06-01-2020 İ.Yekta Kolcu

Çe­şit­li ne­den­ler­le , kopuk kopuk da olsa , 2019 yı­lın­da siz­ler­le ile­ti­şi­mi­mi kes­me­me­ye ça­lış­tım. Za­ma­nı­mız el­ver­di­ği öl­çü­de 2020 bu kö­şe­den siz­le­rin mi­sa­fi­ri ol­ma­ya devam ede­ce­ğim.Göz­lem­le­ri­mi ve doğru ol­du­ğu­na inan­dı­ğım dü­şün­ce­le­ri­mi siz­ler­le pay­laş­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
Bu ne­den­le:
Bu yeni yılda ,il­gi­li makam,kurum ve ki­şi­le­re ulaş­ma­sı­nı ümit et­ti­ğim dü­şün­ce­le­ri­mi tek­rar ede­ce­ğim
-Çöp üret­me ve çevri kir­li­li­ği ya­rat­ma ko­nu­sun­da ,ça­ba­la­rı­mı­za tüm hı­zı­mız­la devam ettik ve edi­yo­ruz. Sa­na­yi si­te­si gi­ri­şi ve çev­re­sin­de ya­rat­tı­ğı­mız ,bil­has­sa ATIK LASTİK te­pe­si ma­şal­lah KOCA DAĞ ile ya­rış­ma yo­lun­da.?Bu sem­tin çevre kir­li­li­ği­ne,üzü­le­rek ifade ede­yim, Hı­zır­şah KÜl­tür Evi kar­şı­sın­da­ki Pa­la­mut­luk ek­len­di .Yol üze­rin­de­ki Mobil Tu­va­let tam mü­ze­lik değil mi.?Baba Yanı de­re­si /Köp­rü­sü ayrı bir ser­best atık alanı.!!!
-Ilı­ca mev­ki­in­de bu­lu­nan SAR­NIÇ : Ben yı­kı­lı­yo­rum diyor.?Sa­hi­bim kim olur­sa olsun HU­U­U­UU duyan yok mu.
-Kum­luk mev­ki­in­de­ki Ka­na­li­zas­yon terfi is­tas­yo­nu­nun ko­ku­su malum. Buna Bur­gaz da bu­lu­nan­da ek­len­di ve direk de­ni­ze de akı­yor.
_Has­ta­ha­ne Kav­şa­ğı ,bir gün he­ye­lan ha­lin­de Bul­var a ak­tı­ğı zaman mı ,ak­lı­mız ba­şı­mı­za ge­lecek.
-Tüm ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi, de­re­le­rin ıs­la­hı ko­nu­sun­da sı­nıf­ta kal­dık.
-Çalı çırpı öğüt­me ma­ki­na­sı çok mu pa­ha­lı acaba. Vahşi im­ha­ya devam. TORF'u para ile al­ma­yı se­ve­riz.
-Bir gün­lük ağaç­lan­dır­ma et­kin­li­ği­miz ,geldi geçti. De­va­mı ol­ma­ma­lı mı.?
-Ba­dem­ler Çiçek aç­ma­dan ,Çağ­la­sı tur­fan­da da olsa ol­ma­dan BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ ne ne de­me­li.?
-Po­pü­ler Pa­la­mut Bükü mev­ki­in­de ki çıp­lak adayı ağaç­lan­dır­mak kim­se­nin ak­lı­na gel­mez mi.?
-DAT­ÇA FM Rad­yo­mu­zun te­si­si çok mu zor. Anons ba­zı­la­rı­mı­zın ar­zu­su doğ­rul­tu­sun­da kal­dı­rıl ma­ma­lıy­dı. Artık sos­yal da­ya­nış­ma du­yu­ru­la­rın­da Ca­mi­mi­zin anons­la­rı ye­ter­siz.
-İlkele Me­zar­lı­ğı­nın eski kıs­mı­na bir İsti­nat du­va­rı ya­pa­cak ,bir gö­nül­lü (ba­ba­yi­ğit) çık­mı­yor.Geç­mi­şi­mi­ze ölü­le­ri­mi­ze Saygı. !!! Ne­re­de...?
-Du­yan­lar or­du­mu bil­mem:Bod­rum Be­le­di­ye­si ,geçen haf­ta­lar­da Bod­rum Man­da­li­na­sı te­ma­lı bir Tarım sem­poz­yu­mu dü­zen­le­di.TV ka­nal­la­rın­da da bir ya­pım­cı ta­ra­fın­dan prog­ram ola­rak da ta­nı­tıl­dı. Dat­ça­mız'ın bir Tarım Po­li­ti­ka­sı var mı.? Bazı il­çe­le­ri­mi­zin yö­ne­ti­ci­le­ri Tu­riz­mi tüm yıla yay­mak is­ti­yor ve bunun gay­re­ti için­de.Antik Dö­nem­de ,ya­rı­ma­da­mı­zın bir TIP Mer­ke­zi ol­du­ğu­nu ka­çı­mız bi­li­yo­ruz. Bir AL­TER­NATİF TIP et­kin­li­ği­ne ne der­si­niz.?
-Ben yine İLGİLİ Ma­ka­ma diye ses­len­me­ye devam ede­yim.
Yeni yılda bu­luş­mak üzere MUTLU YIL­LAR..
Kalın Sağ­lı­cak­la


Bu yazı 1258 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer