28-05-2018 İ.Yekta Kolcu

Yaz se­zo­nu­na yak­laş­tı­ğı­mız şu gün­ler­de ,il­çe­mi­zin nü­fu­su gün be gün art­mak­ta. Yaz­lık­çı ola­rak ta­nım­la­dı­ğı­mız Dat­ça­lı­la­rı­mı­zın kaç kişi ol­du­ğu­nu tah­min etmek zor.Göç­men kuş­lar gibi Datça se­zon­la­rı baş­lı­yor.Ha­ya­tı­nı artık il­çe­miz­de ge­çir­mek is­te­yen­le­ri­mi­zin her gün art­tı­ğı­nı da dü­şü­nür­sek,kı­sa­ca­sı göç alan bir kent olduk ma­şal­lah.

Ba­zı­la­rı­mı­zın konut yapıp sat­mak­tan başka bir kay­gı­la­rı ,başka alan­la­ra ya­tı­rım yap­mak gibi bir ça­ba­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı gör­dük­çe vay mem­le­ke­ti­min ha­li­ne de­mek­ten ken­di­mi ala­mı­yo­rum.Bir beton has­ta­lı­ğı /fur­ya­sın­dan medet uman kamu yö­ne­ti­mi ül­ke­yi saman ithal eder du­ru­ma ge­tir­miş­se ,suç he­pi­miz­de değil mi.?

Bil­has­sa Ka­ra­köy Ma­hal­le­miz­de süt üre­ti­mi yapan köy­lü­le­ri­mi­zin ,hay­van­la­rı için kendi sa­man­la­rı­nı üre­te­me­me­le­ri iç acısı değil mi?

Yaz mev­si­mi­ni bek­ler­ken, ben yine su ko­nu­su­nu bık­ma­dan , usan­ma­dan tek­rar­la­yıp du­ra­ca­ğım.

Hemen hemen üç aya ya­kın­dır , yarım ada­mı­za yağ­mur uğ­ra­mı­yor.Ta­rım­sal alan­da ha­ya­tı­nı ka­za­nan­la­rın iki el­le­ri­ni baş­la­rı ara­sı­na ko­ya­rak dü­şün­dük­le­ri­ni gö­rü­yo­rum. Ağaç­lar ses­siz fer­ya­dı­nı mah­sül­le­ri­ni kıs­men dö­ke­rek gös­te­ri­yor ol­sa­lar da, sebze üre­ten­ler kara kara dü­şü­nü­yor ol­sa­lar da,buna ilçe mer­ke­zi­miz­de ya­şa­yan biz­ler­de ka­tı­la­ca­ğız gibi.?Bu ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı­mız­da yük­sek­çe yer­le­re MUSKİ nin su ulaş­tır­ma­sı zor gibi. As­lın­da ZOR gi­bi­nin dı­şın­da, acaba ye­te­rin­ce su re­zer­vi­miz var mı.?Geçen yıl açı­lan su ku­yu­la­rın­dan ümit bek­le­yen­ler çok se­vin­me­sin­ler ,di­ğer­le­ri de açıl­dı­ğı zaman aynı coş­ku­lu su re­zer­vi gös­te­ri­yor­du.Bir mi­ras­ye­di gibi ha bire top­rak altı su de­po­la­rı­mı­zı tü­ket­mek­te­yiz.

Az­mak­lar ,deniz/kara su­la­rı­nın den­ge­len­di­ği yer­ler. Bu ve ben­ze­ri yer­le­rin ya­pı­laş­ma çıl­gın­lı­ğı ile ka­pat­ma­mı­zın sı­kın­tı­sı­nı ya­kın­da gö­re­ce­ğiz.

İlçe mer­ke­zi­mi­zin ye­şil­len­di­ril­me­si güzel de,mev­sim­lik bit­ki­ler/çi­çek­ler­le ye­ri­ne su­suz­lu­ğu daha da­ya­nık­lı / ya­rı­ma­da­mı­zın doğal do­ku­su­na daha uygun olan­la­rın ter­cih edil­me­si ge­rek­mez miydi. ?Suyun kıt ol­du­ğu ya­rı­ma­da­mız­da ,ta­sar­ruf önce kamu hiz­met­le­rin­de ol­ma­lı ,değil mi.?Bu ko­nu­da il­çe­miz Tarım Teş­ki­la­tı­nın mut­la­ka öne­ri­le­ri ol­ma­lı.

Biz ilçe mer­ke­zin­de ya­şa­yan­la­rın da, su ko­nu­sun­da ta­sar­ru­fu ha­ya­tı­mı­za sok­ma­mı­za ne der­si­niz.

Kalın sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 2392 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer