14-01-2020 İ.Yekta Kolcu

 

Yeni yılın ilk haf­ta­sı­nı da har­ca­dık bi­tir­dik.?Val­la­hi zaman su gibi akıp gi­di­yor ve biz­ler hep be­ra­ber ba­kı­yo­ruz.!!!

Dat­ça­ mız­da biz­ler­den ön­ce­ki ku­şak­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin pek ço­ğu­nun ,bil­has­sa er­kek­le­rin la­kap­la­rı isim­le­rin­den önce ge­lir­di.?Ma­hal­le­de bil­has­sa eski Datça Ma­hal­le­miz­den bazı ak­lı­ma ge­li­ve­ren ör­nek­ler: Ha­vırt­lı,Gebeş Dede,Abbas Dede,Eş­di­va, Zito,Sül­dür­man Dede,Bo­ya­lı Dede Cavır Ali ,Min­nik Osman VS. ta­nı­ya­bil­dik­le­ri­mi rah­met­le anı­yo­rum.Bil­has­sa Zi­to­nun ya­şa­dı­ğı o met­ruk mekan,pek çok gen­cin kah­ve­le­re alın­ma­yan bir genç­lik lo­ka­li idi.O isli lamba ışı­ğın­da­ki kış günü soh­bet­le­ri­ni ,ha­tır­la­yan kaç kişi kaldı.

Birde komşu Rum­lar­dan di­li­mi­ze ha­tı­ra kal­mış bakı ke­li­me­le­ri ,bi­ri­le­ri ile bir­lik­te anı­lır­dı. Yu­nan­ca­da AKUO duy­mak fi­ili­dir.?Ke­li­me­nin ba­şı­na DEN söz­cü­ğü ek­le­nir­se olum­suz olur. Biz­ler ise bunu hiç ya­dır­ga­ma­dan ,az işi­ten (Sağır) İbra­him Am­ca­ya ek­le­yip ,bi­raz­da de­for­me ede­rek, Sağır İbram ye­ri­ne KUFU İBRAM de­yi­ver­mi­şiz.
Bu KUFU ke­li­me­si ne­re­den çıktı de­di­ği­ni­zin far­kın­da­yım, Üzü­le­rek ifade ede­yim,İLGİLİ Ma­ka­ma diye tek­rar­la­dı­ğım /ha­tır­lat­tı­ğım pek çok ko­nu­nun sa­hi­bi ol­ma­sı ge­re­ken kurum ve bu ku­rum­la­rı tem­sil eden­ler duy­mu­yor­lar veya iş­le­ri­ne öyle ge­li­yor. Bu ne­den­le ben on­la­ra (duy­ma­yan­lar an­la­mın­da) KUFU İLGİLİLER di­yo­rum.
Ön­ce­li­ği /önemi /da­ya­na­ğı ve ka­za­nı­mı­nın ne ola­bi­le­ce­ği­ni an­la­ya­ma­dı­ğım eski Mah­pus EVİ/Ha­pis­ha­ne­nin res­to­ras­yo­nu­nu gün­de­mi­mi­zi meş­gul etti.Çok az da olsa ,kısa sü­re­ler­le bu­ra­da tu­tuk­lu kal­mış olan­lar var­dır ara­mız­da .Bence il­çe­mi­zin kül­tür de­ğe­ri ka­ta­cak­lar ara­sın­da ön­ce­li­ği ol­ma­ma­lıy­dı. Rah­met­li Baş­ba­ka­nı­mız Bü­lent ECEVİT in tu­tuk­lu­luk su­re­si­ni bu­ra­da ge­çi­re­ce­ği­ne dair hiç ger­çek­leş­me­miş haber ye­ter­li­mi acaba.?
Yıl­lar­dır Esen Ada üze­rin­de­ki Eski Hü­kü­met Ko­na­ğı ,yı­kıl­ma­dım ha­yat­ta­yım sa­hi­bim kim­dir diye ba­ğı­rıp du­ru­yor,duy­mak is­te­yen­le­re.
Pa­la­mut Bükü adamı, beni ağaç­lan­dı­ran yok mu diye , hay­kı­rı­yor.
Eski me­zar­lık için bir is­ti­nat du­va­rı ya­pa­ma­yan biz Dat­ça­lı­la­ra AYIP değil mi.?
Bu kadar KUFU an­la­yı­şın ya­şa­dı­ğı /bu­lun­du­ğu il­çe­miz­de biz­le­re ayıp ol­mu­yor mu..?
Sağ­lı­cak­la,,


Bu yazı 3358 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer