12-05-2020 İ.Yekta Kolcu

Son gün­ler­de ho­şu­ma giden bir ke­li­me.?Ay­rı­ca bir an­la­yı­şın­da ifa­de­si oldu. MİNİMİSTLİK/ MİNİMİZM. YANİ BİR AN­LA­TIM­LA ,: Ye­te­rin­ce mık­ta­rı kafi olan şey­ler­le tat­min ola­bil­me an­la­yı­şı. Bu an­la­yı­şın dini inan­cı­mız­la­ da ör­tüş­tü­ğü­nü bi­li­yo­ruz. O yüce Tan­rı­mız :YİYİNİZ İÇİNİZ , ANCAK İSRAF ETMEYİNİZ der. Ancak durum böy­le­mi acaba.?
Ben bu du­ru­mu ,il­çe­mi­ze uyar­la­ma­ya ça­lı­şa­yım.Be­ce­re­bil­di­ğim ka­da­rı ile.

Dat­ça­mız­da bu­lu­na­bil­di­ğim za­man­lar­da ,evimin bu­lun­du­ğu semte yakın (Bo­ğa­zi­çi) ekmek fı­rı­nı­na uğ­ra­rım sık sık.?Bir iki gün önce pi­şi­ril­miş ek­mek­le­rin çu­val­lar do­lu­su­nun,ba­yii­ler ta­ra­fın­dan ,ba­yat­la­mış ol­ma­sı sebep gös­te­ri­le­rek iade edil­di­ği­ni üzü­le­rek gö­rü­rüm. Bun­la­ra ilave,çöp va­ril­le­ri­nin yan­la­rı­na ası­lan­lar apay­rı facia.?Diğer va­tan­daş­la­rı­mı­zın ­da yap­tı­ğı gibi ,bun­la­rı fı­rın­dan ala­rak ,evcil hay­van­la­rı olan eş dost­la­ra ulaş­tır­mak en büyük zev­kim.?Hal­bu­ki bu ek­mek­le­rin ,doğ­ra­na­rak ,fı­rın­da ku­ru­tu­la­rak , peks­imet ha­li­ne ge­ti­ril­me­sin­de bir mah­sur ol­du­ğu­nu san­mı­yo­rum. Bu ko­nu­da fırın iş­let­me­ci­le­ri­mi­zin ve hal­kı­mı­zın ortak bir an­la­yış­ta bu­luşa­­bi­le­cek­le­ri­ni umu­yo­rum.Çünkü yakın bir ge­le­cek­te ve gö­rü­nüz­de gıda en büyük st­ra­te­jik emta ola­cak­tır. Pa­ra­mız pu­lu­muz ol­sa­ da ,,it­ha­lat ya­pa­mı­ya­ca­ğız gibi. Çünkü her ülke kendi içine ka­pan­mak­ta ve kendi ken­di­ne ye­te­bil­me­nin yol­la­rı­nı ara­mak­ta.İşte yıl­lar­dır ihmal et­ti­ği­miz TARIM ,,bu sal­gın dö­ne­min­de ken­di­ni bize güzel ha­tır­lat­tı.

Kız­lan Ma­hal­le/Köyü ar­ka­sı­na inşa edi­len elekt­rik üre­ten Rüz­gar T­rü­bün­le­ri, ilçe gi­ri­şi­mi­miz­de güzel bir gö­rün­tü ka­zan­dır­mış­tı.Çe­şit­li olum­lu/olum­suz yo­rum­lar ya­pıl­dı. Ancak biz­le­rin do­le­rin do­yum­suz­luk da­ma­rı­mız pat­la­dı ve daha bü­yük­le­ri­ni Re­şa­di­ye Ma­hal­le­mi­zin ar­ka­sı­na inşa ettik.Gü­zel­miş çir­kin­miş fark etmez ,mak­sat bi­zim­ki daha büyük olsun. KEL BAŞA ŞİMŞİR TARAK der­ler ­ya, şimdi bu ma­hal­le sa­kin­le­ri , tirü­bü­nün ça­lı­şır­ken çı­kar­dı­ğı gü­rül­tü­den şi­ka­yet­çi.Çevre et­ki­si­nin ne ol­du­ğu apay­rı bir konu, çevre es­te­ti­ği ŞA­HA­NE..!!! Hal­bu­ki bu ma­hal­le­mi­zin ko­nut­la­rın­da bir çevre es­te­ti­ği var­dır. Kı­sa­ca­sı HALT ETTİK...
Ya­pı­laş­ma­da çevre es­te­ti­ği,do­ğa­ya uyum , ko­nu­sun­da Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­zi gi­ri­şin­de­ki ko­nut­la­ra bir ba­kı­nız.Yük­sek is­ti­nat du­var­la­rı­nın /perde be­ton­la­rı­nın ,ESTETİK ŞA­HA­NELİĞİNİ bir­kaç yıl sonra in­şal­lah gö­rü­rüz.

Bu do­yum­suz­lu­ğu­muz /ego­ist­li­ği­miz ne­re­ye ,ne za­ma­na kadar.?

Sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 425 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer