30-03-2020 İ.Yekta Kolcu

Bu ko­ro­na gün­le­rin­de , her­kes gibi bende , evde gö­nül­lü tu­tuk­lu­yum.?Pencere­nin dı­şı­na ba­şı­nı­zı uzat­mak ­da apay­rı bir mut­lu­luk­muş. Bu gün­ler­de özgür ol­ma­nın,ola­bil­me­nin de­ğe­ri­ni insan daha iyi an­lı­yor.Ney­miş­sin be VİRÜS,tüm in­san­la­rı dize ge­tir­din ve kı­sa­ca her­ke­si eşit­le­yi­ver­din.
Her­kes,her ülke ,yani dün­ya­da ya­şa­yan biz in­san­lar , ya­rı­nı dü­şün­me kay­gı­sı­na ka­pıl­dı­lar.Sal­gı­nın ne­den­le­ri ve çözüm yol­la­rı ko­nu­sun­da ,her­kes fikir üret­me­nin pe­şin­de. Ki­mi­le­ri Al­lah­tan gelen bir sı­na­ma şek­lin­de yorum ge­ti­rip,te­vek­kü­le sa­rı­lan­la­rın ya­nın­da, ba­zı­la­rı bi­lim­sel yol­lar­la so­ru­na çözüm ara­ma­ya devam edi­yor. Her­ke­sin fark­lı bak­tı­ğı bu ko­nu­ya ben; do­ğa­nın ve çev­re­nin tek ha­ki­mi /sa­hi­bi biz­ler­miş gibi dav­ran­mış ol­ma­nın bir di­ye­ti­ni          


ödü­yo­ruz diye dü­şü­nü­yo­rum.De­fa­lar­ca yaz­dım söy­le­dim dur­dum.DÜN­YA­MIZ YAL­NIZ İNSAN­LAR İÇİN DEĞİLDİR DİYE. Adil pay­laş­ma­sı­nı be­ce­re­mez­sek ,bu ko­nu­da gay­ret de gös­ter­mez­sek, ola­ca­ğı buydu.
Dünya ni­met­le­ri­ni ,adil ve hak­ka­ni­ye­te da­ya­lı bir şe­kil­de pay­laş­maz­sak,bi­ri­le­ri gelip ko­ru­ma kal­kan­la­rı­nı yıkıp ge­çi­yor. Hani güzel bir ata sö­zü­müz var­dır.: AÇ KÖPEK FIRIN YIKAR " diye.. İşte bakın gö­rü­yo­ruz, güney yarım küre veya az ge­liş­miş ülke in­san­la­rı­nın ,ge­liş­miş ül­ke­le­re olan akı­şı­nı ön­leye­mi­yo­ruz. Ge­liş­miş/kal­kın­mış ül­ke­ler , diğer ül­ke­le­ri hep yo­lu­na­cak KAZ gibi gör­dü­ğü sü­re­ce , bu kavga/çe­kiş­me­nin du­ra­ca­ğı yok. Artık bu son sal­gın biz­le­re :,BANA DO­KUN­MA­YAN YILAN BİN YIL YA­ŞA­SIN gibi bir sa­vun­ma ref­lek­si­ni de eli­miz­den aldı. İnsanı ya­şat­ma an­la­yı­şı­nı kabul eden­ler,fark­lı­lık­lar ol­sa­ da aynı şem­si­ye al­tın­da top­lan­dı­lar. Ancak ,so­ru­nu­nu(VİRÜ­SÜ­NÜ !) biz­le­rin ya­rat­tı­ğı AÇLIK yani ,ye­ter­siz bes­len­me ne­de­ni ile dün­ya­mız­da kaç in­sa­nın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni neden kabul et­me­yiz.?
Biz ge­le­lim İlçe­miz/Dat­ça­mı­za:
Al­dı­ğım ha­ber­le­re göre ora­lar­da da hayat dur­muş gibi.?Yarıma­da­mız ,ken­di­si­ne gelen tüm in­san­la­rı­mı­zı ba­rın­dı­rı­yor.Hatta zen­gin­leş­ti­ri­yor ­da. Yakın bir za­ma­na ka­da­ra, Tütün di­ken­le­ri­miz ,top­ra­ğı­nın değer ka­zan­ma­sı ne­de­ni ile daha rahat ya­şı­yor. Elin­de kırık bir mala- kürek ile ge­len­ler 30/40 yıl için­de mü­tea­hit ol­du­lar. Ba­zı­la­rı­mız­da ,aile mi­ra­sı­nı iyi kul­lan­dık veya ba­tı­ran­la­rı­mız­da oldu. Ka­mu­da (Yerel Yö­ne­tim­ler dahil) be­lir­li mev­k­ile­re ge­len­le­ri­mi­zi kut­lu­yo­rum.?Uzak do­ğu­ya /Av­ru­pa­ ya ta­ti­le ­de gi­de­bi­li­yor­duk ,halen he­ves­le­nen var­mı­dır acaba.?
Ben bu kö­şe­ren, Dat­ça­mız­da ek­me­ği­ni ka­za­nan­la­rı­mı­zın , il­çe­mi­ze ve in­san­la­rı­mı­za­ da ka­lı­cı bir­ şey­ler ver­me­le­ri­nin öne­mi­ni an­lat­tım.Bu geçen yaz; Sev­gi­li G.?Cen­net kar­de­şi­min pek ­çok öğ­ren­ci­ye burs ver­di­ği­ni öğ­ren­di­ğim­de gurur duy­dum,ken­di­si­ni iç­ten­lik­le kut­lu­yo­rum.?Bil­has­sa İnşaat ve Tu­rizm ala­nın­da iş ya­pan­la­rın­da ben­zer sos­yal et­kin­lik­le­re des­tek ol­ma­la­rı­nı te­men­ni edi­yo­rum. Bir ANA­DO­LU Ata sö­zü­müz var­dır: Ka­zan­cı­nı­zı üçe bö­lü­nüz: Bi­ri­ni TAŞA (ye­ri­ne) ,Bi­ri­ni KUŞA(çevre) yal­nız­ca Bi­ri­ni AŞA(ken­di­ni­ze) ve­ri­niz diye.
Lüt­fen ar­ka­mız­dan anı­la­bi­le­ce­ği­miz bir anı bı­ra­ka­lım.
CO­RO­NA ge­li­yo­rum de­mi­yor....!!!!!
Sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 371 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer