24-02-2020 İ.Yekta Kolcu

Son gün­ler­de ül­ke­miz çok sı­kın­tı­lı/so­run­lu bir dö­ne­mi ya­şı­yor. Dış/İç po­li­ti­ka­la­rı­mı­zın ver­di­ği sı­kın­tı­lar,eko­no­mik ter­cih­le­ri­miz­de yap­tı­ğı­mız yan­lış teş­his ve uy­gu­la­ma­la­rın ya­rat­tı­ğı so­run­lar ,kı­sa­ca­sı bu coğ­raf­ya­da ya­şa­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız bin yıl­dan beri ,belki en so­run­lu dö­nem­ler­den bi­ri­ni ya­şı­yo­rum. Ben her türlü tüm olum­suz­luk­la­ra rağ­men,bu Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi inşa etmiş olan an­la­yış pren­sip­le­ri­ne sa­rı­la­rak so­run­la­rı­mı­zı çö­ze­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum.
Yal­nız:
Beni asıl ken­di­mi­zin üret­ti­ği fe­la­ket­le­rin ba­şın­da bi­rin­ci de­re­ce dep­rem böl­ge­si olan ya­rı­ma­da­mız­da , uygun ol­ma­yan alan­la­rın imara aça­rak ya­rat­tı­ğı­mız çar­pık çir­kin ya­pı­laş­ma­nın dep­rem fe­la­ke­ti­ne zemin ha­zır­la­ma an­la­yı­şı­dır. Buna birde ya­pı­laş­ma/yapı ter­ci­hi­mi­zi de ka­tar­sak fe­la­ke­ti ken­di­miz davet etmiş ol­mu­yor muyuz.
Alt­ya­pı­ya önem ver­me­den , ge­rek­li ön­lem­le­ri al­ma­dan ger­çek­leş­tir­di­ği­miz ya­pı­la­rın biz­le­re mezar ola­bi­le­ce­ği­ni hiç dü­şün­mez miyiz.?
Yal­nız­ca dep­rem değil, sel ve bil­has­sa he­ye­lan imar ve ya­pı­laş­ma so­rum­lu­lu­ğu­nu ta­şı­yan her­ke­sin ön­ce­lik­li ko­nu­su ol­ma­lı.Den­ge­siz yağan yağ­mu­run ya­rat­tı­ğı sele ka­pı­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den o Kara köylü hanım kar­de­şi­mi­zi nasıl unu­tu­ver­dik. Bu kışın yağ­mur­la­rın Pa­la­mut Bü­kün­de ya­rat­tı­ğı tah­ri­bat,neden ça­bu­cak unu­tu­ver­dik.De­fa­lar­ca yaz­ma­ma rağ­men Has­ta­ha­ne kav­şa­ğın­da­ki ya­ma­cın he­ye­lan ola­rak ana yola aka­rak , yolu ka­pat­ma­sı­nı ,bir ka­za­ya mey­dan ver­me­si­ni mi bek­li­yo­ruz.?
Ya­rı­ma­da­mız üze­ri­ne düşen yağ­mur su­la­rı­nın, de­ni­ze ulaş­ma­sı­nı ge­cik­ti­re­rek yer al­tın­da (zemin) de­po­lan­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak su­suz­lu­ğu­mu­zu ön­le­me an­la­yı­şı­nı neden benimsemeyiz.?Elli met­re­ye (şehir için­de daha az) varan me­sa­fe­ler­de açı­lan son­daj­lar­la su prob­le­mi­mi­zi çöz­dü­ğü­mü­zü sa­nı­yo­ruz.Bu uy­gu­la­ma­mız­la , ku­yu­lar­dan deniz suyu gel­me­ye baş­la­dı­ğı zaman mı an­la­ya­ca­ğız SU­SUZ­LUK FE­LA­KETİNİ.
Bazı doğal fe­la­ket­le­ri ön­le­mek müm­kün ol­ma­sa da,ha­zır­lık­lı olmak,ted­bir al­ma­mak da mı gel­mi­yor eli­miz­den.?
Unut­ma­ya­lım, SU­SUZ­LUK DA bir tür fe­la­ket değil midir.?
Sağ­lı­cak­la...


Bu yazı 2952 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer