11-10-2021 İ.Yekta Kolcu

 

Bir ön­ce­ki ya­zım­da ,İlçe­miz­de yük­sek öğ­re­nim­le­ri­ni ta­mam­la­ma­ya ça­lı­şan öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin ,YURT/Ba­rın­ma prob­lem­le­ri­ni an­lat­ma­ya ça­lış­tım. Kamu gö­rev­li­le­ri­nin/Yerel Yö­ne­ti­mi­mi­zin bu ko­nu­da bir ça­lış­ma­sı­nın veya dü­şün­ce­si­nin olup ol­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum. İnşal­lah ben duy­ma­dım.
Çok zor şart­lar­da ,ol­duk­la­rın­dan hiç şüp­hem yok.
ANCAK:
Far­kın­da mı­sı­nız bil­mem , Pet­rol Ofi­sin­den Re­şa­di­ye Ma­hal­le­mi­ze gi­der­ken, solda yola cep­he­de, nal­bu­ri­ye  ma­ğa­za­sı­na var­ma­dan (Yu­su­f'un Yeri) ağaç­la­rın da kap­la­dı­ğı ,met­ruk va­zi­yet­te iki katlı bir bina var­dır. Bir za­man­lar için­de ya­şa­nan , ancak şim­di­le­ri evsel atık­la­rın çöp­lü­ğü ha­li­ne ge­ti­ril­miş olan bu yapı; Rah­met­li Opr. Dok­tor TUR­GUT DÜN­DAR ın ,ka­mu­sal bir hiz­met için hibe et­ti­ği bir yer­dir. Kimin veya kim­le­rin ta­sar­ru­fun­da ol­du­ğu­nu bil­me­di­ğim ya­pı­nın ,bu ha­li­ni gör­sey­di el­bet­te çok üzü­lür­dü.
Hadi o zaman:
Yakın bir za­man­da ki ,Esenada da bu­lu­nan yine met­ruk eski Hü­kü­met bi­na­sın­da ol­du­ğu gibi, bir suç iş­le­nen bir me­ka­na dö­nüş­me­den bu­ra­sı­nı ka­za­na­lım. Ön­cü­lü­ğü­nü kim yük­le­nir­se yük­len­sin, gelin bu­ra­sı­nı bir öğ­ren­ci yur­du­na çe­vi­re­lim. Yük­sek öğ­re­ni­me devam eden bil­has­sa KIZ öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin gü­ven­le ba­rı­na­bi­le­cek­le­ri ,bu yer için pek çok kişi ödün/des­tek ver­mek ister.​Son gün­le­rin gün­de­mi­ne otur­muş olan YURT ko­nu­su­na , Sev­gi­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Gür­sel Beyin el ata­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.
Hadi ba­ka­lım ;Villa yap­tım-ya­pı­yo­rum diye caka satan o sev­gi­li MÜ­TE­AHHİTLERİMİZ ne­re­ler­de­ler acaba. Gös­te­rin ken­di­ni­zi.​HADİ GARİ...
Bu genç­ler bizim.​Onlar bizim ge­le­ce­ği­miz.
Böyle bir eylem, Rah­met­li TUR­GUT Ağa­be­yi­mi­ze vefa bor­cu­muz da değil midir.?
Ben bu ko­nu­yu canlı tut­ma­ya devam ede­ce­ğim.
Sağ­lı­cak­la.


Bu yazı 114 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer