26-11-2020 İ.Yekta Kolcu

Bugün,(20 Kasım 2020) ge­ce­si , ya­rı­na ge­çer­ken ,be­lir­li bir ko­nu­ya bağlı kal­ma­dan,bağ­lan­ma­dan siz­ler­le şun­dan ondan bun­dan ko­nuş­ma­nın /has­bi­hal et­me­nin daha uygun ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.

Uzun yıl­lar­dan sonra, ya­şa­mak­ta ol­du­ğum il­çe­den malum sal­gın ne­de­ni ile ay­rı­la­mı­yo­rum. Bu mu­si­bet bel­ki­ de, ken­di­mi­zi sor­gu­la­ma­mı­za ve bazı olay­lar kar­şı­sın­da ne kadar aciz /hiç ­bir­ şey ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mı­zı an­lat­tı. Do­la­yı­sı ile Tan­rı­nın bize ta­nı­dı­ğı bu zaman/ömür kre­di­si­nin ne kadar kıy­met­li ol­du­ğu­nu bir kere daha ha­tır­lat­tı. Satın ala­ma­ya­ca­ğı­mız tek şeyin, zaman yani ömür ol­du­ğu­nu bir daha gös­ter­di.

Kal­kın­ma­nın ,çağ­daş­laş­ma­nın , yal­nız­ca ya­pı­laş­ma ve in­şa­at­la yani ken­di­mi­zi hap­set­ti­ği­miz konut ve ya­pı­lar­la ol­du­ğu­na ken­di­mi­zi nasıl inan­dı­rı­yo­ruz. Bir evi­niz değil, bin evi­niz de olsa, bu dün­ya­da kıs­met olur­sa işgal ede­bi­le­ce­ği­miz alan,1-2 met­re­ka­re. Ülke in­sa­nı ola­rak tüm bi­ri­ki­mi­mi­zi be­to­na ak­tar­mak­la ne ka­zan­dı­ğı­mı­zı bir sor­gu­la­mak ge­rek­mi­yor mu.? Ba­zı­la­rı­mı­zın mi­ni­mist , yani her alan­da ye­te­rin­ce ,mik­ta­rı kafi im­kan­lar­la tat­min olmak ge­rek­mez mi.? Ba­zı­la­rı­mız ken­di­si­ne su­nu­lan ömrü bile ho­var­da har­ca­mak­ta.
Kış mev­si­mi­ne gi­ri­yo­ruz. Ancak top­ra­ğa ye­te­rin­ce yağ­mur düş­me­di. Halen daha ,geç­mi­şin bize bı­rak­tı­ğı ,zemin su­yu­nu ho­var­da­ca kul­lan­mak için ar­tez­yen aç­ma­ya devam edi­yo­ruz.​Bu yıl ya­ğış­lı bir kış mev­si­mi ge­çir­mez­sek ha­li­miz kötü. Ken­di­si­ne in­ti­kal eden MİRASI ho­var­da har­ca­yan bir evlat gibi, taban /zemin su­yu­nu­da bi­ti­rir­sek ,ha­li­mi­zin ne ola­ca­ğı­nı dü­şü­nen varmı.? Unut­ma­yı­nız bu ya­rı­ma­da üze­rin­de suya ge­rek­si­nim duyan canlı yal­nız biz in­san­lar de­ği­liz. Dünya ısı­nı­yor ve ku­rak­la­şı­yor.Gıda üre­ti­mi­nin ül­ke­miz­de­ki teh­li­ke çan­la­rı­na kim kulak ve­recek.​Her ülke kendi içine ka­pan­ma yo­lun­da .İtha­lat çıkış/çözüm yolu değil.
Bal üre­ti­ci­le­ri­mi­zin ser­ze­niş­le­ri­ne bir kulak ver­sek.​Sorunla­rı­nı çö­ze­mez­sek, çam ve kekik ba­lı­nı ec­za­ne­ler­de gö­rü­rüz.!!!
Hava kir­li­li­ği il­çe­miz­de hiç konu edil­mi­yor­sa ­da, Çi­men­to sant­ral­la­rı­nın bil­has­sa İskele Ma­hal­le­mi­ze olan et­ki­si göz ardı edil­me­me­li.
İlçe­miz,ge­çi­ci değil (yaz­lık­çı­lar) de­vam­lı yer­le­şim için göç alan bir yer.​Yaşlı nüfus ol­duk­ça fazla. Bu yıl , bu sal­gın ne­de­ni ile pek ­çok yaz­lık­çı­mız kış mev­si­mi­ni bu­ra­da ge­çi­recek gibi.​Artan kul­la­nım suyu ih­ti­ya­cı her yıl da­ha ­da ar­ta­cak gibi. Ta­sar­ruf ya­nın­da ka­lı­cı çözüm üret­me­li­yiz. SAR­NIÇ­LI KONUT ya­pı­la­rı­na NE DERSİNİZ.. ?
Hadi ,şim­di­lik kalın sağ­lı­cak­la....


Bu yazı 1245 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer