24-09-2019 İ.Yekta Kolcu

De­fa­lar­ca bu kö­şe­den ha­tır­lat­ma­ma rağ­men, bah­set­ti­ğim ko­nu­lar­da il­gi­li Makam tem­sil­ci­le­ri­nin tep­ki­le­ri­ni duy­ma­ya has­re­tim.

Geçen ya­zı­la­rı­mın bi­rin­de de bah­set­ti­ğim gibi, İlimiz ve il­çe­le­ri­miz hele be­lir­li ay­lar­da/ dö­nem­ler­de, yurt içi ve yurt dı­şın­dan gelen in­san­la­rın yü­kü­nü kal­dı­ra­mı­yor. Buna en güzel tep­ki­yi Bod­rum İlçe­mi­zin Be­le­di­ye Baş­ka­nı verdi. Baş­kan Sayın ARAS ' ın de­di­ği gibi, Bod­rum ve ya­rı­ma­da­sı,is­ti­hap had­din­den fazla yolcu ta­şı­yan oto­büs gibi, ka­pa­si­te­si­nin çok üs­tün­de konuk ba­rın­dı­ran bir ilçe.?Bu insan yü­kü­nü ta­şı­ma­nın artık müm­kün ol­ma­dı­ğı ko­nu­sun­da fer­ya­dı­nı duyan oldu mu , bil­mem.?Doğal ya­pı­ya ya­pı­lan yük­len­me­ler, bir yerde tı­ka­nı­yor. Alt ve üst yapı ye­ter­siz­lik­le­ri ,el­bet­te yerel yö­ne­tim­le­ri bu­nal­tı­yor.Bu durum da,hiz­met ve­ril­mi­yor­muş al­gı­sı­nı uyan­dır­mak­ta­dır.

İlçe­miz­de de durum pek fark­lı değil.?Ya­sa­lar­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­ler­le, Köy­le­rin Ma­hal­le­ye dö­nüş­tü­rül­me­si ile, Eme­cik Kö­yün­den YAZI kö­yü­ne kadar ,tüm yer­le­şim yer­le­ri ,yerel yö­ne­tim hiz­me­ti bek­li­yor.?Per­so­nel ye­ter­siz­li­ği bir yana ,ma­ki­ne parkı ve maddi ye­ter­siz­lik­ler de ek­le­nin­ce ,işin için­den çık­mak müm­kün değil.

Be­lir­li ay­lar­da yer­le­şik nü­fu­sun dört/beş kat art­tı­ğı gün­ler­de,yerel yö­ne­tim yet­ki­li­le­ri­nin bu­nal­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz.Be­le­di­ye­mi­zin ge­lir­le­ri­nin ye­ter­siz ola­ca­ğı ma­lum­ken,genel Dev­let büt­çe­sin­den alı­nan pay/des­tek sabit kal­mak­ta­dır. Bu du­rum­da hiz­met­le­rin sür­dü­rü­le­bil­me­si ak­sa­mak­ta veya hiç ve­ri­le­me­mek­te­dir de.
Bu du­rum­da: Büyük Şehir Be­le­di­ye­mi­zin des­tek­le­ri inkar edil­me­se de,ye­ter­li­li­ği her zaman tar­tı­şı­la­bi­lir.Bil­has­sa SU ko­nu­sun­da ,MUSKİ nin il­çe­mi­zin Su so­ru­nu­na tek ba­şı­na çözüm üret­me­si zor gö­rün­mek­te.Bil­has­sa ta­rım­sal alan­da SU ko­nu­sun­da ya­tı­rım yap­mak Dev­le­te düş­mek­te.
Ben bu ko­nu­da bir öne­ri­de bu­lu­nu­yo­rum; Ge­çi­ci ika­met kay­dıy­la il­çe­mi­ze ge­len­le­rin büyük ço­ğun­lu­ğu ,bil­has­sa An­ka­ra,İstan­bul ve İzmir gibi il­le­ri­miz­den gel­mek­te­dir.?Yani bu şe­hir­ler­den ge­len­le­ri konuk et­mek­te­yiz,hiz­met ver­mek­te­yiz.?Bu ko­nuk­lar için genel Dev­let büt­çe­sin­den de des­tek alın­ma­dı­ğı malum. Söz ko­nu­su Büyük Şehir Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri ile gö­rü­şü­le­rek bir des­te­ğin sağ­lan­ma­sı dü­şün­sek, hangi ko­nu­lar­da so­run­la­rı­mız varsa ,an­la­tıl­sa des­tek talep edil­se ne kay­be­de­riz?

Hani der­ler :AĞ­LA­MA­YAN ÇO­CU­ĞA MEME VER­MEZ­LER.


Bu yazı 2995 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer