25-09-2020 İ.Yekta Kolcu

Geçen hafta için­de ,beş yıl önce ,o zaman yayın ha­ya­tı­mız­da olan ,YA­RI­MA­DA­NIN SESİ ga­ze­tem­de­ki kö­şem­de yine aynı ko­nu­yu tek­rar­la­mış­tım. Ül­ke­min ve do­la­yı­sı ile ül­ke­mi­zin kal­kın­ma­sı­nın ya­pı­laş­ma ile ola­ma­ya­ca­ğı­nı ,bunun ge­çi­ci bir fe­rah­lık/re­ha­vet ya­rat­sa ­da, de­vam­lı is­tih­dam sağ­la­ma­ya ya­ra­ma­ya­ca­ğı­nı yaz­mı­şım. İşte gel­di­ği­miz nokta. ​Bu alana ver­di­ği­miz des­te­ği TARIM 'a ver­miş ol­say­dık, tarım ürünü ithal eder du­ru­ma düş­mez­dik. İlçe­miz­de ise bil­dik bil­me­dik bi­çim­de ,alt­ya­pı ve diğer ko­şul­la­rı iyi etüd et­me­den, bir APART OTEL ya­tı­rı­mı­na gi­riş­tik. Tar­la­sı­nı sa­ta­rak APART iş­let­me­ci­li­ği­ne so­yu­nan­lar ne alem­de­ler acaba.?Co­ro­na  on­la­rı­ da vurdu el­bet­te.​Haydi ha­yır­lı­sı....Bu ka­çın­cı de­mek­ten ken­di­mi ala­mı­yo­rum.Her mo­to­sik­let ka­za­sın­da bir genç yav­ru­mu­zu top­ra­ğa ve­ri­yo­ruz.​Aile­le­rin ÖDÜL diye ver­dik­le­ri bu araç­la­rın, onlar için birer TABUT ol­du­ğu­nun far­kın­da­lar mı acaba. ?Eh­li­yet­siz ,bi­linç­siz ve al­kol­lü ola­rak kul­la­nı­lan bu araç­lar, gençle­rin elin­de tra­fik ca­na­va­rı­na dö­nü­şü­yor. Ye­ter­siz olan şehir içi ve Ma­hal­le­ler arası yol­lar­da TEK yön uy­gu­la­ma­sı ile bir çözüm üret­me­ye ça­lı­şı­lı­yor gö­rü­nül­se­de, bu ku­ra­la hiç uyul­mu­yor. Konan tra­fik lev­ha­la­rı­nın birer REK­LAM PA­NO­SU gibi bir iş­le­vi süs­len­miş gibi. Günün her sa­atin­de ,bı­ra­kı­nız ya­ban­cı pla­ka­lı araç­la­rı, il­çe­miz­ de gö­rev­li RESMİ KAMU araç­la­rı­nın ku­ral­la­rı ihlal eder­se ,söy­le­yecek sözüm kal­mı­yor.. İLÇE MER­KEZİNDE SİVİL GÖ­REVLİLERLE kont­rol­le­rin  ya­pıl­ma­sın­da yasal bir engel yok­tur uma­rım. Bil­has­sa ge­ce­le­ri gü­rül­tü­yü kat­be­kat ar­tı­ran ,ek­soz­suz veya arı­za­lı araç­la­rın kısa bir sü­re­de olsa tra­fik­ten men edil­me­le­ri­nin yasal bir yolu ol­ma­lı.Tra­fik kont­ro­lün­de ye­ter­li kamu gö­rev­li­si yoksa, Sivil Fahri Tra­fik Mü­fet­tiş­li­ği ,bir çözüm yolu ola­maz mı.?
Tra­fik akı­şı­nın daha dü­zen­li ,gü­ven­li ol­ma­sı amaç­lan­mışsa, konan tra­fik işa­ret pa­no­la­rı ,REK­LAM­DAN öte bir iş­le­vi­nin ol­du­ğu ,uy­gu­la­ma ile gös­te­ril­me­li­dir.
Kalın sağ­lı­cak­la.....


Bu yazı 166 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer