04-09-2018 İ.Yekta Kolcu

Her çağda , be­lir­li sal­gın has­ta­lık­la­rın ken­di­ni gös­ter­di­ği dün­ya­mız­da ,bu gün­le­rin en büyük sal­gın has­ta­lık­la­rı­nın ba­şı­nı ,İNTER­NET ve ilaç ola­rak kul­lan­dı­ğı­mı­zı san­dı­ğı­mız ANTİBİYOTİK gel­mek­te­dir.?Her ikisi de ha­ya­tı­mı­zı ko­lay­laş­tı­rı­yor san­sak da, do­zun­da ve za­ma­nın­da kul­la­nıl­dı­ğı zaman çok iyi so­nuç­lar ve­ri­yor olsa da ,yan et­ki­le­ri- za­rar­la­rı ko­nu­la­rı­nı hiç dü­şün­dü­nüz mü.?.

Bir hıç­kı­rık /hap­şı­rık tutsa bile ,ilk sa­rıl­dı­ğı­mız çözüm yo­lu­nun ,bir An­ti­bi­yo­tik ol­du­ğu­nu dü­şü­nür ve tav­si­ye de ede­riz.?Bir grip den tu­tu­nuz da,sağ­lık ha­ya­tı­mı­zın her ala­nı­na bir virüs gibi ya­yı­lan An­ti­bi­yo­ti­ğin vü­cu­du­muz ve or­gan­la­rı­mız­da yap­tı­ğı tah­ri­ba­tın bo­yu­tu­nu ,tıp ala­nın­da uzman olan­lar söy­lü­yor. Neyse ki , son yıl­lar­da tıp dok­tor­la­rı­mı­zın uya­rı­la­rı ve biz­le­rin­de du­yar­lı­lı­ğı her gün art­mak­ta.

Küçük bir baş ağ­rı­sın­dan tu­tu­nuz da,pek çok alan­da­ki ra­hat­sız­lık­la­rı­mı­zın tek çözüm yo­lu­nun bir An­ti­bi­yo­tik almak ol­du­ğu­na ina­nan­la­rı­mı­zın sa­yı­sı pek az değil.?Ay­rı­ca bu tür te­da­vi yön­te­mi­ni ,Dok­tor­la­rı­mız dı­şın­da tav­si­ye eden­le­ri­mi­ze ne de­me­li.? Ma­şal­lah he­pi­miz birer Tıp Dok­to­ru olup çık­mı­şız.Bu ko­nu­da uzman olan­la­rı­mız uya­rı­yor,bu ilaç­la­rın bazı or­gan­la­rı­mı­za ,bil­has­sa böb­rek­le­re,ver­di­ği zarar ve tah­ri­bat kor­kunç di­yor­lar.!
Ge­le­lim İnter­net ko­nu­su­na:
Bilgi ça­ğı­mı­zın vaz­ge­çil­me­zi di­ye­bi­le­ce­ği­miz İNTER­NET,ye­rin­de za­ma­nın­da ve öl­çü­sün­de kul­la­nıl­dı­ğı zaman ,fay­da­la­rı­nı say­mak­la bi­ti­re­me­yiz.?Ancak,bil­has­sa genç ku­şa­ğın çok sık kul­lan­dı­ğı bu alan ve yön­tem­le­ri,ken­di­le­ri­nin birer ro­bo­ta dö­nüş­me­si­ne neden ol­mak­ta.?Artık çok küçük bir ma­te­ma­tik prob­le­mi­ni bile in­ter­ne­te sor­mak gibi bir yön­tem, genç­le­ri­mi­zin zi­hin­le­ri­nin dü­şün­me me­le­ke­le­ri­nin kay­bol­ma­sı­na neden ol­du­ğu söy­le­ni­yor.Ha­ya­tı­mı­zın bir par­ça­sı­nı in­ter­ne­te ver­mek şek­lin­de ta­nım­la­ya­bi­le­ce­ği­miz bu alanı kont­rol eden ve yön­len­di­ren­ler, in­san­la­rı bile be­lir­li alan­la­ra ka­na­li­ze ede­bil­mek­te­dir­ler. İşte bu ne­den­le bazı ül­ke­ler­de eği­tim­le uğ­ra­şan­lar,be­lir­li yaş­la­ra kadar ço­cuk­la­rın in­ter­net hatta te­le­viz­yon­la ta­nış­ma­la­rı­nı er­te­le­mek­te­dir­ler.?Bu alana akıl­lı cep te­le­fon­la­rı­mı­zı da ek­le­ye­bi­lir­si­niz.?Ki bu apa­rat­la­rı­mız ha­ya­tı­mı­zın büyük bir ala­nı­nı et­ki­le­mek­te ve yön­len­dir­mek­te­dir de.?Bu ile­ti­şim araç­la­rı­mı­zın ya­rat­tı­ğı tir­ya­ki­lik/tut­ku­yu so­kak­ta gör­dü­ğü­nüz her­kes­te göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz.

İşte göz­lem­le­ye­bil­di­ğim bu ne­den­ler­den do­la­yı, İNTER­NET VE ANTİBİYOTİK ara­sın­da tipik ben­zer­lik ol­du­ğu dü­şün­ce­sin­de­yim.
Bana göre fark­lı bu iki alan ara­sın­da bir bağ­lan­tı kur­ma­ya ça­lış­tım. Bil­mem ka­tıl­dı­nız mı.?
Sağ­lı­cak­la


Bu yazı 3269 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer