­ke­ti­ci kit­le­si­nin oluş­tu­rul­ma­sı;
-Et­ki­li,güçlü,ba­ğım­sız bir tü­ke­ti­ci ha­re­ke­ti­nin ya­ra­tıl­ma­sı;
-Eko­lo­jik den­ge­ye,çev­re­ye zarar ver­me­yen,her çeşit sa­vur­gan­lık­tan uzak,sağ­lık­lı,gü­ven­li ve in­san­cıl olan al­ter­na­tif üre­tim ve tü­ke­tim mo­del­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­ya ko­nul­ma­sı,
-Aç­lı­ğın ve yok­sul­lu­ğun or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı;
-Eko tu­riz­min Datça'lı­la­ra ve tüm in­san­lı­ğa su­nul­ma­sı;
Yu­ka­rı­da­ki amaç­la­rı­mı­zı ger­çek­leş­ti­re­bil­me­nin,ancak tüm tü­ke­ti­ci­le­rin ortak mü­ca­de­le­si ve kat­kı­la­rıy­la ola­nak­lı ola­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­sin­de­yiz. Güzel,mutlu,sağ­lık­lı bir ge­lecek için tü­ke­ti­ci­le­ri bir­lik­te ol­ma­ya ve katkı koy­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.
15 Mart Dünya Tü­ke­ti­ci­ler Gü­nü­nü ile­ri­ki yıl­lar­da,bu amaç­la­rı­mı­zın ger­çek­leş­ti­ği­ni gö­re­rek kut­la­mak is­te­riz.
Siz­den gelen öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da Datça'da bu günü bir hafta ola­rak uzat­tık.Her türlü görüş ve öne­ri­le­ri­ni­zi bek­li­yo­ruz.
Yine de Tü­ken­me­den Tü­ket­me­niz di­le­ğiy­le 15 Mart(2019) Dünya Tü­ke­ti­ci­ler Günü'nüzü kut­la­rız.


Bu yazı 1204 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer