23-11-2020 İ.Yekta Kolcu


Datçamı'zın ilk TIP Dok­to­ru ola­rak ,tüm öm­rü­nü , ken­di­si­ne in­ti­kal eden ve tüm ka­za­nım­la­rı­nı bu il­çe­ye ada­yan bir TUR­GUT DÜN­DAR Dok­tor gelip geçti bu dün­ya­dan.  Şimdi Ad­li­ye ve Kay­ma­kam­lık hiz­met­le­ri­nin ve­ril­di­ği Has­ta­ne­de ,mu­ci­ze di­ye­bi­le­ce­ği­miz ilk ame­li­yat­la­rı da ger­çek­leş­ti­ren, unvan ve ma­ka­mı ne olur­sa olsun ,her­kes­le hem­hal ola­bi­len ,bü­rok­ra­si­nin sert rüz­ga­rı­na ka­pı­la­rak il­çe­miz dı­şın­da pek çok yerde ,ken­di­si­ni tüm in­san­la­ra ada­mış biri, ki­şi­li­ği­ni yere dü­şür­me­den, onu ta­nı­yan ve ta­nı­ma şan­sı­nı ya­ka­la­mış her­ke­sin saygı duy­du­ğu bir ki­şi­li­ğin sa­hi­bi olan Sev­gi­li TUR­GUT Ağa­be­yim, her insan gibi, onun sev­da­lı­sı ol­du­ğu DATÇA mız­dan göçüp gitti.
Her Ta­bi­bin ana fel­se­fe­si in­sa­nı ya­şat­mak ol­du­ğu­nu onun­la olan soh­bet­le­rim­de du­yar­dım.Şa­şa­ya ve gös­te­ri­şe hiç önem ver­me­yen ,dünya ma­lı­na /var­lı­ğı­na ken­di­si­ni esir et­me­den ,ken­di­si­ne su­nu­lan tek­lif­le­ri eli­nin ter­siy­le iten ender ki­şi­ler­den bi­riy­di. Ken­di­si­nin­de hiç sev­me­di­ği met­hi­ye­le­ri tek­rar et­me­me gerek var mıdır,bil­mi­yo­rum.

Ben ,kamu ku­rum­la­rı­nı tem­sil eden­le­rin ,onun anı­sı­na hür­me­ten, bir mer­kez­de is­mi­nin ya­şa­tıl­ma­sı için ge­rek­li gi­ri­şim­de bu­lu­na­cak la­rın­dan emi­nim.
Ken­di­si­nin sağ­lı­ğın­da ,kamu hiz­me­tin­de kul­la­nıl­mak üzere hibe et­ti­ği Dört­yol mev­ki­in­de­ki (Re­şa­di­ye) bi­na­nın bir sağ­lık oca­ğı­na dö­nüş­tü­rül­me­sin­de bir sorun ol­ma­sa gerek. Her­ke­sin ko­lay­ca ula­şa­bi­le­ce­ği bu sağ­lık mer­ke­zi , mer­kez ma­hal­le­sin­de hiz­met ve­ren­le­rin­de yü­kü­nü ha­fif­le­te­bi­lir.

El­bet­te onun adı­nın Datça Dev­let Has­ta­ne­miz­de ya­şa­tıl­ma­sı veya Res­to­ras­yo­nu ya­pı­la­rak bir ba­kı­me­vi­ne dö­nüş­tü­rü­le­bi­lecek eski Hü­kü­met Bi­na­mız­da ka­lı­cı ol­ma­sı en büyük di­le­ğim­dir.

Bu ko­nu­da il­gi­li­ler ne dü­şü­nür bil­mem. Ben­den söy­le­me­si....
SAĞ­LI­CAK­LA....


Bu yazı 472 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer