06-03-2018 İ.Yekta Kolcu

Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­zın ve Yerel Yö­ne­ti­mi­miz- Be­le­di­ye­miz ve Orman Şef­li­ği­mi­zin ön­cü­lü­ğün­de , 14 Şubat 2018 günü Eme­cik - Gül­lük mev­kin­de ,öğ­ren­ci­le­ri­miz ve hal­kı­mı­zın ka­tı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ri­len AĞAÇ­LAN­DIR­MA şen­li­ği­miz güzel oldu. Emeği geçen her­ke­se te­şek­kür ede­rim.

Konu hak­kın­da çok fazla bil­gim ol­ma­ma­sı­na rağ­men, söz ko­nu­su et­kin­li­ğin Ara­lık /Ocak ay­la­rın­da ya­pı­la­bil­miş ol­ma­sı­nı te­men­ni eder­dim. Çünkü ye­ter­li yağ­mur ala­ma­yan ya­rı­ma­da­mız­da ,di­ki­len fi­dan­la­rın müm­kün ol­du­ğu kadar yağ­mur suyu ile su­lan­ma­sı daha ya­rar­lı olmaz mıydı.? Ay­rı­ca , bil­has­sa tatil si­te­le­ri­mi­zin ,iş adam­la­rı­mı­zın ,sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mı­zın , bu ala­nın ağaç­lan­dı­rıl­ma­sın­da daha etkin -so­mut des­tek ver­me­le­ri­ni ümit eder­dim.

Diğer bir husus ise,se­çi­len fi­dan­la­rın çevre uyumu.​Sa­nı­rım bu ko­nu­da il­gi­li ku­ru­mun im­kan­la­rı da sı­nır­lı. İnşal­lah daha büyük ka­tı­lım­lar­la ben­zer et­kin­lik­ler devam eder gider.

Mer­kez­de , li­ma­na doğru uza­nan cad­de­de ya­pıl­mak­ta olan dü­zen­le­me­ler ağır yü­rü­se de devam edip gi­di­yor.​Ancak zemin eği­mi­ne dik­kat edil­mez­se ,bu cadde de ya­pı­lan diğer yol­la­ra ben­zer.​Yağ­mur su­la­rı­nın yol or­ta­sın­da yön­len­di­ri­lip ka­na­la alı­na­rak , tah­li­ye yön­te­mi neden ter­cih edil­me­di­ği­ne anlam ve­re­mi­yo­rum.​Zaten dar olan bu yol­lar­da da kal­dı­rı­mın pek iş­le­vi kal­ma­mak­ta­dır.

Esen Ada ve çev­re­si­nin pej­mür­de­li­ği ne zaman sona erecek. Şu kış gün­le­rin­de sokak hay­van­la­rı­nın ba­rı­na­ğı /ha­ki­mi­yet alanı olan bu­ra­sı­nın te­pe­sin­de bu­lu­nan ya­pı­ya işlev ka­zan­dı­rıl­ma­dı­ğı sü­re­ce ,bu durum sürüp gi­decek gibi.​Hey­kel yontu atık­la­rı­nın kap­la­dı­ğı alan ve çev­re­si evsel atık alanı ol­mak­ta. Ti­yat­ro ve et­ra­fı ayrı bir so­run­lu alan. Fe­ri­bot­la­rın kul­lan­dı­ğı /bağ­lan­dı­ğı güm­rük giriş ve çı­kış­la­rı­nın ya­pıl­dı­ğı alan DATÇA'MIZA YA­KI­ŞI­YOR MU..? El­bet­te bun­la­rın ba­zı­la­rı yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin bo­yu­tu­nu aşan ko­nu­lar.

Şu kış gün­le­rin­de çev­re­mi­zi an­la­ma­ya ça­lış­mak, Datça'mızın bize değil ,biz­le­rin bu il­çe­ye/ya­rı­ma­da­ya muh­taç ol­du­ğu­mu­zu ka­bul­len­mek zo­run­da­yız.

Kalın sağ­lı­cak­la..


Bu yazı 3730 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer