19-07-2018 İ.Yekta Kolcu

Ha­ya­tı­mı­zın ön­ce­lik­le­ri ko­nu­sun­da ,her­ke­sin fark­lı dü­şün­ce­le­ri ol­du­ğu mu­hak­kak.?Kimile­ri­ne göre ön­ce­lik insan, ki­mi­le­ri­ne göre sev­gi­li,ki­mi­le­ri­ne göre aile ve aile fert­le­ri.

Datça mer­ke­zi­mi­ze deniz ta­ra­fın­dan ba­kın­ca, biraz yük­sek yamaç üze­rin­de iki ke­li­me­lik bir ya­zı­sı­nın taş­lar­la ya­zıl­mış ol­du­ğu­nu ve üze­ri­nin kireç le ba­da­na edil­miş ol­du­ğu­nu gö­rür­sü­nüz. ÖNCE VATAN diye , dağa taş­lar­la ya­zıl­mış olan bu ke­li­me­ler, he­pi­mi­zin ar­zu­su­nu dile ge­tir­di­ği­ne inan­mak is­ti­yo­rum.

Evet, ÖNCE VATAN da bu Dat­ça­mız­ da ön­ce­lik ,do­la­yı­sı ile ÖNCE DATÇA mı acaba.?
Bana göre ,şahsi ego­la­rı­mı­zın tavan yap­tı­ğı bu gün­ler­de, ken­di­mi­ze yalan söy­lü­yor,ken­di­mi­zi bile bile, al­da­tı­yo­ruz gibi ge­li­yor. Ge­mi­si­ni kur­ta­ran kap­tan mi­sa­li, üzü­le­rek ifade et­me­li­yim, ön­ce­lik BEN oldu.

Ül­ke­nin eko­no­mik ko­şul­la­rı malum. So­run­la­rı­mı­zı hep ha­lı­nın al­tı­na sü­pür­me­yi çıkar yol bel­le­dik.?Bu günü sa­vuş­tur­ma­nın kur­tu­luş ol­du­ğu­na ken­di­mi­zi de inan­dır­mak ,bu günü ,ne olur­sa olsun kur­tar­ma­yı çıkış yolu ola­rak gös­ter­me­nin çare ol­ma­dı­ğı,de­ni­zin bit­ti­ği , bakıp gö­ren­ler için malum.

Ön­ce­li­ğin talan ,yani miras yedi eko­no­mi­si­ne da­ya­na­rak yü­rü­tül­me­ye ça­lı­şıl­ma­sı­nın da bir sonu ol­ma­lıy­dı. Oldu da.

Önce VATAN yani ÖNCE Datça an­la­yı­şın­dan uzak­la­şa­rak , önce RANT an­la­yı­şı ile ülke bi­ti­yor, Datça bi­ti­yor,
Beton ve de­mi­rin esir al­ma­ya ça­lış­tı­ğı ül­ke­miz ve Dat­ça 'mızda; temiz çevre bitti ,sa­hil­ler bitti,orman bitti,badem bitti, zey­tin bitti, bal bitti. Çar­pık ya­pı­laş­ma­mız ile es­te­tik bitti ,gü­zel­lik­ler bitti, bence en önem­li­si artık SU bile bit­mek üzere. Far­kın­da mıyız acaba , SU bi­tin­ce ül­ke­miz ve Dat­ça­mız da bi­tecek.?Be­şe­ri mü­na­se­bet­le­ri­miz­de ,bir­bi­ri­mi­zi kan­dır­ma­nın tavan yap­tı­ğı ül­ke­miz­de, in­san­lık da bit­mek­te. (Bu ta­nım­dan ne an­lı­yor­sak)

Bir LALE devri mi­sa­li ,ön­ce­li­ğin VATAN ol­du­ğu­nu söy­le­yip , dağ­la­ra taş­la­ra yaz­sak da, bu inanç ya­maç­tan deniz ke­na­rı­na inene kadar. Neyi alıp neyi sat­sak da, akşam çi­lin­gir sof­ra­sı­nı kur­sak. Ya­şan­tı­yı bu se­vi­ye­ye ka­da­ra in­dir­ge­dik.

Önce BEN di­ye­rek sür­dür­dü­ğü­müz bu ha­ya­tın sonu bel­li­de, ken­di­mi­zi avu­tu­yo­ruz ÖNCE VATAN di­ye­rek.

Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 2253 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer