03-07-2020 Orhan Keskinsoy

Yeni al­dı­ğım bir ile­ti­yi si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum;
Bil­di­ği­niz gibi Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ön­ce­lik­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 153 bin ha­ne­ye PCR testi uy­gu­la­ma­sı ya­pa­ca­ğı­nı söy­le­di.
Daha uy­gu­la­ma baş­la­ma­dan, bunu is­tis­mar et­me­ye baş­la­mış­lar.
İnsan­la­rın-özel­lik­le yaş­lı­la­rın-ka­pı­la­rı­nı çalıp;
-Biz sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'ndan ge­li­yo­ruz, test ya­pa­ca­ğız…
Tabii buna çok se­vi­nen va­tan­daş, ge­len­le­re tanrı mi­sa­fi­ri mu­ame­le­si ya­pı­yor. İşte o sı­ra­da evde ne var ne yok alıp gi­di­yor­lar­mış.
Bu du­ru­ma karşı, tüm va­tan­daş­la­ra bunu an­la­ta­lım;
-Ka­pı­da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Am­bu­lan­sı gör­me­dik­çe, kim­se­yi eve kabul et­me­yin, et­me­sin­ler.
Tabii bu­ru­da dev­le­te düşen bir görev var.
Test ya­pa­ca­ğı yere git­me­den bir önce bil­gi­len­dir­me yap­ma­sı ye­rin­de olur.
Va­tan­daş ona göre dav­ra­nır. Ge­re­kir­se il­gi­li yer­le­ri ara­yıp;
“Beni ara­dı­lar, yarın ge­le­cek­ler­miş, doğru mu diye sor­ma­lı…


Bu yazı 1611 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer