17-09-2020 İ.Yekta Kolcu

Na­maz­da aklı ol­ma­ya­nın ,ezan­da ku­la­ğı olmaz der­ler..
Şimdi ner­den çıktı bu laf di­ye­cek­si­niz.
Ama­cı­nın ne ol­du­ğu­nu tah­min et­ti­ği­miz, son za­man­la­rın gün­de­mi­ni epey meş­gul eden bir yasa vardı. İMAR AF YA­SA­SI. Be­lir­li bir ta­ri­he kadar ya­pı­la­rın affı şek­lin­de yo­rum­la­nan (imara uygun veya ol­ma­yan) bu ya­sa­nın , ge­çer­li­li­ği­nin devam edip et­me­di­ği­ni bil­mi­yo­rum. Böyle bir so­ru­num ol­ma­dı­ğı için il­gi­len­di­ğim de yok.
ANCAK:
Hı­zır­şah Ma­hal­le­mi­zin me­zar­lı­ğı­na ve Be­le­di­ye­mi­zin Ma­ki­ne Parkı ya­kı­nın­da yer­leş­ti­ril­miş olan (özel mül­ki­yet ol­ma­lı) KON­TEY­NER üze­ri­ne, ahşap bir katın daha yük­sel­di­ği , yol­dan ge­çen­le­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Böyle bir uy­gu­la­ma ya­sa­la­ra uygun mu bil­mem .Ancak her­ke­sin mül­ki­ye­ti üze­ri­ne her is­te­di­ğini ya­pa­bi­li­yor ­mu.? Yoksa bu ma­hal­le­nin ay­rı­ca­lı­ğı mı var.? Yeni bir imar af ya­sa­sı gün­dem­de ­mi .? Veya uy­gu­la­ma ge­çer­li­li­ği devam mı edi­yor.? Hani ko­nu­nun so­rum­lu­su il­gi­li­le­re bir ha­tır­la­ta­lım dedik.!!!!


Bu yazı 231 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer