29-11-2021 İ.Yekta Kolcu

Bir ­kaç gün­dür yaz­ma­ya hiç gön­lüm var­mı­yor. Za­ten ­de ku­rul­muş saat gibi yaz­mış olmak gibi bir tut­kum yok. ​Bu­ra­dan soh­bet de­di­ğim bu ses­le­ni­şim ile siz­ler ol­ma­lı­sı­nız. Siz­le­rin görüş ve dü­şün­ce­le­ri ile, do­ğa­nın so­run­la­rı ,benim so­ru­num­dur.

Uzun­ca bir sü­re­dir bek­le­di­ği­miz kış dö­ne­mi­ne gir­miş gi­bi­yiz.​ Bir ­kaç günü kap­sa­yan ,ara­lık­lı­da olsa ya­ğış­lar, do­ğa­yı epey ye­şert­ti. El­bet­te yağ­mu­ra biraz geç ka­vu­şan Zey­tin­ler bay­ram etti. Göz­lem­le­di­ğim ka­da­rıy­la, verim ol­duk­ça düşük. Yöre yöre fark­lı­lık arz eden re­kol­te, il­çe­miz­de Zey­tin ya­ğı­nın geçen yıl­la­ra göre az ola­ca­ğı gö­rü­nü­yor. El­bet­te kurak geçen geçen yıl, in­şal­lah bu yıl tek­rar­la­maz. Gö­rü­nen o ki, ül­ke­miz do­la­yı­sı ile il­çe­miz ku­rak­la­şı­yor. Bu ne­den­le­dir ki, SU Dat­ça­mız­da en büyük so­ru­nu­muz ola­cak.​ Artan nüfus ve ho­var­da su tü­ket­ti­ği­miz­de göz önüne alı­nır­sa, he­pi­mi­zin ba­şı­mı­zı el­le­ri­miz ara­sı­na ala­rak dü­şün­me­li­yiz.Sayın yet­ki­li­le­ri­miz gör­mez mi bil­mem , Ana bul­var­dan Has­ta­ne gi­ri­şin­de­ki he­ye­lan teh­li­ke­si­ne/so­ru­nu­na de­fa­lar­ca par­mak bas­ma­mı­za rağ­men, çözüm için aka­cak top­rak ve mo­loz­la­rın yolu kap­la­ma­sı­nı bek­li­yor­lar ol­ma­lı­lar. Şa­ram­pol­le­rin açıl­ma­sı için biraz geç kal­ma­dık mı.?

Kargı De­re­sin­de bu­lu­nan beton sant­ral­le­ri­nin gü­rül­tü­sü ya­nın­da ,taş/çakıl kum ocağı ile bir­lik­te ya­rat­tık­la­rı çevre kir­li­li­ği ,atık­la­rı­nın de­re­yi ka­pat­mış ol­ma­sı, den­ge­siz ola­bi­lecek ya­ğış­ta ya­ra­ta­bi­le­ce­ği teh­li­ke neden gö­rül­mez ki.?
Sa­na­yi si­te­si çev­re­si atık­la­rı­na ,Sayın Yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin il­çe­den top­la­dı­ğı ça­lı-çır­pı atık­la­rı ek­le­nin­ce orası ev­le­re şen­lik. Neden bu atık­la­rın öğü­tü­le­rek doğal gübre ola­rak ka­za­nıl­maz?
İlçe­miz­de kamu gö­re­vi yapan gö­rev­li­le­ri­mi­zin en büyük so­ru­nu, ba­rın­ma yani ev.​ Artık yaz­lık­çı­la­rı­mı­zın­ da de­vam­lı ika­met et­me­le­ri, konut sa­hip­le­ri­nin, ev­le­ri­ni se­zon­luk ki­ra­ya verme ter­cih­le­ri ,bu gö­rev­li­ler için büyük sorun.​Artan talep kar­şı­sın­da ,ki­ra­la­rın ast­ro­no­mik ra­kam­la­ra ulaş­ma­sı ,artık Dat­ça­mı­zın


Bu yazı 399 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
reklam
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer