01-01-1970 İSKENDER ÖZERDEM
İSKENDER ÖZERDEM

İSKENDER ÖZERDEM

SURİYE ÜZERİNDE OY­NA­NAN OYUN­LAR VE DÜ­ŞÜ­RÜ­LEN RUS SAVAŞ UÇAĞI

Hangi konu üze­rin­de yaz­mak ge­re­ki­yor? Karar ver­mek­te zor­la­nı­yo­ruz. 

Yeni ku­ru­lan hü­kü­met için ya­pı­lan güven oy­la­ma­sı­nı mı?, BM İklim Kon­fe­ran­sı­nı mı?, su­ikas­ta kur­ban giden Tahir Elçi'yi mi?, Su­ri­ye sı­nı­rı­mı­zı ihlal eder­ken dü­şü­rü­len Rus savaş uça­ğı­nı mı?

Ayın 24'ünden, ya­zı­mı­zı ka­le­me al­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız 30 Ara­lık ak­şa­mı­na kadar geçen sü­re­de ; gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da, son 6 gün için­de ya­şa­nan olay­lar­la il­gi­li ola­rak çıkan ha­ber­le­ri ya­kın­dan iz­le­dik ve ter­ci­hi­mi­zi; ül­ke­miz ve ge­le­ce­ği­miz için ol­duk­ça önem­li ol­du­ğu dü­şün­ce­si ile Su­ri­ye'deki iç savaş ve dü­şü­rü­len savaş uçağı ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­la­rı ya­zı­mı­za konu et­me­yi uygun gör­dük.

Yak­la­şık dört yıl­dır, güney kom­şu­muz Su­ri­ye'de ya­şa­nan­lar tam bir tra­je­di­ye dön­müş, yak­la­şık 50 bini bebek ve çocuk olmak üzere 400 bin Su­ri­ye va­tan­da­şı ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, 8 mil­yon­dan fazla insan ise va­tan­la­rı­nı ter­ket­mek zo­run­da bı­ra­kıl­mış­tır. Son bir - iki yıl için­de Ak­de­niz ve Ege'de ölen Su­ri­ye­li göç­men­le­rin sa­yı­sı ise 250 bini aş­mış­tır. En acı olanı ise, ölen­le­rin için­de; neler ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­yan, ko­run­ma­ya, sev­gi­ye ve ba­kı­ma ih­ti­ya­cı olan on­bin­ler­ce bebek ve çoçuk. Vic­dan ta­şı­yan her insan için yü­rek­ler acısı bir durum.

Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri ve Bir­le­şik Kı­ral­lık, or­ta­do­ğu ile il­gi­li emel­le­ri doğ­rul­tu­sun­da 1990'lar­dan önce yap­tık­la­rı 50 yıl sü­re­li pro­je­nin ilk işa­ret­le­ri­ni, baba Bush'un 1990 yı­lın­da Ku­veyt so­ru­nu ne­de­niy­le Irak'ı işgal etme ve Ba­as­çı re­ji­mi yıkma ni­ye­ti, oğul Bush ta­ra­fın­dan 2003 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­di­ğin­de, or­ta­do­ğu­yu ve özel­lik­le Su­ri­ye ve kuzey Af­ri­ka'yı nasıl bir ge­lecek bek­le­di­ği hu­su­sun­da bir yar­gı­ya va­ra­bi­lir­di­niz.

 17/12/2010'da Tunus'ta “ Ya­se­min Dev­ri­mi” adı ve­ri­len halk ayak­lan­ma­sı ile baş­la­yan; Ce­za­yir, Ürdün ve Mısır'la devam eden, 26 Ocak 2011'de Su­ri­ye'ye, 17 Şubat'ta Libya'ya sıç­ra­tı­lan “ Ge­niş­le­miş Büyük Arap Ba­ha­rı” adı ve­ri­len halk ayak­lan­ma­la­rı bir te­sa­düf değil, 1990'dan önce ya­pı­lan pla­nın adım adım uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­dır.

Su­ri­ye'deki olay­lar, ilk ola­rak Dera'da 15/11/2011 ta­ri­hin­de baş­la­mış, Esed kar­şı­tı mu­ha­lif­ler si­lah­la­na­rak top­ye­kün ça­tış­ma­ya gir­miş­tir. Su­ri­ye mu­ha­le­fe­ti, dev­let baş­ka­nı Beş­şar Esed ve Baas re­ji­mi­ni de­vir­mek ve kendi ifa­de­le­riy­le Özgür Su­ri­ye dev­le­ti­ni kur­mak için si­lah­lı is­ya­na baş­la­mış­lar­dır. Her iki taraf da dı­şa­rı­dan as­ke­ri ve eko­no­mik des­tek al­mak­ta­dır. Ça­tış­ma­la­rın halen sür­dü­ğü Su­ri­ye'de Esed'in kont­rol ede­bil­di­ği ül­ke­nin ancak % 15'idir.

Ya­şa­nan­lar­dan an­la­şı­lan şudur: Her ne­ka­dar Su­ri­ye'nin top­rak bü­tün­lü­ğü dil­len­di­ril­se bile, önü­müz­de­ki 3-5 yıl için­de Su­ri­ye top­rak­la­rı üze­rin­de, etnik ve mez­hep­sel ola­rak en az üç ulu­sun olu­şu­mu sağ­la­na­cak­tır.

Kırım'ın iş­ga­li ile et­kin­li­ği­ni ar­tı­ran Rusya; Beşer Esed'in çağ­rı­sı ile or­ta­do­ğu üze­rin­de­ki emel­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek fır­sa­tı ya­ka­la­mış, Ame­ri­ka ile var­dı­ğı mu­ta­bat çer­çe­ve­sin­de, DAİŞ terör ör­gü­tü­nü sin­dir­mek ve var­lı­ğı­nı kal­dır­mak gö­rün­tü­sü al­tın­da, Beş­şer Esed'i des­tek­le­ye­rek Ak­de­niz kı­yı­sın­da Laz­ki­ye'deki hava üs­sü­nü ve do­la­yı­siy­le Su­ri­ye'deki as­ke­ri var­lı­ğı­nı ga­ran­ti al­tı­na almak is­te­mek­te­dir.

Dü­şü­rü­len Rus savaş uçağı ile il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­mi­ze ge­lin­ce ....! DAİŞ'i vur­mak ba­ha­ne­siy­le, Su­ri­ye'de ya­şa­yan Ba­yır­bu­cak Türk­men­le­ri'ni bom­ba­la­mak üzere Su­ri­ye top­rak­la­rı üze­rin­den gelip Hatay sı­nı­rı­mı­zı ; umur­sa­maz bir ta­vır­la, ka­sıt­lı ve art ni­yet­li ola­rak ve üs­te­lik de­fa­lar­ca da uya­rıl­ma­sı­na rağ­men bi­le­rek ihlal eden bir savaş uça­ğı­nı vu­ra­rak dü­şür­mek: sınır gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak ve vatan top­ra­ğı­nı ko­ru­mak­la gö­rev­li si­lah­lı kuv­vet­le­ri­mi­zin en temel hakkı ve va­tan­daş­la­rı­na karşı da hem gö­re­vi hem de so­rum­lu­lu­ğu­dur. Bunu ger­çek­leş­tir­mek için özel bir izne de ih­ti­ya­cı yok­tur.

İhti­ya­cı olan tek şey: vatan top­rak­la­rı­mı­zı dış teh­dit ve sal­dı­rı­la­ra karşı ko­ru­mak ve kol­la­mak azmi, vatan sev­gi­si, onur ve biraz da ce­sa­ret­tir.

Ya­şa­nan bu olay! Va­ta­nı­mız için kötü niyet bes­le­yen­le­re ders ol­ma­lı­dır.

Önü­müz­de­ki çar­şam­ba gö­rüş­mek üzere hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 6813 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer