17-12-2019 İ.Yekta Kolcu


Ya­rı­ma­da­mız üze­ri­ne bir haf­ta­dır yağan yağ­mur ,top­ra­ğın su has­re­ti­ni gi­der­di. Yet­mez ama,İnşal­lah zemin su­la­rı­nı ye­te­rin­ce bes­ler.Tüm kış se­zo­nu bo­yun­ca den­ge­li bi­çim­de sin­di­re­rek ya­ğa­cak yağ­mu­ra he­pi­miz se­vi­ni­riz in­şal­lah.

Gö­rül­dü ki : Tüm ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi, alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­mı­zın ye­ter­siz­li­ği ya­nın­da ,yap­tı­ğı­mız yan­lış ya­tı­rım­la­rın ör­nek­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Bunda do­ğa­yı boz­du­ğu­muz gibi, he­pi­miz­de üzü­lü­yo­ruz,zarar gö­rü­yo­ruz.
Büyük şe­hir­ler­de ol­du­ğu gibi, dere ya­tak­la­rı­nı dol­du­ra­rak ya­pı­laş­ma alanı ka­zan­ma hır­sı­nın za­rar­la­rı­nı he­pi­miz gö­rü­yo­ruz.Çar­pık /kaçak ya­pı­laş­ma­nın en tipik ör­ne­ği­ni PA­LA­MUT BÜKÜ'ünde gör­dük.Ku­ral­la­ra uy­ma­dan yap­tı­ğı­mız bu uy­gu­la­ma ne­de­ni ile, doğa ta­ra­fın­dan ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­mız zaman , KAMU NE­RE­DE diye isyan et­me­ye hiç hak­kı­mız var mı.?
Evet he­pi­miz suç­lu­yuz, kamu hiz­met­le­ri­ne karar veren ve yön­len­di­ren biz­ler değil miyiz.?

Bu kö­şe­den yıl­lar­dır yazar du­ru­rum,do­ğa­nın tek sa­hi­bi biz­ler de­ği­liz.Do­ğa­yı ve çev­re­mi­zi ortak kul­lan­ma­yı ne zaman öğ­re­ne­ce­ğiz.?
Son ya­ğış­lar ne­de­ni ile biraz fazla yağış ol­du­ğu zaman ye­ter­siz alt yapı ya­tı­rım­la­rım­la­rı­nın tipik so­nuç­la­rı­nı il­çe­miz­de tek­rar gör­dük .Dü­zen­siz/za­ma­nın­da ba­kı­mı ya­pıl­ma­yan yağ­mur top­la­ma ka­nal­la­rı­nın za­ra­rı­nı he­pi­miz gör­dük.Hele ıs­la­hı ya­pıl­ma­mış dere ya­tak­la­rı­nın sı­kın­tı­sı büyük oldu.?Yine sı­nıf­ta kal­dık veya bü­tün­le­me­ye kal­dık. Yine ko­nu­yu in­şal­lah bir daha olmaz söz­cü­ğü ile sa­vuş­tu­ra­ma­yız.
Şim­di­lik kalın sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 1369 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer