30-06-2020 Orhan Keskinsoy

26 Nisan 1937, Adolf Hit­ler ve Be­ni­to Mus­so­li­ni'nin des­te­ği­ni alan fa­şist Fran­cis­co Fran­co, İspan­ya'nın Gu­er­ni­ca ka­sa­ba­sı­na sal­dı­rır. Hit­ler ve Mus­so­li­ni, yeni uçak­la­rı­nı bu­ra­da de­ner­ler. Ka­sa­ba tam üç gün yanar. 5 bin nü­fus­lu ka­sa­ba­da 1654 ölü, 889 ya­ra­lı bu­lun­mak­tay­dı.
Bu fa­şist sal­dı­rı hala dünya gün­de­min­de­dir. Yeri gel­miş­ken an­la­ta­yım.
İspan­ya'nın en büyük mey­da­nın­da bu­lu­nan Fa­şist Fran­co'nun anıt me­za­rı geç­ti­ği­miz gün­ler­de ora­dan ta­şın­dı. Hiş de­ğil­se öl­dük­ten sonra bile küçük bir hesap so­rul­du. Da­rı­sı diğer fa­şist ve dik­ta­tö­rün ba­şı­na!
Ge­le­lim Pi­cas­co'nun ünlü Gu­er­ni­ca tab­lo­su­na.
Pi­cas­co, Gu­er­ni­ka kat­li­amı sı­ra­sın­da, Paris'tedir. Bunu duyar duy­maz bu tab­lo­yu yapar.
Tablo 3,5x7,8 metre eba­dın­da­dır. 27 met­re­ka­re üze­rin­de­dir.
Fran­co'nun sğ­lı­ğın­da, İspan­ya'ya gir­me­si ya­sak­lan­mış­tır,
Eser, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de ser­gi­len­miş­tir. Sa­va­şa karşı en büyük eser­ler­den­dir. Ba­rı­şa çağrı ola­rak kabul edil­mek­te­dir.
Pi­cas­co, bu tab­lo­yu Gu­er­ni­ca in­san­la­rı­na ve tüm anti fa­şest­le­re ada­mış­tır.
Tab­lo­da gö­rü­len fi­gür­le­ri şöyle an­la­tır;
-En be­lir­gin olan BOĞA;fi­gü­rü, za­ma­nın ge­li­şen mil­li­yet­çi akım­la­rı sim­ge­le­mek­te­dir. Pi­kas­so bu tab­lo­yu bi­le­rek si­yah-be­yaz yap­mış­tır. Bunun an­la­mı; İnsan­la­rın renk­li dün­ya­la­rı, artık sim­si­yah ol­muş­tur. Yani yaşam artık si­i­i­i­i­iyah-be­yaz­dır.
-ÖLÜ BEBEĞİ TUTAN KADIN FİGÜRÜ; Acı­lar için­de, çığ­lık çığ­lı­ğa hay­kı­ran in­san­la­rı an­lat­mak­ta­dır.
-AT FİGÜRÜ;İspan­ya'da acı çeken in­san­la­rı tem­sil et­mek­te­dir
-ÖLÜ ADAM FİGÜRÜ; Adam, kopuk kolu ile bir kılıç tut­mak­ta,kı­lı­cın ucun­dan çiçek gö­rü­lür. Bu da ge­le­ce­ği tem­sil et­mek­te­dir. Avuç için­de­ki ke­sik­ler de pro­le­tar­ya­yı(işçi sı­nı­fı­nı) et­mek­te­dir.
-AM­PUL(BOMBİLLA) ;Tan­rı­yı sim­ge­ler,
-GAZ LAM­BA­LI KADIN; Işık­lar ara­sın­da­ki ça­tış­ma­yı,
-BE­YAZ GÜ­VERCİN;umudu ve ge­le­ce­ğin ba­rı­şı­nı,
AÇIK KAPI; Kaçış yolu, ge­le­ce­ğe dair umut yo­lu­nu an­la­tır.
Pi­cas­co,nun ka­tıl­dı­ğı bir ser­gi­de, bir Alman ge­re­ral Pi­cas­so'ya sorar:
-“Bu tab­lo­yu siz mi yap­tı­nız?
Pi­cas­co'da:
-“Hayır, siz yap­tı­nız der.


Bu yazı 853 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer