19-04-2019 İ.Yekta Kolcu

İlçe­mi­ze tek­rar dö­nü­şü­mün 15 günü gelip geçti. Gerek daha önce ge­rek­se bu süre için­de de­fa­lar­ca il­gi­li Ma­kam­la­ra di­ye­rek gö­re­bil­di­ğim ak­sak­lık­la­rı ,ki­şi­sel hedef gös­ter­me­den "Ben­den Söy­le­me­si " şek­lin­de ,bu kö­şe­den ak­tar­ma­ya ça­lış­tım. Tek ama­cı­mız ,il­gi­li Makam so­rum­lu­la­rı­nın ak­sak­lık gör­dü­ğü­müz ko­nu­la­ra karşı du­yar­lı­lı­ğı­nı ar­tır­mak. On­la­ra işin nasıl ya­pı­la­ca­ğı ko­nu­sun­da akıl ve­recek de­ği­liz. Ancak üzü­le­rek ifade et­me­li­yim ki,hiç bi­ri­sin­den olum­lu veya olum­suz bir dönüş gö­re­mi­yo­ruz. Sanki ,ya­kın­dı­ğı­mız ko­nu­la­rın mu­ha­ta­bı ku­rum­lar yok veya bu ku­rum­la­rın so­rum­lu­lu­ğu­nu yük­len­miş olan­lar , ko­nu­lar­dan bir haber veya so­rum­lu­luk yük­len­mi­yor­lar/gö­rev­le­ri­ni yap­mı­yor­lar.

Ül­ke­mi­zin ba­ğım­sız­lık sem­bo­lü olan bay­ra­ğı­mı­zın o gür sav­ru­lu­şu­nu arıt­ma te­si­si­nin bu­lun­du­ğu AZ­GAN­LI te­pe­sin­de gö­re­mez­si­niz. Çünkü bir sü­re­dir YOK. Uzak­tan bir çizgi gibi bay­rak di­re­ği­ni miyop de­ğil­se­niz gö­rür­sü­nüz.!!! O bay­rak oraya niçin çe­kil­miş­tir,niçin ye­rin­de de­ğil­dir.Ara­nız­dan kaç kişi bunu il­gi­li Ma­ka­ma ilet­miş veya ses­len­dir­miş­tir. Bilen ,so­rum­lu­su kim­ler­dir.?

Yazıp söy­le­yip ses­len­dir­me­den usan­mı­ya­ca­ğım ko­nu­lar­dan ; Hı­zır­şah kö­yü­ne mer­kez­den ula­şım so­ru­nu ay­lar­dır gün­dem­de.Bul­var­dan Has­ta­ha­ne­ ye giriş kav­şa­ğı dü­zen­siz­li­ği ,bir­kaç ki­şi­nin tra­fik ka­za­sı­na maruz kal­dık­tan sonra çö­zü­lür mü ?, bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.

Köy/Ma­hal­le Mi­ni­büs ga­ra­jı­nın bil­has­sa hafta son­la­rın­da ,düğün/ nişan gibi sos­yal et­kin­lik­le­re , ge­ce­le­ri tah­sis edil­me­si ,et­kin­li­ğin gece ya­rı­la­rı­na kadar gü­rül­tü­lü sür­me­si , çevre sa­kin­le­rin­ce ten­kit edil­mek­te­dir. Ay­rı­ca bu me­ka­nın ve çev­re­si­nin içki atık­la­rı ile kir­le­til­me­si , ilçe mer­ke­zi­miz­de ,bil­has­sa genç ku­şak­lar için güzel örnek de­ğil­dir.

Göz önün­de ol­ma­sı ne­de­ni ile, Sa­na­yi Si­te­si gi­ri­şin­de­ki eski las­tik yı­ğı­nı ve diğer atık­la­rın ya­rat­tı­ğı gö­rün­tü kir­li­li­ği ya­nın­da, bir yan­gın ih­ti­ma­li, hiç kim­se­yi kor­kut­mu­yor ol­ma­lı.

Mer­kez­de çe­şit­li yer­le­re konan yon­tu­lar/hey­kel­ler , mer­kez cad­de­nin dü­ze­ni­nin ta­mam­lan­ma­sı ile(ne zaman bi­ti­ri­lir bi­lin­mez) bir gü­zel­lik kat­ma­sı bek­le­nir­ken, kum­luk pi­la­jın­da bu­lu­nun çocuk parkı ya­nın­da­ki tu­va­let önüne kon­muş olan ORFOZ hey­ke­li­nin, ye­ri­nin pek güzel ol­du­ğu­nu söy­le­yen var mıdır.?

Biz­den il­gi­li Ma­kam­la­ra di­ye­rek söy­le­me­si.TAKDİRLERİNE...!!!!!
Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 5737 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer