01-07-2015 İSKENDER ÖZERDEM

En fazla mil­let­ve­ki­li ka­za­nan si­ya­si parti genel baş­ka­nı, hü­kü­me­ti kurma gö­re­vi­ni henüz al­ma­dı ama: mec­lis baş­kan­lı­ğı için ya­rı­şa­cak aday­lar ke­sin­leş­ti. Şim­di­lik somut olan si­ya­si gün­dem, mec­lis baş­kan­lı­ğı se­çi­mi. 30 Ha­zi­ran günü ya­pı­la­cak 3. ve 4. tur oy­la­ma­nın so­nu­cun­da, muh­te­me­len 3. turda TBMM yeni baş­ka­nı­nı seç­miş ola­cak.


Hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı gün­de­me gel­di­ğin­de ise; te­amül­le­re uygun ola­rak bek­le­nen: kurma gö­re­vi, en fazla mil­let­ve­ki­li ka­za­nan si­ya­si par­ti­nin genel baş­ka­nı­na ve­ri­lecek ve ko­alis­yon ara­yış­la­rı, fal bak­mak­tan çıkıp daha ger­çek­çi ve ciddi bir tutum için­de sü­re­cek­tir.
 Bu sü­reç­ler devam eder­ken, tah­min­de bu­lun­mak ge­rek­mi­yor. Bize düşen, sü­re­ci dik­kat­le takip etmek ve ger­çek­le­ri gör­dük­çe yorum yap­mak.


Yaz­mak is­te­de­ği­miz oka­dar çok konu var ki..!
Bir­kaç gün önce te­le­viz­yon ha­ber­le­rin­de, in­sa­nı isyan et­ti­ren, ka­nı­nı don­du­ran ve vic­da­nı­mı­zın asla ve asla ka­bul­le­ne­me­ye­ce­ği iki haber iz­le­dik. İkisi de: aciz ve sa­vun­ma­sız olan iki kö­pe­ğin, ( biri ka­pa­lı bir bah­çe­nin için­de, di­ğe­ri ise sı­cak­tan yor­gun düş­müş, sakin ve ses­siz bir şe­kil­de ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şan za­rar­sız ve aç. ) el­le­rin­de ateş­li silah bu­lu­nan iki ayrı kişi ta­ra­fın­dan ve iki ayrı yerde, hem de durup du­rur­ken hedef alı­na­rak vu­rul­ma­sıy­dı. Pom­pa­lı tü­fek­le ateş edip kö­pe­ği öl­dü­ren ki­şi­nin ce­ha­le­ti tutum ve dav­ra­nı­şı ile kö­pe­ği öl­dür­me ba­ha­ne­sin­den apa­çık belli olu­yor­du. Di­ğe­ri ise; silah ta­şı­ma yet­ki­si­ne sahip, resmi bir gö­rev­li. Te­le­viz­yon­dan iz­le­di­ği­miz ka­da­rı ile; köpek sakin ve yor­gun bir şe­kil­de ayak­ta ha­re­ket­siz ve çe­kin­gen bir şe­kil­de du­ru­yor. Kişi, ara­ba­sı­na iler­li­yor, ka­pı­sı açık duran ara­ba­sın­dan si­la­hı­nı alı­yor, kö­pe­ğin ya­nı­na gelip nişan alı­yor ve te­ti­ğe ba­sı­yor. Köpek sen­de­le­yip kaç­ma­ya baş­lı­yor ve ya­ra­lı bir şe­kil­de ora­dan uzak­la­şı­yor. Neyse ki! sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu­nu öğ­re­ni­yo­ruz. Di­ğe­ri ise, ilk ateş­ten sonra yı­ğı­lıp ka­lı­yor. Ancak katil adam peş peşe üç el daha ateş edi­yor. 


Aciz ve sa­vun­ma­sız bir can­lı­ya; ha­ya­ti teh­li­ke­ye maruz ka­lı­nan makul, ge­çer­li ve hu­ku­ki bir neden de yok­ken; vic­dan­sız­ca, acı­ma­sız­ca ve so­rum­suz­ca ve mer­ha­met gös­ter­me­den öl­dü­ren, öl­dür­me kasti ile ateş edip ya­ra­la­yan in­san­lar için ne demek ge­re­ki­yor? Di­ye­bi­le­ce­ği­miz oka­dar çok şey var ki.! Ancak; bun­la­rı yaz­mak okur­la­rı­mı­za karşı hem say­gı­sız­lık olur, hem de bize ya­kış­maz.
 
Zaman zaman ve sık sık, ön­ce­lik­le Hay­van Hak­la­rı ko­nu­su­nu ıs­rar­la dile ge­tir­ce­ği­mi­zi yaz­mış­tık. Bunun ne­de­ni­ni ise; sa­vun­ma­sız ve zor du­rum­da olan ve üs­te­lik ken­di­le­ri­ne de sahip çı­kıl­ma­yan sokak hay­van­la­rı­nın hak­kı­na saygı gös­ter­mek­te acz için­de olan in­san­la­rın, baş­ka­la­rı­nın hak­la­rı­nı, mal­la­rı­nı ve hele hele can­la­rı­nı ko­ru­mak gö­re­vi­ni asla ba­şa­ra­ma­ya­ca­ğı­nı yaz­mış­tık. Ve yine de ya­zı­yo­ruz ve ya­şa­dık­ça da yaz­ma­ya ıs­rar­la ve inat­la devam ede­ce­ğiz.


Sokak hay­van­la­rı­na karşı an­la­yış­lı olmak, acı­la­rı­nı ve ça­re­siz­lik­le­ri­ni kav­ra­ma­ya ça­lış­mak, on­la­rı sa­hip­len­mek, sa­hip­le­ne­mi­yor­sak sahip çık­mak, bun­la­rın hiç bi­ri­ni yap­ma­ya ye­te­ne­ği­miz, ce­sa­re­ti­miz ve ni­ye­ti­miz yok ise: sokak hay­van­la­rı­na karşı biraz em­pa­ti ve özel­lik­le de MER­HA­MET gös­ter­mek ge­re­kir. Çünkü MER­HA­MET gös­ter­mek; ken­di­ne güven duyan, güçlü, ce­sa­ret­li, er­dem­li ve so­rum­lu­luk duy­gu­su ta­şı­yan uygar in­san­la­rın dav­ra­nı­şı­dır. 


Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoşça kalın.


Bu yazı 6124 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer