06-08-2018 İ.Yekta Kolcu

Datça Müzik Se­ven­ler Der­ne­ği ; Şef Suna Sön­mez yö­ne­ti­min­de, Su­nu­cu­lu­ğu­nu Mu­zaf­fer Kök­ten 'in yap­tı­ğı Türk Halk Mü­zi­ği kon­se­ri­ni ,02 Ağus­tos 2018 Perşembe ak­şa­mı Datça Amfi Ti­yat­ro­da ger­çek­leş­ti.

Top­lam 23 ese­rin icra edil­di­ği kon­se­ri yoğun , bir din­le­yi­ci top­lu­lu­ğu iz­le­di. İki bölüm ha­lin­de,solo ve koro ha­lin­de söy­le­nen tür­kü­ler bi­rin­ci bö­lüm­de daha çok ,orta , gü­ney- doğu ve doğu Ana­do­lu yö­re­le­rin­den se­çil­miş. İkinci bölüm ise, dört bayan kar­de­şi­mi­zin (Kent Kon­se­yi Folk­lör Ekibi) yö­re­sel giy­si­le­ri ile yö­re­miz tür­kü­le­ri­ne oyun­la­rı ile renk kat­tı­lar. İlimiz ve Datça tür­kü­le­ri­miz,tüm iz­le­yi­ci­le­rin tak­di­ri­ni top­la­dı.
Tek­nik ses do­na­nı­mı ne kadar iyi olur­sa olsun, Amfi Ti­yat­ro'nun bu ve ben­ze­ri kon­ser­le­re uygun /uyum­lu ol­ma­dı­ğı yine gö­rül­dü. Sayın Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın da iz­le­di­ği bu kon­ser ar­dın­dan ,bu ko­nu­da çaba gös­te­re­ce­ği bek­le­nir. Akus­tik özel­li­ği ol­ma­yan bu me­ka­nın en kısa za­man­da ,taş ocağı ola­rak açıl­mış alana nak­le­di­le­ce­ği du­yum­la­rı­mız ara­sın­da.
Ama­tör bir çaba ve öz­ve­ri ile ha­zır­lan­mış olan bu kon­ser­de , emeği geçen ,başta Şef Suna Sön­mez ile tüm ka­tı­lım­cı­la­rı teb­rik etmek lazım.


Bu yazı 2601 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer