09-03-2020 Orhan Keskinsoy
Orhan Keskinsoy

Orhan Keskinsoy

*ARTIK TE­LE­FON­LA­RI­NI­ZA İSTE­MEDİĞİNİZ ME­SAJ­LAR GE­LE­ME­YECEK….

*ARTIK TE­LE­FON­LA­RI­NI­ZA İSTE­MEDİĞİNİZ ME­SAJ­LAR GE­LE­ME­YECEK….
*İSTE­MEDİĞİNİZ HALDE HALA BÖYLE İLETİLER GELİYORSA BAŞ­VU­RU YERİNİZ DE VAR
*YÖ­NET­MELİKTE NOK­SAN­LIK­LAR VAR.*SA­DE­CE ŞÖYLE BİR İBARE KO­NUL­SAY­DI….
”İSTEN­ME­YEN HER İLETİ İÇİN,İLETİYİ GÖN­DE­REN

 

10 Tl öde­me­li­dir….”
De­ğer­li Tü­ke­ti­ci­ler;
Basın yayın or­gan­la­rın­da,TV lerde artık is­ten­me­yen ile­ti­yi al­ma­ya­ca­ğı­nız du­yu­rul­du.?Ama sa­de­ce o ka­da­rı­nı bi­li­yor­su­nuz. Bu ko­nuy­la il­gi­li 15 Tem­muz 2015 tarih ve 29417 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te­ de” Ti­ca­ri İle­ti­şim ve Ti­ca­ri elekt­ro­nik İle­ti­ler hak­kın­da Yö­net­me­lik” ya­yın­lan­dı. Çok uzun ay­rın­tı­lar­la dolu olan yö­net­me­li­ğin il­gi­li bö­lüm­le­ri­ni siz­ler için ha­zır­la­dık
*……..?alıcı­la­rın elekt­ro­nik ile­ti­şim ad­res­le­ri­ne gön­der­di­ği ti­ca­ri elekt­ro­nik ile­ti­ler için ken­di­sin­den onay alı­nır. Onay red­det­me hakkı kul­la­nı­lın­ca­ya kadar ge­çer­li­dir…”(Md:5/1)
*Devam eden abo­ne­lik,üye­lik veya or­tak­lık du­ru­mu ile tah­si­lat,borç ha­tır­lat­ma,bilgi gün­cel­le­me,satın alma ve tes­li­mat veya ben­ze­ri du­rum­la­ra iliş­kin…..ön­ce­den onay alma zo­run­lu­lu­ğu yok­tur…Ancak bu tür bil­di­rim­ler­de her­han­gi bir mal veya hiz­met özen­di­ri­le­mez veya bun­la­rın ta­nı­tı­mı ya­pı­la­maz ”Md:6/2
*Onay,ya­zı­lı ola­rak veya her türlü elekt­ro­nik ile­ti­şim ara­cıy­la alı­na­bi­lir.Onay­la,alı­cı­nın ti­ca­ri elekt­ro­nik ileti gön­de­ril­me­si­ni kabul et­ti­ği­ne dair olum­lu irade be­ya­nı,adı ve so­ya­dı ile elekt­ro­nik ile­ti­şim ad­re­si yer alır.(Md:7/1)
*Ona­yın elekt­ro­nik or­tam­da alın­ma­sı du­ru­mun­da,ona­yın alın­dı­ğı bil­gi­si,red­det­me im­ka­nı da ta­nın­mak su­re­tiy­le,alı­cı­nın elekt­ro­nik ile­ti­şim ad­re­si­ne aynı gün için­de ile­ti­lir.(Md:7/3)
*Alı­cı­nın elekt­ro­nik ile­ti­şim ad­re­si­ne ti­ca­ri elekt­ro­nik ileti gön­de­ri­le­rek onay ta­le­bin­de bu­lu­nu­la­maz.(Md:7/4
*Ti­ca­ri elekt­ro­nik ileti içe­ri­ği­nin alı­cı­dan onaya uygun ol­ma­sı ge­re­kir(Md:8/1)
*Alıcı is­te­di­ğin­de hiç­bir ge­rek­çe gös­ter­mek­si­zin ti­ca­ri elekt­ro­nik ileti al­ma­yı red­de­de­bi­lir.?Alıcı­nın ret bil­di­ri­min­de bu­lun­ma­sı bil­di­ri­min ya­pıl­dı­ğı ile­ti­şim ka­na­lı­na iliş­kin,onayı ge­çer­siz kılar(Md:9/1)
*Hiz­met sağ­la­yı­cı,alı­cı­nın ti­ca­ri elekt­ro­nik ile­ti­yi al­ma­yı red­det­ti­ği­ne iliş­kin ta­le­bin ken­di­si­ne ulaş­ma­sı­nı mü­te­akip ÜÇ GÜN için­de alı­cı­ya ti­ca­ri elekt­ro­nik ileti gön­der­me­yi dur­du­rur.(Md:10/1)
*Şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rı,elekt­ro­nik or­tam­da e-Dev­let ka­pı­sı veya Ba­kan­lı­ğın(Güm­rük ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı) in­ter­net si­te­si üze­rin­den ve­ya­hut ya­zı­lı ola­rak şi­ka­yet­çi­nin ika­met­ga­hı­nın bu­lun­du­ğu yer­de­ki İL MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ­NE(Ti­ca­ret İl müd. Ya da tem­sil­ci­li­ği)ya­pı­lır. (Md:14/1)
Md:14/2*Ti­ca­ri elekt­ro­nik ile­ti­le­re iliş­kin şi­ka­yet baş­vu­ru­la­rın­da aşa­ğı­da­ki hu­sus­lar ara­nır
*KISA MESAJ YO­LUY­LA GÖN­DERİLMİŞ İSE:Şi­ka­yet­çi­nin;T:C:Kim­lik nu­ma­ra­sı,elekt­ro­nik posta ad­re­si,şi­ka­yet­çi­ye elekt­ro­nik posta hiz­me­ti sağ­la­yan iş­let­me­nin adı,ile­ti­yi gön­de­re­nin nu­ma­ra­sı,bu nu­ma­ra­nın bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de marka ve iş­let­me adı gibi alfa nü­me­rik bil­gi­si,ile­ti­nin gön­de­ril­me ta­ri­hi,saati ve içe­ri­ği­nin ta­ma­mı ile şi­ka­yet­çi­nin tacir ol­ma­sı ha­lin­de MERSİS nu­ma­ra­sı,esnaf ol­ma­sı ha­lin­de bu du­ru­mu be­lir­ten ibare yer alır. Varsa ile­ti­nin gör­sel bir ör­ne­ği baş­vu­ru­ya ek­le­nir.(Md:14/2-a)
*ELEKT­RONİK POSTA YO­LUY­LA GÖN­DERİLMİŞ İSE:Şi­ka­yet­çi­nin T:C kim­lik nu­ma­ra­sı,Elekt­ro­nik posta ad­re­si,şi­ka­yet­çi­ye elekt­ro­nik posta hiz­me­ti sağ­la­yan iş­let­me­nin adı,ile­ti­yi gön­de­re­nin elekt­ro­nik posta ad­re­si,ile­ti­nin gön­de­ril­me ta­ri­hi,saati ve içe­ri­ği ile şi­ka­yet­çi­nin tacir ol­ma­sı ha­lin­de MERSİS nu­ma­ra­sı,esnaf ol­ma­sı ha­lin­de bu du­ru­mu be­lir­ten ibare yer alır.İle­ti­nin bir ör­ne­ği baş­vu­ru­ya ek­le­nir.(Md:14/2-b)
SESLİ ARAMA YO­LUY­LA YA­PIL­MIŞ­SA:Şi­ka­yet­çi­nin T.C. kim­lik Nu­ma­ra­sı,te­le­fon nu­ma­ra­sı,abo­ne­si ol­du­ğu GSM veya sabit hat ope­ra­tö­rü adı,ile­ti­yi gön­de­re­nin nu­ma­ra­sı,bu nu­ma­ra­nın alı­na­ma­ma­sı ha­lin­de marka ve iş­let­me adı,ile­ti­nin gön­de­ril­me ta­ri­hi,saati ve içe­ri­ği ile şi­ka­yet­çi­nin tacir ol­ma­sı ha­lin­de MERSİS nu­ma­ra­sı,esnaf ol­ma­sı ha­lin­de bu du­ru­mu be­lir­ten ibare yer alır(Md:14/2-c)
ŞİKAYETİN SO­NUÇ­LAN­DI­RIL­MA­SI:
*Baş­vu­ru­nun ya­pıl­dı­ğı il mü­dür­lü­ğün­ce,şi­ka­yet edi­le­nin si­ci­le ka­yıt­lı mer­ke­zi­nin başka bir ilde bu­lun­du­ğu­nun tes­pi­ti ha­lin­de,baş­vu­ru bel­ge­le­ri ile il­gi­li il mü­dür­lü­ğü­ne gön­de­ri­lir ve baş­vu­ru sa­hi­bi­ne bilgi ve­ri­lir.(Md:15/1)
*İl mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ko­nu­ya iliş­kin bilgi ve bel­ge­ler il­gi­li­sin­den temin edi­le­rek şi­ka­yet so­nuç­lan­dı­rı­lır. Ancak ge­rek­li hal­ler­de il mü­dür­lü­ğün­ce de­ne­tim için gö­rev­len­di­ri­len per­so­nel ta­ra­fın­dan ye­rin­de de­ne­tim ya­pı­lır.(Md:15/2)
İDARİ YAP­TI­RIM­LA­RI UY­GU­LA­MA:
*Bu yö­net­me­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ket eden­le­re Ka­nu­nun 12.?nci mad­de­si uya­rın­ca uy­gu­la­na­cak idari para ce­za­la­rı­nı ver­me­ye,hiz­met sağ­la­yı­cı ve aracı hiz­met sağ­la­yı­cı­nın si­ci­le ka­yıt­lı mer­ke­zi­nin bu­lun­du­ğu yer­de­ki il mü­dü­rü yet­ki­li­dir.(Md:17/1)


Bu yazı 1664 defa okunmuştur.Orhan Keskinsoy Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer