15-07-2015 İSKENDER ÖZERDEM

 T.B.M.M.'nde en fazla mil­let­ve­ki­li­ne sahip olan parti baş­ka­nı, hü­kü­met oluş­tur­ma gö­re­vi­ni aldı ve hafta ba­şın­dan iti­ba­ren diğer parti li­der­le­ri ile gö­rüş­me­le­re baş­la­dı.Ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­dan takip ede­bi­di­ği­miz ka­da­rıy­la, hü­kü­me­tin ku­rul­ma­sı­na yö­ne­lik si­ya­si at­mos­fer­de açı­lan fal­lar da özet­le şöyle;Hü­kü­met kurma gö­re­vi alan parti, hangi parti ile ko­alis­yon ya­pa­cak? 

     Hangi par­ti­nin ta­ba­nı hangi parti ile ko­alis­yon is­te­mi­yor.​Ko­alis­yon için kır­mı­zı çiz­gi­ler veya özel şart­lar var mı?Ko­alis­yo­nun küçük or­ta­ğı ola­cak par­ti­nin genel baş­ka­nı, baş­ba­kan yar­dım­cı­lı­ğı veya dö­nü­şüm­lü baş­ba­kan­lık için ıs­rar­lı ola­cak mı?Seçim ön­ce­si, gün­ler­ce mey­dan­lar­da dile ge­ti­ri­len ve özel­lik­le işçi ve memur emek­li­le­ri için va­de­di­len; yılda çift ik­ra­mi­ye , yük­sek çı­ta­lı as­ga­ri ücret ve ben­ze­ri va­at­ler ye­ri­ne ge­ti­ri­lecek mi?

     Ko­alis­yon falı ba­kan­la­rın ya­nı­sı­ra, bir kısım yayın or­gan­la­rı, ko­alis­yon or­ta­ğı ol­ma­sı muh­te­mel par­ti­le­rin genel baş­kan­la­rı­nın sanki sır or­ta­ğı imiş gibi: “... şu parti baş­ka­nı teş­ki­la­tı­na Kasım'da erken se­çi­me hazır olun demiş....” şek­lin­de­ki algı yö­net­me ve ya­nılt­ma ha­ber­le­ri­ni sü­tun­la­rın­dan okur­la­rı­na em­po­ze et­me­ye baş­la­dı bile. Oysa ki bir kısım te­le­viz­yon­lar; ilk defa par­le­men­to­ya giren 304 mil­let­ve­ki­li­nin, henüz kıyak emek­li­lik hak­kı­nı ka­zan­ma­dan, diğer bir ifa­dey­le, mil­let­ve­kil­li­ğin­de 2 yılı dol­dur­ma­dan erken se­çi­me sıcak bak­ma­dık­la­rı yö­nün­de­ki ha­ber­le­ri din­le­yi­ci­le­ri­ne ulaş­tı­rı­yor­du.

     Si­ya­si ko­nu­lar­la il­gi­li ya­zı­la­rı­mız­da sık sık dile ge­ti­ri­yo­ruz. “ Si­ya­set­çi­nin ak­lın­dan ge­çen­ler, yani ger­çek ni­yet­le­ri ile söy­lem­le­ri, söy­lem­le­ri ile dav­ra­nış­la­rı asla bir bi­ri­ni tut­maz. He­pi­miz kendi ar­zu­la­rı­mız yö­nün­de bir sonuç alın­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Oysa si­ya­si­ler; kendi çı­kar­la­rı­nı veya kendi çı­kar­la­rı ile ör­tü­şen yan­daş çı­kar­la­rı­nı en önde tu­tar­lar. Ülke ve ülke va­tan­daş­la­rı­nın çı­kar­la­rı ise akıl­la­rın­dan bile geç­mez.” di­yo­ruz. Bu ka­na­at biz­ler­de; on­la­rın yıl­lar­ca ser­gi­le­dik­le­ri tutum ve dav­ra­nış­la­rı so­nu­cun­da yıl­lar ön­ce­sin­den zaten oluş­muş­tu.Si­ya­si­le­re duy­du­ğu­muz güven za­yıf­lı­ğı sa­de­ce bizde mi? 

     Bakın kom­şu­muz Yu­na­nis­tan'a: Se­çim­ler­den önce, hü­kü­met olmak için seç­men­le­ri­ne bir­çok ko­nu­da va­at­ler­de bu­lu­nan ve kendi so­rum­lu­lu­ğu­nu Yunan hal­kı­nın üze­ri­ne yıkma kur­naz­lı­ğı­nı gös­te­re­rek “kemer sıkma” ka­ra­rı­nı re­fe­ran­du­ma gö­tü­ren Baş­ba­kan Çip­ras'ın; seçim ön­ce­si va­at­le­ri­nin bir­ço­ğu­nu unut­tu bile.​Sa­de­ce bir tane söy­le­mi­ni örnek ola­rak sa­tır­la­rı­mı­za ala­lım.“ Fe­la­ket­ler ge­ti­ren “kemer sıkma” po­li­ti­ka­la­rı çok ge­ri­ler­de kaldı.”

     Bunu der­ken; 2010 ve 2012 yıl­la­rın­da­ki kemer sıkma po­li­ti­ka­la­rı­nın artık uy­gu­lan­ma­ya­ca­ğı­nı ifade edi­yor­du. Oysa ki; 2010 ve 2012 yıl­la­rın­da­ki ko­şul­la­rın daha da ağır ko­şul­lar­la ki bu ko­şul­la­rın en ağır­la­rın­dan biri; dev­let men­kul, gay­rı­men­kul ve iş­let­me­le­ri­nin, borç­la­rın 3 yıl için­de öden­me­si ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan 50 Mil­yar Euro'luk FON içine alı­na­rak bun­la­rın özel­leş­ti­ril­me­le­ri ve iş­le­til­me­si­nin ba­ğım­sız bir ku­ru­lu­şa dev­ri­ni içe­ren 3. kur­tar­ma ve kemer sıkma pla­nı­na imza atıl­ma­sı­dır.Ha­fı­za­la­rı­mı­zı biraz zor­la­dı­ğı­mız­da; ta­le­be­li­ği­miz­de öğ­ren­di­ği­miz ve yakın ta­ri­hi­mi­ze ait bir bilgi ak­lı­mı­za ge­le­cek­tir.  
  
     Os­ma­lı İmpa­ra­tor­lu­ğu'nun im­za­la­mak zo­run­da kal­dı­ğı Du­yun-u Umu­mi­ye an­laş­ma­sı ve İda­re­si.Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti im­pa­ra­tor­luk­tan kendi pa­yı­na düşen bu bor­cun son tak­si­di­ni 1954 yı­lın­da, diğer bir ifa­dey­le borç­la­rın alın­ma­ya baş­lan­ma­sın­dan tam yüz yıl sonra öde­yip bi­ti­re­bil­miş­ti.Ben­cil çı­kar­lar üze­ri­ne ya­pı­lan ve uy­gu­la­nan po­li­ti­ka­la­rın za­rar­la­rı­nı ve bütün sı­kın­tı­la­rı­nı po­li­ti­ka­cı­lar­dan çok: ne yazık ki halk çe­ki­yor.

   Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 6899 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer