08-07-2015 İSKENDER ÖZERDEM

     Geçen ya­zı­mız­da kı­sa­ca; “ .... En fazla mil­let­ve­ki­li ka­za­nan si­ya­si parti genel baş­ka­nı, hü­kü­me­ti kurma gö­re­vi­ni henüz al­ma­dı ama: mec­lis baş­kan­lı­ğı için ya­rı­şa­cak aday­lar ke­sin­leş­ti. Şim­di­lik somut olan si­ya­si gün­dem, mec­lis baş­kan­lı­ğı se­çi­mi. 30 Ha­zi­ran günü ya­pı­la­cak 3. ve 4. tur oy­la­ma­nın so­nu­cun­da, muh­te­me­len 3. turda TBMM yeni baş­ka­nı­nı seç­miş ola­cak.....”
diye yaz­mış­tık. Ama tah­mi­ni­miz­de ya­nıl­dık. 

     Mil­let mec­li­si baş­ka­nı, 3. Turda değil 4. turda se­çil­di. Par­ti­ler 3. turda; yine kendi aday­la­rı­na oy ver­me­yi, st­ra­te­jik ola­rak değil de, sa­de­ce pres­tij­le­ri­ni ko­ru­mak ama­cıy­la tak­tik ola­rak uygun gör­dü­ler. Cum­hur­baş­ka­nı se­çim­le­rin­de “Çatı Aday” da bir­le­şen­ler, bu defa aynı isim üze­rin­de bir­leş­me­di­ler.

     Hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı gün­de­me gel­di­ğin­de, te­am­mül­le­re uygun ola­rak bek­le­nen: kurma gö­re­vi, en fazla mil­let­ve­ki­li ka­za­nan si­ya­si par­ti­nin genel baş­ka­nı­na ve­ri­lecek ve ko­alis­yon ara­yış­la­rı, fal bak­mak­tan çıkıp daha ger­çek­çi ve ciddi bir tutum için­de sü­re­cek­tir. Bu sü­reç­ler devam eder­ken bize düşen, sü­re­ci dik­kat­le takip etmek ve ger­çek­le­ri gör­dük­çe yorum yap­mak. En akıl­cı olanı da bu.

     Bu hafta için­de ko­alis­yon ara­yış­la­rı hız ka­za­na­cak. Tah­min yap­ma­nın veya fal bak­ma­nın hiç ge­re­ği yok. İsa­bet­li bir tah­min yap­mak güç. De­ne­sek bile tut­mu­yor. Çünkü si­ya­si are­na­da “ aklın yolu bir­dir.” de­yi­mi bir anlam ifade et­mi­yor. Si­ya­set­çi­nin ak­lın­dan ge­çen­ler, yani ger­çek ni­yet­le­ri ile söy­lem­le­ri, söy­lem­le­ri ile dav­ra­nış­la­rı asla bir bi­ri­ni tut­mu­yor. 

     He­pi­miz kendi ar­zu­la­rı­mız yö­nün­de bir sonuç alın­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Oysa si­ya­si­ler; kendi çı­kar­la­rı­nı veya kendi çı­kar­la­rı ile ör­tü­şen yan­daş çı­kar­la­rı­nı en önde tu­tu­yor. Ülke çı­kar­la­rı ise akıl­la­rın­dan bile geç­mi­yor.

     Bunun en sıcak ve canlı ör­ne­ği­ni kom­şu­muz Yu­na­nis­tan'da Pazar günü iz­le­dik.​On­lar­ca ha­ma­si va­at­ler ile Yunan hal­kın­dan oy is­te­yip ik­ti­dar olan Çip­ras Hü­kü­me­ti: ce­sa­ret gös­te­rip akıl­cı bir karar ver­me­si ge­re­ken yerde, ka­ra­rı Yunan hal­kı­na bı­ra­ka­rak, kre­di­tör­le­rin “ kemer sıkma ” pla­nı­nı re­fe­ran­du­ma gö­tür­me ve “evet” oy­la­rı fazla çık­tı­ğın­da is­ti­fa ede­ce­ği şan­ta­jı ile kendi so­rum­lu­lu­ğu­nu Yunan hal­kı­nın üze­ri­ne yıkma kur­naz­lı­ğı­nı gös­ter­di.

     Pazar günü ya­pı­lan re­fe­ran­dum­da; 10 mil­yo­na yakın seç­men­den 6 mil­yo­na ya­kı­nı oy kul­lan­mış ve % 62 ci­va­rın­da, yani 3.600.000 kişi kemer sıkma pla­nı­nı kabul et­me­miş­tir. 
    Çip­ras ise ver­di­ği sözü tut­muş ve is­ti­fa et­me­miş­tir. Ama: “ evet oyu ver­mek­ten­se ko­lu­mu kes­me­yi ter­cih ede­rim.” diyen Ma­li­ye Ba­ka­nı Va­ru­fa­kis; bun­dan sonra ya­şa­na­cak çok daha zor gün­le­ri gördü ki is­ti­fa etti. Evet oyu verdi mi yoksa ver­me­di mi? bunu bil­mi­yo­ruz.

     Esa­sen bak­tı­ğı­nız­da; ge­lir­le­ri­nin çok üs­tün­de har­ca­ma ve rahat ya­şa­ma alış­kan­lı­ğı­na sahip bir dev­le­tin 330 Mil­yar Euro ci­va­rın­da bu­lu­nan borç yükü, 15 – 20 sene için­de öde­ne­bi­lecek gibi değil. Kaldı ki bu borcu öde­mek ni­yet­le­ri de yok. Ni­te­kim; borç­la­rın­dan daha faz­la­sı­nı, aynı kre­di­tör­ler­den tek­rar borç ala­rak ödeme ıs­rar­la­rı ile re­fe­ran­dum­da halkı hayır oyu kul­lan­ma­la­rı için yap­tık­la­rı pro­pa­gan­da, bu ni­yet­le­ri­ni açık­ça gös­ter­miş­tir.
    
     Be­lirt­mek is­te­di­ği­miz bir diğer husus, re­fe­ran­dum ön­ce­si ya­pı­lan an­ket­le­rin ne­re­dey­se ta­ma­mı çıkan so­nu­cun uza­ğı­na bile yak­la­şa­ma­dık­la­rı­dır. Çünkü an­ket­ler; ge­nel­lik­le oy ve­recek olan hal­kın gü­dü­len­me­si ve al­gı­la­rı­nın yö­ne­til­me­si için si­ya­si çıkar ku­tup­la­rı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­tıl­mak­ta­dır.Bizim si­ya­si­le­re ne kadar da ben­zi­yor­lar!
 Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoş­ça­ka­lın. 


Bu yazı 6321 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer