24-02-2016 İSKENDER ÖZERDEM

     Her hafta Çar­şam­ba günü bir konu üze­rin­de yaz­mak pek zor gel­me­se de, siz­ler­le pay­laş­mak is­te­di­ği­miz ko­nu­yu bul­mak­tan çok, seç­mek­te zor­la­nı­yo­ruz.
     Yak­la­şık yir­mi­bir aydır her hafta, yani: 84 haf­ta­dır, de­ği­şik ko­nu­lar üze­rin­de, özel­lik­le de; vic­dan, so­rum­lu­luk, hay­van sev­gi­si, iyi niyet, dü­rüst­lük, erdem, ya­sa­la­ra uymak, baş­ka­la­rı­nın ve özel­lik­le diğer can­lı­la­rın hak­la­rı­na saygı gös­ter­me ve terör ve iş­bir­lik­çi­le­ri ko­nu­la­rı­nı iş­le­me­ye ça­lış­tık. Ön­cel­lik­le ve uzun süre si­ya­se­tin; al­da­tan, gü­dü­le­yen ve üç­yüz­lü­lü­ğe doğru hızla yol alan iki yüz­lü­lü­ğü­nü de gös­te­re­rek. 
     
      Bu haf­ta­ki ya­zı­mız­da; te­le­viz­yon­lar­da ya­yın­la­nan Dis­co­very ka­nal­la­rın­da Mor­gan Fre­eman ta­ra­fın­dan, akıcı ve yu­mu­şak bir uslup ile su­nu­lan bi­lim­sel araş­tır­ma­lar ve so­nuç­la­rı­nı içe­ren “Ev­re­nin Sır­la­rı” adlı prog­ra­mı sık sık iz­ler­ken dik­ka­ti­mi­zi ve il­gi­mi­zi çeken ko­nu­lar­dan bi­ri­ni ter­cih ettik. 
      Bu dün­ya­da ya­şa­ma­nın, daha doğ­ru­su insan ola­rak var ol­ma­nın ne an­la­ma gel­di­ği üze­rin­de yüz yıl­lar ve hatta bin yıl­lar­dan bu­ya­na; dü­şü­nen, araş­tı­ran yüz­ler­ce dü­şü­nür ve fi­lo­zof va­rol­muş, fi­kir­le­ri­ni top­lum­la pay­laş­mış ve dün­ya­dan göç et­miş­tir. Bu ki­şi­ler­den bir ço­ğu­nun fikri, bi­lim­sel ol­mak­tan çok ah­la­ki ve fel­se­fi içe­rik­li­dir. Bun­dan 2350 yıl önce ya­şa­mış dü­şü­nür­ler­den Pla­ton'un; ev­re­ni, ma­te­ma­tik­sel ku­ral­lar ile bir­lik­te va­rol­du­ğu­nu iddia et­me­si, O'nu fi­zik­sel dün­ya­mı­zı bi­lim­sel açı­dan in­ce­le­yen ender fi­lo­zof­lar­dan biri ola­rak anıl­ma­sı­nı sağ­la­mış­tır. 
     
      İkinci mi­len­yu­mun son iki­yüz­yı­lı için­de ya­şa­mış olan, bin­ler­ce bilim in­sa­nı, ev­re­nin nasıl ve neden va­rol­du­ğu ve ev­re­nin ev­ri­mi üze­rin­de, dur­mak­sı­zın dü­şün­dü­ler, araş­tır­ma­lar yap­tı­lar, temel fi­zi­ki ya­sa­la­rı keş­fet­ti­ler ve te­ori­le­ri­ni ileri sür­dü­ler.
Üçün­cü mi­len­yu­mun ilk onbeş yı­lı­nı ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız bu yüz­yı­lın baş­la­rın­da on­bin­den fazla bilim in­sa­nı geç­miş­ten daha büyük bir is­tek­le ve ses­siz­ce, ev­re­nin nrden ve nasıl va­ro­lu­şu­nu an­la­ma­ya, küt­le­si ve ağır­lı­ğı akıl ala­ma­ya­cak kadar küçük olan ato­mal­tı par­ça­cık­la­rın ka­rak­ter­le­ri­ni ta­nı­ma­ya ve ye­ni­le­ri­ni bul­mak için yoğun ola­rak ça­lış­ma­ya devam edi­yor­lar.
     
      As­lın­da ev­re­nin nasıl oluş­tu­ğu­na dair on­lar­ca yıl önce ileri sü­rü­len ve BİG-BENG ( Büyük Pat­la­ma) ola­rak ad­lan­dı­rı­lan Teori; 2008 yı­lı­nın son­la­rın­da ça­lış­ma­sı baş­la­tı­lan ve CERN ken­tin­de ku­ru­lu par­ça­cık (LHC) hız­lan­dı­rı­cı­sın­da ya­pı­lan; CMS ,ATLAS, LHCb de­ney­le­ri so­nu­cun­da 2011 ylı için­de ve 13/12/2011' de ya­pı­lan ALİCE de­ne­yi ile elde edi­len bul­gu­lar sa­ye­sin­de is­pat­lan­mış oldu.
      Bilim in­san­la­rı, büyük pat­la­ma so­nu­cu va­ro­lan ve tüm ev­re­ne ya­yı­lan ENERJİ'yi; sa­ni­ye­ler için­de va­ro­lan ve BOZON ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ( TANRI PAR­ÇA­CI­ĞI ola­rak da ad­lan­dı­rıl­mak­ta­dır.) ato­mal­tı par­ça­cık sa­ya­sin­de mad­de­leş­tir­me­ye baş­la­dı­ğı­nı keş­fet­ti­ler. BO­ZON­LAR ener­ji­yi mad­de­ye çe­vi­ren güç ola­rak ta­nım­lan­dı.
    
     Mil­yar­lar­ca yıl süren ev­rim­leş­me sü­re­ci için­de ev­ren­de­ki ener­ji; bo­zon­lar ara­cı­lı­ğı ile yüz­ler­ce ve belki de bin­ler­ce ato­mal­tı par­ça­cı­ğı var etti. Bun­lar bi­ra­ra­ya geldi ve küt­le­si öl­çü­le­bi­len temel par­ça­cık­la­rı yani elekt­ron ve pro­ton­la­rı oluş­tur­du. Bun­lar bi­ra­ra­ya geldi ATOM­LAR, bun­lar bi­ra­ra­ya geldi MO­LE­KÜL­LER, mo­le­kül­ler bi­ra­ra­ya geldi HÜC­RE­LER, hüc­re­ler bi­ra­ra­ya geldi CAN­LI­LAR ve tabii ki İNSAN var oldu. 
     Can­lı­lar için­de en ze­ki­si olan İNSAN bugün; akı­lal­maz ke­şif­ler ve icat­lar ya­pı­yor ancak; uygar ol­ma­yı bir­tür­lü ba­şa­ra­mı­yor. Ne­de­ni? ise yakın za­man­da keş­fe­dil­di. 


Bu yazı 6527 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer