19-09-2019 İ.Yekta Kolcu

Yıl­lar önce , (41 yıl) bir hafta mi­sa­fir ol­du­ğum bu şe­hir­de tek­rar ikici hafta bu­ra­da­yım. Dünya çok küçük ve zaman pek çok olayı için­de ba­rın­dı­rı­yor.
Bu­ra­sı­da , İstan­bul şeh­ri­miz­den pek fark­lı değil.?Her mil­let­ten in­sa­nın ba­rın­dı­ğı bu şe­hir­de ,ula­şım so­ru­nu yok gibi.?Tran­vay/Tro­ley­büs ve Oto­büs ile Tak­si­ler ula­şım se­çe­nek­le­ri. Tren Gar 'ı nın bu­lun­du­ğu Göl 'e yakın mev­kii , toplu taşım va­sı­ta­la­rı­nın ke­siş­ti­ği nokta. Tek va­sı­ta ile Hava Ala­nı­na gi­de­bil­me ola­na­ğı ,güzel bir avan­taj.?Bilet alma oto­mat­la­rın­dan al­dı­ğı­nız ,se­çe­nek­li bi­let­ler­le (tek se­fer­lik/gün­lük /haf­ta­lık vs) ile ula­şım ko­lay­lı­ğı.Ay­rı­ca hava alanı çı­kı­şın­dan ala­ca­ğı­nız bir be­da­va bi­let­le,evi­ni­ze kadar toplu taşım va­sı­ta­la­rı ile ula­şa­bi­lir­si­niz.Kı­sa­ca­sı akıl­lı , za­ma­nın­da usule ve tek­no­lo­ji­ye uygun ya­tı­rım­lar­la METRO ya mah­kum olun­ma­mış. Ah benim; Güzel İstan­bu­lum / An­ka­ram ve diğer şe­hir­le­rim.Göl su­yu­nun bir nehir gibi bo­şal­ma­sı ,kir­len­me­ye de ortam bı­rak­ma­mış.Hem Fran­sa ya hemde İsviç­re ye sa­hi­li olan bu göl sanki iki ko­ca­lı HÜR­MÜZ gibi.?Zaten ka­ra­da da ülke sı­nır­la­rı yok gibi sem­bo­lik. İç içe geç­miş iki yer­le­şim yeri gibi. Hava Ala­nın­da da durum aynı. Bu Şe­hir­de ya­şı­yor­sa­nız,bir ce­bi­niz­de Euro, di­ğe­rin­de İsviç­re Frank ı ol­ma­lı.!
Çok kısa göz­le­mi­me göre, TÜRK Va­tan­daş sa­yı­mız diğer Av­ru­pa Ül­ke­le­rin­de­ki­le­re göre çok az ve daha az.?Daha çok gıda /bes­len­me ala­nı­na el at­mış­lar. Döner /Kebap söz­le­ri bu­ra­da ortak ke­li­me .

Şe­hir­de ya­şa­yan­la­rın ortak ilk ke­li­me­si GÜ­NAY­DIN. Kim olur­sa­nız olun,selam ver­mek /te­şek­kür etmek top­lu­mun ma­ya­sı olmuş.İnsana saygı yaşam fel­se­fe­si.
Özel araç ol­duk­ça çok ancak,tüm büyük konut ve ya­pı­la­rın altı garaj. Bi­sik­let ve Motosik­let ol­duk­ça yay­gın. Hele bi­sik­let­ler için yol­lar­da ayrı bant­lar .El­bet­te tra­fik işa­ret­le­ri ile tra­fik yön­len­di­ril­se de ,ya­ya­ya /ço­cuk­la­ra saygı hep önde.
Park ve yeşil alan­lar bu şeh­rin sem­bo­lü gibi. Her zaman yakın bir ye­ri­niz­de ,hu­zur­la din­le­ne­bi­le­ce­ği­niz bir parkı bu­la­bi­lir­si­niz. El­bet­te iklim şart­la­rı bir avan­taj olsa da,bu dün­ya­yı /do­ğa­yı kul­la­nan bi­rin­ci canlı İNSAN.!

Hep ak­lı­ma gelir o ünlü Oza­nı­mız ın Şi­irin­de­ki di­ze­ler:MEM­LE­KETİM- MEM­LE­KETİM-MEM­LE­KETİM vs. Hele Kos­tan­tin KAVAFİS in ŞEHİR şiiri. !!?? Ne­re­le­re gi­der­sek gi­de­lim ya­şa­dı­ğım şehir ve yö­re­yi sır­tım­da ta­şı­yo­rum. AH O GÜZEL ÜLKEM.
Yakın bir za­man­da ora­lar­da ola­bil­mek ümidi ile SAĞ­LI­CAK­LA..
.17 Eylül 2019 (Ce­nev­re)


Bu yazı 3291 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer