10-12-2019 İ.Yekta Kolcu

Tek­rar il­gi­li Makam ve Ma­ka­ma nö­bet­çi­lik ya­pan­la­ra hi­ta­ben yaz­ma­ya ve söy­le­me­ye devam ede­ce­ğiz .Bir umut di­ye­rek ,ya­kın­dı­ğım ko­nu­la­rı tek­rar ve yeni olu­şan­la­rı ha­tır­lat­ma­ya devam .
Bu­gün­kü slo­ga­nı­mız :YUMMA GÖZÜN KÖR GİBİ.!!!!!!!
De­fa­lar­ca ha­tır­lat­ma­mı­za rağ­men,Has­ta­ne Kav­şa­ğı­nın Çan­lı­be­len ,yanı Has­ta­ha­ne giriş yö­nün­de ,is­ti­nat du­va­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı ne­de­ni ile ,bu ya­ma­cın Kıp­kır­mı­zı ça­mu­ru ana cad­de­ye yağ­mur­lar­da ak­ma­ya devam edi­yor. Do­la­yı­sı ile lo­ğar­lar tı­kan­ma­ya devam ediyor.?Geçen yıl­dan beri du­yur­ma­ya/gös­ter­me­ye ça­lış­tı­ğım ko­nu­yu ne duyan nede gören, nede ted­bir için bir çaba var. Şimdi ise ;ben­zer bir olayı HI­ZIR­ŞAH Ma­hal­le­si gi­ri­şin­de gö­rü­yo­ruz.Taş OCAĞI gibi ya­ma­ca ya­pı­lan haf­ri­ya­ta ilave ,yeni ya­pı­lan ko­nut­la­rın tüm top­rak haf­ri­ya­tı­nın yola ak­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.ÇEVRE DU­YAR­LI­LI­ĞI­NA pek has­sas ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ğim bu yük­le­ni­ci fir­ma­nın yet­ki­li­le­ri­nin ,,çevre so­rum­lu­lu­ğu yok mudur.?Ya­pı­lan ye­ter­siz is­ti­nat du­va­rı­nın ,yı­kıl­dı­ğı­nı gö­rür­se­niz hiç şaş­ma­yı­nız.
Kum­luk mev­kii ATA­TÜRK Mey­da­nı bi­ti­şi­ğin­de­ki Ka­na­li­zas­yon pom­paj is­tas­yo­nun­dan ya­yı­lan ko­ku­dan pek ra­hat­sız olan yok ki,ya­kı­nın­da­ki bir Res­to­ran­da hafta sonu canlı Müzik din­le­ye­bi­li­yor­lar.
Sa­na­yi Si­te­si gi­ri­şin­de­ki Atık Oto las­tik­le­ri­nin yük­sel­ti­si ,ya­kın­da Koca Dağ'ın zir­ve­si­ne ula­şa­cak. MA­ŞAL­LAH...!!!!!!!!
De­fa­lar­ca yazıp söy­le­me­me rağ­men,:bu­da­nan ağaç ve çalı çır­pı­nın öğü­tü­le­rek doğal gübre ola­rak tek­rar do­ğa­ya ka­zan­dı­rıl­ma­sı için fab­ri­ka kur­ma­ya gerek yok.?Bunu yapan yerel yö­ne­tim­le­ri hiç takip eden yok mudur.?ARTIK YAK­MAK GİBİ BU VAHŞİ İMHA bi­çi­min­den vaz­ge­çe­lim. DUYAN VAR MIDIR.
İlçe­miz­de uçuk pro­je­le­re ya­tı­ra­cak para yok ama ,bun­lar küçük güzel do­ku­nuş­lar.
Tek­rar DATÇA FM Rad­yo­mu­zu ha­tır­lat­mak is­te­rim.
Kalın sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 2180 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer