14-01-2021 Orhan Keskinsoy

Tüm dün­ya­da ol­ma­sa bile, 2020 yılı benim ülkem Tür­ki­ye'de ka­dın­lar için kara bir yıl oldu. Darp edil­di­ler. An­ne­le­riy­di, ab­la­la­rıy­dı, ha­la­la­rıy­dı, tey­ze­le­riy­di…Kol­luk güç­le­ri­nin… Ki­mi­si bu güzel ak­ra­ba­la­rı­nı yer­ler­de sü­rük­le­di. Sev­gi­li­le­ri, en ya­kın­la­rı, ba­ba­la­rı, ağa­bey­le­ri; Ya­ra­la­dı­lar, bı­çak­la­dı­lar, vur­du­lar. Hakir gör­dü­ler.. Ve ni­ha­yet öl­dür­dü­ler… Ül­ke­min laik, çağ­daş, ay­dın­lık ka­dın­la­rı yine de mü­ca­de­le­yi bı­rak­ma­dı. Bı­rak­mı­yor. Ül­kem­de de­ğil­se bile, dün­ya­da onlar için güzel şey­ler de oldu. Olu­yor. Ben yeni yıl ar­ma­ğa­nı ola­rak sa­de­ce iki­si­ni seç­tim; 
AR­JANTİN'İN KA­DIN­LA­RI… Biz Ar­jan­tin'i, cun­ta­la­rıy­la, iş­ken­ce­le­riy­le ta­nı­dık. Bir Plaza Del Mayo an­ne­le­riy­le. Dev­let ta­ra­fın­dan kay­be­di­len in­san­lar, her hafta Del mayo mey­da­nın­da top­la­na­rak, hay­kır­dı. Bizim Cu­mar­te­si an­ne­le­ri gibi… O ka­dın­la­rın ço­cuk­la­rı, to­run­la­rı, yine alan­lar­day­dı. Kür­ta­jı ya­sak­la­yan, fa­şist zih­ni­ye­te karşı, mü­ca­de­le­yi ka­zan­dı­lar. Or­to­doks ki­li­se­si dahil, tüm ge­ri­ci­le­ri yen­di­ler. Ar­jan­tin'de kür­taj artık ser­best…
 HİNDİSTAN'DA 21 YA­ŞIN­DA BİR GENÇ KADIN… 
Hin­dis­tan'ın KE­RA­LA eya­le­ti­nin en büyük kenti Thi­ru­va­nant­ha­pu­ran ken­tin­de, be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na, Hin­dis­tan Ko­mü­nist par­ti­si, Mark­sist üyesi 21 ya­şın­da­ki üni­ver­si­te ikin­ci sınıf öğ­ren­ci­si ARYA RA­JEND­RAN se­çil­di. Kent kon­se­yi­nin 99 üye­si­nin 54 üye­si­nin oyunu ala­rak se­çi­len Arya” Üni­ver­si­te eği­ti­mi­me devam ede­ce­ğim…” dedi. 
KENT KON­SEYİNİN ÖNEMİ: 
Biz de adı var, kendi yok olan Kent kon­sey­le­ri Hin­dis­tan dahil, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de etkin birer STÖ(Sivil Top­lum Ör­gü­tü)dür. Hal­kın tüm kesim tem­sil­ci­le­ri­nin de­le­ge­le­ri kent kon­se­yi­ni oluş­tu­ru­yor. Kent Kon­se­yi, yerel yö­ne­ti­ci­le­ri de se­çi­yor. Yani iki , üç de­re­ce­li bir seçim söz ko­nu­su… Tüm ka­dın­la­rın daha özgür bir ül­ke­de ya­şa­ma­sı di­le­ğiy­le. Yeni yı­lı­nız kutlu olsun


Bu yazı 473 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer