16-11-2018 İ.Yekta Kolcu

Bugün siz­ler­le , bir sev­gi­li dos­tun Datça sev­da­lı­sı kar­de­şim ve oğlu Datça tut­ku­nu ile yap­tı­ğım söy­le­şi­yi pay­laş­mak is­ti­yo­rum. As­lı­na ba­kar­sa­nız ,28 Ekim 2018 son­ra­sı gün­ler­de ger­çek­le­şen bu soh­be­ti­miz­de ,bezen geçen yıl­la­ra,ba­zen­de gü­nü­mü­ze dal­dık git­tik.

Dat­ça­mı­zın en seç­kin ko­nak­la­ma yer­le­rin­den biri olan USLU OTEL de sahip ve iş­let­me­ci­le­ri :Baba Sadık USLU ve Oğul Yiğit USLU ile ote­lin Lo­bi­sin­de ,öğ­le­ye doğru güzel son bahar sa­ba­hı ve Datça keyfi/ha­va­sı.Baba oğul iki ku­şa­ğın bir­bi­ri­ni ta­mam­la­dı­ğı bu söy­le­şi­mi­zin üçün­cü kuşak üyesi Küçük Ağa Ateş USLU, önü­müz­de­ki yıl­lar­da ara­la­rı­na ka­tı­la­cak gibi. Ma­şal­lah Bi­ri­si­nin tec­rü­be­si ,ikin­ci­si­nin ener­ji­si,üçün­cü­sü­nün umudu ol­duk­ça ,bu uslu aile­si­nin ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı bir iş yok gö­rü­nü­yor.Dede Us­lu­nun oğul USLU'ya ak­tar­dı­ğı tec­rü­be ve sos­yal so­rum­lu­luk an­la­yı­şı ,şim­di­den TORUN USLU ya ya­kış­tı­rıl­ma­sı,layık gö­rül­me­si tak­dir edi­lecek bir dav­ra­nış.
Önce; Boğa Gü­reş­le­ri ne­de­niy­le (28 Ekim 2018) ya­pı­lan et­kin­lik­le ,aile­ni­zin en genç üyesi ATEŞ USLU nun AĞA ol­ma­sı neden de­me­me kal­ma­dan, oğul USLU sö­zü­mü kesti.:
- Ben Boş­nak­lar­dan olan Dedem Sabri USLU'nun to­ru­nu Sadık USLU nun oğ­lu­yum.Babam De­dem­den al­dı­ğı onur ve gü­ve­ni­lir­lik bay­ra­ğı­nı hiç te­red­düt et­me­den bana ema­net etti. Bende bunu her alan­da /ko­nu­da daha yu­ka­rı­ya çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.Bu ko­nu­da bana gü­ve­nen başta Babam/Ailem olmak üzere ,il­çe­me ,in­san­la­rı­na ül­ke­me olan sos­yal so­rum­lu­luk­la­rım­da var.İşte bunun için, sos­yal so­rum­lu­luk­la­rı­mız­dan biri olan Tö­re­le­ri­miz ya­şa­ma­lı ve ya­şa­tıl­ma­lı an­la­yı­şı­na inan­dı­ğım için ,sem­bo­lik de olsa Oğ­lu­mun Ağa ol­ma­sı­nı arzu ettim.(Dede USLU nun yü­zün­de­ki gü­lüm­se­me­yi gör­me­liy­di­niz)
-Peki de­va­mı ?
-El­bet­te ,ben bu il­çe­miz­de ya­şa­yan ,bu ül­ke­nin hatta başka ül­ke­ler­de ya­şa­ma im­ka­nım ol­ma­sı­na rağ­men, Dat­ça­da ya­şa­ma­yı /ça­lış­ma­yı ter­cih etmiş biri ola­rak ,her türlü sos­yal et­kin­lik­le­re ,im­kan­la­rım öl­çü­sün­de des­tek ver­me­ye devam ede­ce­ğim.Ya­pa­cak­la­rım­la değil, yap­mış ol­duk­la­rım­la anıl­mak, ha­tır­lan­mak is­ti­yo­rum.
-Dede Uslu ya sen ne di­yor­sun de­di­ğim­de.?
-Oğ­lu­nun ka­rar­la­rı­na say­gı­lı ol­du­ğu­nu ve onu tak­dir et­ti­ği­ni ,ancak bil­has­sa yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ve ka­mu­nun ; yerel hiz­met­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­ken, il­çe­miz­de bu­lu­nan iş adam­la­rı­mız ve diğer ku­ru­luş­la­rın des­te­ği­ni ala­bil­me ko­nu­sun­da biraz eksik kal­dı­ğı­nı, bu tür hiz­met­le­ri teş­vik et­mek­te ge­cik­ti­ği­ni be­lirt­ti.Ör­ne­ğin : iki ma­hal­le­miz ara­sın­da bu­lu­nan ta­ri­hi BA­BA­YA­NI (Baba Yanni ?) köp­rü­sü ve çev­re­si­nin dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da des­tek ve­re­bi­le­ce­ği­ni de­fa­lar­ca Be­di­ye­ye ifade et­me­si­ne rağ­men cevap ala­ma­dı­ğı­nı ,sitem ede­rek ifade etti.
-Oğul USLU ise:
-Fa­ali­yet­te bu­lun­du­ğu Tu­rizm iş­let­me­ci­li­ğin­de, ya­pı­la­cak her türlü ya­tı­rı­mın ,top­lu­mun Taban ve Tavan ke­si­mi­ne hitap et­me­si­nin ye­rin­de ola­ca­ğı­nı,çünkü son yıl­lar­da­ki eko­no­mik ge­liş­me­ler so­nu­cu ,orta sı­nı­fın artık alım gü­cü­nün çok azal­dı­ğı­nı ifade etti. Ay­rı­ca ilçe li­ma­nı­nın,büyük ge­mi­le­rin ya­naş­ma­sı­na uygun ol­ma­dı­ğı­nı,en yakın Yunan adası olan Söm­be­ki (SYMİ) ile de­vam­lı bir ula­şım hat­tı­nın ku­ru­la­ma­ma­sı­nın ek­sik­li­ği­ni her­ke­sin çek­ti­ği­ni,ta­mam­la­na­ma­yan Ma­ri­na ve Liman gi­ri­şi­ne inşa edil­miş olan Arıt­ma te­si­si prob­le­mi­nin ,en kısa za­man­da çö­zül­me­si­nin ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Yer ve Güm­rük hiz­met­le­ri­nin derme çatma ted­bir­ler­le çö­zül­me­ye kal­kıl­ma­sı­nın ,il­çe­miz için güzel bir gö­rün­tü arz et­me­di­ği­ni, bu ko­nu­la­rı gelen yerli ve ya­ban­cı ko­nuk­la­ra an­lat­mak­ta güç­lük çek­tik­le­ri­ni ifade etti.
Dede USLU ise;
-İlçe­mi­zin başta gelen en büyük so­run­la­rın­dan biri olan SU ko­nu­su­nun ,yakın bir za­man­da yerel yö­ne­ti­mi­mi­zin ve hal­kı­mı­zın ba­şı­nı ağ­rı­ta­ca­ğı­nı, bu ko­nu­da il­çe­mi­zin de ge­li­şi­mi dü­şü­nü­le­rek mut­la­ka çözüm üre­til­me­si­nin, Arıt­ma te­si­si ve Kum­luk da bu­lu­nan ak­tar­ma pompa is­tas­yo­nu­nun ive­di­lik­le yer­le­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si­nin artık er­te­le­ne­me­yecek bir za­ru­ret ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Oğul USLU ya başka ya­tı­rım­la­rı­nız ne ola­cak de­di­ğim­de :
Te­bes­süm­le,
-Ben Boş­nak aile­si­nin bir fer­di­yim,"ya­pa­cak­la­rım­la değil,yap­tık­la­rım­la ha­tır­lan­mak is­ti­yo­rum" diye tek­rar­la­dı.
Datça sev­da­lı­sı bu Aile fert­le­riy­le bu söy­le­şi­yi ger­çek­leş­tir­mek bana da keyif verdi. .Diğer iş adam­la­rı­mı­zın du­yar­sız­lı­ğı on­la­rın hiç umur­la­rın­da ol­ma­dı­ğı­nı gör­düm,bu kısa soh­bet­te.
Bu USLU Aile­si­nin ça­lış­ma­la­rı­nı takip ede­ce­ğiz.


Bu yazı 5373 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer