19-03-2019 İ.Yekta Kolcu

Yıl ba­şın­dan beri , 2018 yı­lı­nın son gün­le­rin­de ay­rıl­dı­ğım sev­gi­li il­çe­me , yakın bir za­man­da tek­rar dö­ne­bil­me­yi ne kadar arzu et­ti­ği­mi ,sev­gi­li dost­la­rı­mı ne kadar öz­le­di­ği­mi nasıl an­lat­sam bil­mi­yo­rum. Aile­vi ve sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­mı­zın ege­men ol­du­ğu bir top­lu­mun bir ferdi ola­rak, bu ger­çek­ten her­kes gibi , bende uzak­la­şa­mı­yo­rum. İki aya varan bu uzun ara mo­la­sı­nın yakın bir za­man­da sona ere­ce­ği­ni ümit edi­yo­rum.
An­ka­ra ve İstan­bul ara­sın­da gelip git­me­ler­de,in­ter­net dü­ze­ne­ği­min­ de bo­zul­ma­sı ,ayrı bir sorun oldu. Ancak şim­di­lik ka­lı­cı bir bi­çim­de çö­züm­le­di­ğim bu so­ru­num­da or­ta­dan kal­kın­ca,yine be­ra­be­riz. Evet tek­rar ara­nı­za gelip hoş bul­dum.
Bu geçen süre için­de, her iki şe­hir­de zi­ya­ret et­ti­ğim kurum ve dost­la­rım­la hep il­çe­min Dat­ça­'mı­zı andık.?Bu arada Hı­zır­şah Kö­yü­mü­zün ismi ve bazı ürün­le­ri Ne­w­york ve Wa­sing­ton ' a kadar ulaş­tı.Kı­sa­ca­sı ,Dat­ça'daki  dost­la­rım­dan gelen ,,bu­ra­lar­dan top­la­dık­la­rım ha­ber­ler­le ,hey­be­miz epey­ce doldu. Bun­la­rı zaman zaman siz­ler­le pay­la­şa­ca­ğım.
Sanki genel seçim olu­yor­muş gibi ,ül­ke­mi­zin tüm gün­de­mi yerel se­çim­le dol­du­rul­du..Şunun şu­ra­sın­da beş yıl bo­yun­ca ,ili­mi­zin veya il­çe­mi­zin yerel prob­lem­le­ri­ni çö­ze­bil­mek için ça­lı­şa­cak ,yerel yö­ne­ti­ci­le­ri­ni se­çe­ce­ğiz.Bunu Ül­ke­mi­zin BEKA sına in­dir­gen­me­si­ni an­la­ya­mı­yo­rum.NEYSE..!!!
Duy­du­ğum ka­da­rı ile İlçe­miz­de de , yerel yö­ne­ti­me talip olan aday­la­rın va­ad­la­rı­nı nedir..?Mutlaka , uçuk ha­yal­le­rin­de uçuş­tu­ğu bir or­tam­da,imar ve yapı ran­tın­dan bes­le­nen­le­rin ,bu sek­tör­de­ki genel sı­kın­tı ne­de­ni ile iş­tah­la­rı kur­sak­la­rın­da kalır mı bil­mem. Ancak ben,top­rak ve tarım ko­nu­sun­da bir pro­je­si ol­ma­yan bir Be­le­di­ye/Yerel yö­ne­tim söy­le­mi­ni din­le­mek bile istemiyorum.?Devleti­mi­zin umur­sa­maz­lı­ğı ve ile­ri­yi gö­re­me­yen ted­bir­siz­li­ği /uy­gu­la­ma­sı ne­de­ni ile ,BİR KURU SO­ĞA­NI /PA­TA­TES 'i bile ithal etmek du­ru­mu­na düş­tük.Ta­rı­mı hep ön plan­da tutan,rah­met­li ATA­TÜRK 'ün fel­se­fe­sin­den uzak­laş­tık­ça ,ola­ca­ğı­mız buydu. HANİ O DEV­LET ÜRET­ME ÇİFTLİKLERİ. ?
Ge­le­lim tek­rar Dat­ça­'mı­za:
Yakın bir za­ma­na kadar, pazar uy­gu­la­ma­sı­nın ol­ma­dı­ğı Dat­ça­'mız­da,her­kes ken­di­si­ne ye­tecek kadar üre­tim ya­par­dı. Yer­le­şik kent nü­fu­su­nun oluş­ma­ya baş­la­ma­sıy­la ,yerel pa­zar­cı es­na­fı da or­ta­ya çıktı.Artık Cu­mar­te­si günü ilçe mer­ke­zin­de ku­ru­lan pa­za­rın yerel müş­te­ri­le­ri­ne ilave ola­rak Rodos ve Söm­be­ki' den gelen Yu­nan­lı kom­şu­la­rı­mı­zın da ih­ti­yaç­la­rı­nı bu­ra­dan kar­şı­la­ma­ya baş­la­dı.Bu el­bet­te çok iyi oldu. Her­kes bun­dan mem­nun gö­rün­se de ma­dal­yo­nun bir başka yö­nü­ne ba­ka­lım.Sebze meyve tez­gah­la­rı­nın pek ço­ğun­da yerel üre­tim yapan köy­lü­le­ri­mi­zin oranı /sa­yı­sı ne acaba.?Pek çok sebze ve mey­ve­nin il­çe­miz dı­şın­dan ge­ti­ri­lip sa­tıl­dı­ğı pa­za­rı­mız­da ,do­ma­te­sin bile An­tal­ya'dan ge­ti­ril­di­ği­ni du­yun­ca şa­şır­ma­yın.Köy­le­ri­miz­de ta­rım­sal üre­tim yok gibi. DATÇA pa­za­rı­mı­zın fa­ali­ye­te geç­me­den önce ,top­rak­la uğ­ra­şan köy­lü­le­ri­miz,MUĞLA pa­za­rı­na fazla ürün­le­ri­ni sat­ma­ya gö­tür­dük­le­ri zaman ,o pa­zar­da­ki isim­le­ri : PAZAR BOZAN dı. Böyle nam sal­mış­lar­dı. Bol fazla ta­rım­sal ürün ve ucuz /ka­li­te­li. İşte bu ne­den­le bu ya­zı­mın konu baş­lı­ğı­na PAZAR BOZAN dedim. Hani onlar ,şimdi ne­re­de­ler.?

Ta­rım­dan kop­ma­nın ce­za­sı­nı tüm ülke ola­rak, çok çe­ke­ce­ğiz.Bu ko­nu­da aday­la­rı­mı­zın ne dü­şün­ce­le­ri var acaba.?
Şim­di­lik SAĞ­LI­CAK­LA..


Bu yazı 1968 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer