08-04-2015 İSKENDER ÖZERDEM

    Ya­zı­la­rı­mı­zı; gün­cel olay­lar ara­sın­dan biz­le­ri il­gi­len­dir­di­ği­ni dü­şün­dü­müz ko­nu­lar hak­kın­da yazma gay­re­ti gös­te­ri­yo­ruz. Ancak; bazen aynı konu üze­rin­de sık sık yaz­mak zo­run­da ka­lı­yo­ruz. Bun­lar­dan biri el­bet­te yak­la­şan se­çim­ler­dir.
    
    Mil­let­ve­ki­li se­çim­le­ri­ne yak­la­şık iki ay kadar bir süre kaldı. Par­ti­ler aday lis­te­le­ri­ni dün YSK'na tes­lim et­ti­ler. Yasal pro­se­dür­le­rin ta­mam­lan­ma­sı ve aday lis­te­le­rin ke­sin­leş­me sü­re­si için son gün 24 Nisan 2015. Si­ya­si gün­dem bir sü­re­li­ği­ne, si­ya­se­te ilgi duyan ve si­ya­set­ten ge­çi­nen bir azın­lık ta­ra­fın­dan; vekil aday­la­rı ile il­gi­li ola­rak ya­pı­la­cak po­le­mik­ler üze­ri­ne yo­ğun­la­şa­cak. İlerki haf­ta­lar­da par­ti­ler pro­pa­gan­da ma­ra­to­nu­na sa­tart ver­cek ve seçim pro­pa­gan­da­la­rı 06 Ha­zi­ran günü saat 16.​oo'da sona erecek. Bu ta­ri­he kadar par­ti­ler: zaman zaman medya ara­cı­lı­ğı ile çoğu zaman da mey­dan­lar­da seç­men­den par­ti­le­ri için oy is­te­ye­cek­ler ve biz­le­re; geç­miş se­çim­ler­den sonra ya­şa­dık­la­rı­mız­dan ders al­ma­dı­ğı­mız için; yıl­lar­ca iz­le­di­ği­miz ancak ço­ğun­lu­ğu­mu­zun çok­tan unut­tu­ğu aynı film­le­ri tek­rar iz­le­te­cek­ler.

    Ken­di­le­ri­nin daha kur­naz? ol­duk­la­rı­nı dü­şü­nen po­li­ti­ka­cı­lar; post kav­ga­sı içine gi­recek ve ge­nel­lik­le de oy kul­la­na­cak olan biz­le­ri ikna etmek için ger­çek­ler ye­ri­ne; duy­mak is­te­di­ği­miz ha­ma­si, hayal dolu ve ger­çek­dı­şı söy­lem­ler­le al­gı­la­rı­mı­zı ya­nılt­ma­ya ve ira­de­mi­zi gü­dü­le­me­ye ça­lı­şa­cak ve muh­te­me­len; ken­di­le­ri­nin de inan­ma­dı­ğı ve yap­ma­ya da ni­yet­li ol­ma­dık­la­rı ABAR­TI­LI VA­AT­LERİNİ peş­pe­şe sı­ra­la­ya­cak­lar ve bun­la­ra inan­ma­mı­zı bek­le­ye­cek­ler.

    7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne kadar çoğu ya­zı­la­rı­mı­zı; se­çim­de kul­la­na­ca­ğı­mız bir oyun de­ğe­ri­ni bil­mek, geç­miş­te ya­şa­dık­la­rı­mı­zı ha­tır­la­ma­mı­za yar­dım­cı olmak, ha­yal­ler­le ger­çek­le­ri ayırt ede­bil­mek ve seçim mey­dan­la­rın­da söy­le­necek; ge­nel­lik­le de abar­tı­lı ve içi boş va­at­le­ri kav­ra­ya­bi­lecek tek var­lı­ğı­mız olan ze­ka­mı­zı ve ak­lı­mı­zı kul­la­na­bil­me­yi sağ­la­mak, ha­fı­za­mı­zı ha­re­ke­te ge­çir­mek ve bir oy hak­kı­mı­zı kul­la­nır­ken yüz defa dü­şün­me­mi­ze yar­dım­cı olmak ama­cıy­la yaz­ma­yı sür­dü­re­ce­ğiz.
 
    Bu iki aylık süre için­de, ön­ce­lik­le; par­ti­le­rin gös­ter­dik­le­ri aday­la­rın isim­le­ri­ni, geç­miş­te yap­tık­la­rı iş­le­rin neler ol­du­ğu­nu (öz­geç­miş­le­ri­ni) ve mut­la­ka ki­şi­lik ni­te­lik­le­ri­ni ve ki­şi­lik özel­lik­le­ri­ni( ka­rak­te­ri­ni ) öğ­ren­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Daha önce mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış ve ya­pı­yor ise; dö­ne­min­de ne gibi ça­lış­ma­lar yap­tı­ğı­nı, ül­ke­ye ve se­çil­di­ği böl­ge­ye kat­kı­la­rı olup ol­ma­dı­ğı, seçim pro­pa­gan­da­la­rın­da, ile­ri­ye dönük dü­şün­ce­le­ri­nin neler ol­du­ğu­nu, abar­tı­lı va­ad­ler­de bu­lu­nup bu­lun­ma­ya­cak­la­rı­nı takip ede­ce­ğiz.
 
    Çünkü si­ya­si pro­pa­gan­da­nın ge­nel­lik­le; po­li­tik bir amacı ve po­li­ti­ka­cı­nın çı­kar­la­rı­nı des­tek­le­yen, bi­le­rek çar­pı­tıl­mış veya sap­tı­rıl­mış bil­gi­ler ol­du­ğu­nu ve ge­ne­lik­le de; al­gı­mı­zı yö­net­me­ye, ya­nılt­ma­ya, sap­tır­ma­ya ve yön­len­dir­me­yi amaç­la­yan tak­tik­ler ol­du­ğu­nu ve bu tak­tik­ler de; ger­çek­dı­şı ka­mu­oyu araş­tır­ma­la­rı­nın kul­la­nıl­dı­ğı­nı, yurt ve mem­le­ket sev­gi­si, barış ve kar­deş­lik, öz­gür­lük ve de­mok­ra­si ve ben­ze­ri duygu içe­rik­li ifa­de­ler kul­la­nıl­dı­ğı­nı, rakip veya mu­ha­ta­bı­nı, nef­ret edi­len veya is­ten­me­yen bir şeyle dam­ga­la­ya­rak veya ka­ra­la­ya­rak veya if­ti­ra ata­rak onun hak­kın­da menfi yönde bir ön­yar­gı oluş­ma­sı­nı sağ­la­mak ol­du­ğu­bu, hedef kitle üze­rin­de ger­çek dışı ve ge­rek­siz ben­zet­me­ler­le korku ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı artık öğ­ren­dik.

    Unut­ma­mak ge­re­kir..! Si­ya­si pro­pa­gan­da­nın amacı; ger­çek­le­ri gös­te­re­rek ikna etme ye­ri­ne kendi ben­cil çı­kar­la­rı ve ikbal bek­len­ti­le­ri için; kan­dır­ma ve kafa ka­rış­tır­may­la seç­men­le­rin al­gı­la­rı­nı sap­tır­ma ve inan­dır­ma is­te­ği­dir.

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın....


Bu yazı 3000 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer