08-05-2018 İ.Yekta Kolcu

Bugün 6 Mayıs 2018 .Datça Çevre ve Tu­rizm Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de 19. Ak­de­niz'den Ege'ye Dost­luk ve Doğa Yü­rü­yü­şü­ne ka­tıl­ma­yı arzu eder­dim.?Elde ol­ma­yan bir sağ­lık ma­ze­re­tim­den do­la­yı bu müm­kün ol­ma­dı.Konu hak­kın­da­ki göz­lem­le­ri ka­tı­lan dost­la­rı­mız­dan alı­rım in­şal­lah.Biz­ler gibi 70 e mer­di­ven da­ya­yan­la­rın ya­rın­la­rı­nı prog­ram­la­ma­la­rı müm­kün ol­mu­yor. İnşal­lah başka se­fe­re. Al­la­hın günü tü­ken­me­di ya.
Bir hafta olmuş Dat­ça­ya dö­ne­li.Yine in­şa­at toz ve gü­rül­tü,il­çe­mi­zin vaz­ge­çil­me­zi.İlçe mer­ke­zin­de ya­pıl­mak­ta olan yol dü­zen­len­me­si, ula­şı­mı felç etmiş.Bir­çok ku­ru­mun görev ve so­rum­lu­lu­ğun­da olan işler , neden günde 24 saat ça­lı­şı­la­rak so­nuç­lan­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­maz.Yine yaz se­zo­nu­na ye­tiş­me­me­sin­den kor­ka­rım.
Hı­zır­şah 'da bu­lu­nan res­to­ras­yo­nu ya­pı­lan ki­li­se­nin , bir kül­tür mer­ke­zi ola­rak her gün ilgi odağı ola­rak önemi ar­tı­yor.Yal­nız ula­şım so­ru­nu­nun çö­zül­me­me­si ,yön­len­dir­me lev­ha­la­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı ek­sik­lik. Kar­gı­da bu­lu­nan ben­ze­ri ya­pı­ya ne zaman sıra ge­lecek acaba.?
İlçe­miz­de geçen yaz ya­şa­nan su so­ru­nu yine ka­pı­mız­da.Bu yıl da ye­ter­li yağ­mur­dan na­si­bi­mi­zi ala­ma­dık.Şimdi bile , yük­sek yer­le­re şe­be­ke su­yu­nun ulaş­ma­dı­ğı­nı du­yu­yo­rum.İlimiz yerel yö­ne­ti­mi­ne ko­nu­yu de­fa­lar­ca,çözüm öne­ri­le­ri­miz­le gö­tür­me­mi­ze rağ­men sonuç yok.! Eh biz­den günah gitti de­me­ye dilim var­mı­yor.Bil­has­sa Hı­zır­şah kö­yü­müz /ma­hal­le­miz için , öne­ri­le­ri­mi­zi yine bil­di­re­ce­ğiz.
Kül­tür Mer­ke­zi­miz gi­ri­şi ve so­ka­ğı­nın ba­kım­sız­lı­ğı aynen devam edi­yor. Kul­la­nan­la­rın so­rum­suz­lu­ğu ,işin bir yanı olsa da, evcil hay­van­la­rın ba­rı­na­ğı ol­ma­sı da hoş bir gö­rü­nüm arz et­mi­yor.!!
Re­şa­di­ye Ma­hal­le­miz biraz üvey evlat gibi. İki Ta­ri­hi Çınar'ın bu­lun­du­ğu ala­nın dü­zen­len­me­si yarım kal­mış. İlgi­li­le­ri­mi­zin dik­kat­le­ri­ne.
Kum­luk ve Li­man­da­ki Lo­kan­ta ve kah­ve­ha­ne­le­rin ,yaya yü­rü­yü­şü­ne engel ola­rak ya­yıl­ma­la­rı ,bil­has­sa akşam üst­le­ri hoş ol­ma­mak­ta.
Bık­ma­dan usan­ma­dan ,tatil köy­le­ri­mi­zin yerel yö­ne­ti­me des­tek ol­ma­la­rı­nı tek­rar­la­ya­ca­ğım.Talep edil­me­den bazı hiz­met­le­rin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne des­tek ol­ma­la­rı­nı bek­le­mek he­pi­mi­zin hakkı. BU DAT­ÇA­DA YA­ŞA­MA­NIN BİR DİYETİ OL­MA­LI.
Tek­rar gö­rüş­mek üzere ,sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 2236 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer