07-07-2020 Orhan Keskinsoy

Son za­man­lar­da, GSM şir­ket­le­ri gibi sa­tı­cı ve sağ­la­yı­cı­lar ta­ra­fın­dan CAYMA BEDELİ diye bir bedel talep edil­mek­te­dir.
Bir GSM şir­ke­tin­den hiz­met alı­yor­su­nuz,(abone olu­yor­su­nuz) hiz­me­ti­ni be­ğen­mi­yor­su­nuz. Cay­mak is­ti­yor­su­nuz, kar­şı­nı­za şir­ket CAYMA BEDELİ adı al­tın­da bir bedel ko­yu­yor. Böyle bir bedel yok­tur. Siz­den bunu ala­maz­lar. Tabii bunu der­ken, hiç mi cayma be­de­li yok di­ye­bi­lir­si­niz…Var. İşte bunu an­lat­mak is­ti­yo­rum.
Abo­ne­lik­ler bizim ül­ke­miz­de ge­nel­lik­le ta­ah­hüt­lü ola­rak ya­pıl­mak­ta­dır. Ben de bunu an­la­ta­ca­ğım:
“Tü­ke­ti­ci,be­lir­siz,sü­re­li veya sü­re­si bir yıl­dan daha uzun olan be­lir­li sü­re­li abo­ne­lik söz­leş­me­si­ni her­han­gi bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin ve cezai şart öde­mek­si­zin is­te­di­ği zaman fes­het­me hak­kı­na sa­hip­tir. …”(Abo­ne­lik Söz­leş­me­le­ri Md: 52/4)
Ancak, bu­ra­da açık­la­ma­ya gerek var. Bizim ül­ke­miz­de, Abo­ne­lik söz­leş­me­le­ri genel ola­rak bağlı söz­leş­me ola­rak ya­
pı­lı­yor. Yani 12 ay 24 ay gibi(Artık 24 aylık söz­leş­me ya­pı­la­mı­yor. Siz de bu­nun­la kar­şı­la­şır­sa­nız sakın yap­ma­yın. ) Sa­tı­cı ya da sağ­la­yı­cı size şunu diyor:
Mal'ın veya hiz­me­tin de­ğe­ri 100 TL'dir. Ancak 12 ay ka­la­ca­ğı­na söz ve­rir­sen, sana 50 TL olur…gibi.
Şimdi tü­ke­ti­ci ola­rak size düşen, bir kere böyle bir söz­leş­me ya­par­sa­nız, al­dı­ğı­nız mal veya hiz­me­tin peşin fi­ya­tı­nı mut­la­ka sorun. Size bil­dir­mek zo­run­da­lar. Ay­rın­tı­lı fa­tu­ra is­te­yin. Fa­tu­ra­da bu in­di­rim­ler gö­rü­le­cek­tir.
Peki 12 ay dol­ma­dan, ya da hiz­me­ti aldım, bak­tım nok­san­lık var. Hiç kul­lan­ma­dan iade etmek is­ti­yo­rum.
1-Bu söz­leş­me­le­re biz Me­sa­fe­li Söz­leş­me di­yo­ruz. Me­sa­fe­li söz­leş­me­ler­de bir ayıp aran­mı­yor. Malı veya hiz­me­ti 14 gün için­de hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin. İade ede­bi­lir­si­niz.
2-Pe­ki 2 ay veya 4 ay hiz­met aldım. O zaman cay­mak is­ti­yo­rum. Ne ya­pa­ca­

ğım?“Ta­ah­hüt­lü abo­ne­lik­ler­de tü­ke­ti­ci­nin sü­re­sin­den önce ta­ah­hüt­lü abo­ne­li­ği­ni son­lan­dır­ma­sı ha­lin­de, sa­tı­cı veya sağ­la­yı­cı­nın talep ede­ce­ği bedel, tü­ke­ti­ci­nin ta­ah­hü­dü­ne son ver­di­ği ta­ri­he kadar tü­ke­ti­ci­ye sağ­la­nan in­di­rim, cihaz veya diğer fay­da­la­rın be­del­le­ri­nin tah­sil edil­me­miş kıs­mı­nın top­la­mı ile sı­nır­lı kal­mak zo­run­da­dır….”(Abo­ne­lik Söz­leş­me­le­ri Yö­net­me­li­ği, madde: 16/1)
2 ay sonra cay­mış­sa­nız, size her ay 50 TL lık bir bedel in­di­ri­mi yap­mış­lar­dı. 50x2=100 TL cayma be­de­li ve­re­cek­si­niz
Eğer 4 ay sonra cay­mış­sa­nız, 4x50=200 TL verip çı­ka­cak­sı­nız. De­dik­le­ri gibi 700 ver, 800 ver olmaz. Sakın öde­me­yin.
Peki 10 ay sonra ca­yar­sam da aynı mı ola­cak. Orada da tü­ke­ti­ci­ye bir avan­taj su­nu­yor yasa:
“…Ancak tü­ke­ti­ci­den ta­ah­hüt kap­sa­mın­da tah­sil edi­le­ce­ği be­lir­le­nen be­del­le­rin henüz ta­hak­kuk et­me­miş kıs­mı­nın top­la­mı­nın, bu tu­tar­dan düşük ol­ma­sı ha­lin­de sınır de­ğe­ri ola­rak tü­ke­ti­ci le­hi­ne olan tu­ta­rın esas alın­ma­sı zo­run­lu­dur….(Abo­ne­lik söz­leş­me­le­ri Yön. Md: 16/1)
Yine ör­ne­ği­mi­ze dö­ne­lim. 10 ay bo­yun­ca size 10x50=500 TL in­di­rim ya­pıl­mış. Siz de son iki ay ka­lı­mı cayma hak­kı­nı­zı kul­la­na­cak­sı­nız. O zaman öde­ye­ce­ğiz bedel in­di­rim­siz 100x2 ay=200 TL ola­cak­tır.
Siz­le­ri sı­kış­tı­ra­bi­lir­ler. Peşin fi­ya­tı mut­la­ka bi­li­niz. Ona göre bedel in­di­ri­mi­ni hesap edip, bunu öde­yip çı­kı­nız.
Hiç hiz­met al­ma­mış­sa­nız, bir kuruş öde­me­yi­niz.


Bu yazı 1264 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer