28-11-2019 İ.Yekta Kolcu

Bana göre çok eski yıl­la­rım­da ,bir köşe ya­za­rı­mı­zın ,bir top­lum­sal ola­yı­mı­za da­ya­na­rak ,sa­nı­yo­rum ölüm­le so­nuç­la­nan so­nu­cu­na da­ya­na­rak :,BUGÜN CANIM HİÇ YAZ­MAK İSTEMİYOR şek­lin­de tek cüm­le­lik bir ifade ile kö­şe­si­ni dol­dur­muş­tu. Tüm iç­ten­li­ğim­le söy­lü­yo­rum ,yıl­lar­dır bu kö­şe­den yazar du­ru­rum, artık bu yazma şev­ki­mi de yi­tir­mek üze­re­yim.Kimde ,nede sorun bil­mi­yo­rum. Ancak İlçemi (DAT­ÇA­MI­ZI) ül­ke­mi se­vi­yo­rum fakat ,tepki ver­me­yen bir top­lum olduk çık­tık.So­rum­lu­lu­ğu kabul et­me­yen il­gi­li Makam ve so­rum­lu olan­la­rı tek tek ifşa et­mek­te benim an­la­yış man­tı­ğı­ma uy­mu­yor. Ben yine ak­lı­mın yet­ti­ği gö­zü­mün gör­dü­ğü hata ve ku­sur­la­rı ,yazıp söy­le­mek­ten ken­di­mi azat et­me­ye­ce­ğim.
Hemen hemen iki aya ya­kın­dır tek­rar il­çem­de ya­şa­ma­ya devam edi­yo­rum.?Ancak DATÇA CEP­HEMİZDE de­ği­şen pek bir şey yok.
De­fa­lar­ca yaz­ma­ma rağ­men, Has­ta­ne kav­şa­ğın­da is­ti­nat du­va­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı ne­de­ni ile,Çanlı Be­le­nin kıp­kı­zıl ça­mu­ru ışık­la­rın bu­lun­du­ğu kav­şa­ğa ak­ma­ya devam edi­yor.?Maz­gal­lar yine top­rak vs ile do­la­cak.Öyle ya­ma­ca ....... Vil­la­la­rı gibi bir levha as­mak­la iş bit­mi­yor.?Hadi Be­le­di­ye­miz so­ru­nu çöz­mü­yor/çö­ze­mi­yor ya­tı­rım­cı­nın bir so­rum­lu­lu­ğu yok mu.?Bunu ha­tır­la­ta­cak İLGİLİ MAKAM KİM..
KİM VEYA KİMLER ra­hat­sız olu­yor bil­mem,yerel yö­ne­ti­min acil du­yu­ru­la­rı­nı ilet­mek için kul­lan­dı­ğı anons sis­te­mi­ni TEK­RAR İSTİYORUZ.
Bir za­man­lar yerel Yö­ne­ti­mi­mi­zin des­tek­le­di­ği bir DATÇA FM RAD­YO­MUZ vardı.Çok mu zor tek­rar hiz­me­te sok­mak.?
Tüm yerel yö­ne­tim­le­rin artık hiz­me­te sok­tu­ğu bir BEYAZ MASA baş­vu­ru nok­ta­sı il­çe­miz­de bu­lun­maz.?Resmi mesai dı­şın­da yerel hiz­met­le­ri ve­ren­le­re ulaş­mak özel be­ce­ri işi.Çok mu zor çarşı için­de bir beyaz masa nok­ta­sı ko­nuş­lan­dır­mak.?
İlçe­miz­de ama­tör­ce Müzik yapan bir­kaç TSM gu­ru­bu var.?Dar im­kan­lar­la ger­çek­leş­ti­ri­len kon­ser­le­ri için Be­le­di­ye­mi­zin Kül­tür Mer­ke­zin­de kon­ser ve­rir­ler.?Ancak kamu tem­sil­ci­le­ri­nin hiç­bi­ri­nin iz­le­me­di­ği/takip et­me­di­ği bu bu et­kin­lik­ler­de ; bir kamu tem­sil­ci­si­nin dahi bu­lun­ma­ma­sı il­ginç değil mi .? Bunun en tipik ör­ne­ği­ni 15 Kasım 2019 ak­şa­mı Ece­vit Kül­tür Mer­ke­zin­de gör­dük.TAKDİR İLGİLİ MA­KAM­LA­RIN el­bet­te. !!!!
Yıl­mak yok,uyan­dı­rın­ca­ya kadar yaz­ma­ya söy­le­me­ye devam.
Sağ­lı­cak­la ...


Bu yazı 2150 defa okunmuştur.İ.Yekta Kolcu Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer