06-01-2016 İSKENDER ÖZERDEM

Çar­şam­ba gü­nün­den bir diğer Çar­şam­ba'ya kadar geçen 7 gün­lük süre için­de, yur­ti­çin­de ve dı­şın­da on­lar­ca ha­be­ri, gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­dan takip ede­bi­li­yo­ruz ancak, hangi? ko­nu­da ya­za­ca­ğı­mı­zın ka­rar­sız­lı­ğı­nı da ya­şı­yo­ruz.
 
Ha­ber­ler için­de en dik­ka­ti çeken ve emi­nim; halen eh­li­yet sa­hi­bi bu­lu­nan ve yaşı, 2016 ve son­ra­sı yıl­lar­da 18'i dol­du­ra­cak olan on mil­yon­lar­ca in­sa­nı ya­kın­dan il­gi­len­di­recek bir haber. 2918 Sa­yı­lı Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ya­sa­sı'na da­ya­nı­la­rak çı­kar­tı­lan ve 01/01/2016 günü yü­rür­lü­ğe giren: “ Sü­rü­cü Aday­la­rı ve Sü­rü­cü­ler­de Ara­na­cak Sağ­lık Şart­la­rı ile Mu­aye­ne­le­ri­ne Dair Yö­net­me­lik­te De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik “.

Öyle an­la­şı­lı­yor ki: 2016 yılı ba­şın­dan iti­ba­ren sü­rü­cü bel­ge­si (eh­li­yet) almak ol­duk­ça zor ola­cak. Bu zor­luk sa­de­ce yeni eh­li­yet ala­cak­lar ile de sı­nır­lı kal­mı­yor, halen eh­li­yet sa­hi­bi olan­lar, mev­cut eh­li­yet­le­ri­ni 5 yıl için­de de­ğiş­tir­mek zo­run­da ol­duk­la­rın­dan, ye­ni­le­me ön­ce­si sağ­lık ku­rum­la­rın­dan bazı sağ­lık ko­nu­la­rı ile il­gi­li kont­rol­le­ri­ni yap­tır­mak ve olum­lu rapor almak zo­run­da ka­la­cak­lar. 

As­lın­da; sü­rü­cü­le­ri ve sü­rü­cü aday­la­rı­nı il­gi­len­di­ren ko­nu­lar­da uzun sü­re­dir Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) stan­dart­la­rı­na uyum sağ­la­ya­cak kri­ter­le­re göre ha­zır­la­nan: eh­li­yet sı­nav­la­rı, uy­gu­la­ma sı­nav­la­rı, eh­li­yet gu­rup­la­rın­da­ki de­ği­şik­lik­ler gibi bir­den fazla yö­net­me­lik yü­rür­lü­ğe gir­miş olsa bile biz; “ Sü­rü­cü Aday­la­rı ve Sü­rü­cü­ler­de Ara­na­cak Sağ­lık Şart­la­rı ile Mu­aye­ne­le­ri­ne Dair Yö­net­me­lik “ üze­rin­de dur­mak is­ti­yo­ruz. 

Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Yö­net­me­li­ği'nde ya­pı­lan ve 01/01/2016 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­yür­lü­ğe giren yö­net­me­lik­ler­den "Sü­rü­cü Aday­la­rı ve Sü­rü­cü­ler­de Ara­na­cak Sağ­lık Şart­la­rı ile Mu­aye­ne­le­ri­ne Dair Yö­net­me­lik­te De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik" esas­la­rı­na göre; 

Sü­rü­cü­le­ri veya sü­rü­cü aday­la­rı­nın Tıp Dok­tor­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan genel mu­aye­ne­sin­de; işit­me kaybı, gün­lük ha­ya­tı kı­sıt­la­yan denge prob­le­mi, baş dön­me­si ne­de­ni ola­bi­lecek bir has­ta­lık, uyku bo­zuk­lu­ğu, ma­lign tümör hi­ka­ye­si, eklem ha­re­ket­le­rin­de kı­sıt­la­ma, ekst­re­mi­te nok­san­lı­ğı, kas, ten­don ve bağ lez­yon­la­rı, hi­pog­li­se­mi­ye yol aça­bi­lecek ilaç kul­la­nı­lan di­ya­bet has­ta­lı­ğı, kalp-da­mar has­ta­lı­ğı, organ yet­mez­li­ği, sant­ral ve pe­ri­fe­rik sinir sis­te­mi has­ta­lık­la­rı, epi­lep­si, kas has­ta­lık­la­rı, AĞIR AKIL HAS­TA­LI­ĞI, ZEKA GERİLİĞİ, DE­MANS, KİŞİLİK BO­ZUK­LU­ĞU, AĞIR DAV­RA­NIŞ BO­ZUK­LU­ĞU , alkol ba­ğım­lı­lı­ğı, psi­kot­rop madde ba­ğım­lı­lı­ğı ve görme de­ğer­len­dir­me­le­ri ya­pı­la­cak.

Dik­ka­ti­mi­zi çeken en önem­li de­ği­şik­lik ise: zeka ge­ri­li­ği, di­ğer­bir ifa­dey­le IQ DÜZEYİ 79 ve AL­TIN­DA OLAN­LAR ile bu­na­ma so­ru­nu, duy­gu­yu, he­ye­ca­nı ve dü­şün­ce­yi bozan sü­rek­li bir ruh has­ta­lı­ğı olan­la­rın artık sü­rü­cü bel­ge­si ala­ma­ya­cak ol­ma­sı­dır.
On yıl­lar­dır ya­şa­nan tra­fik ka­za­la­rın­da sü­rü­cü ha­ta­la­rı yüz­de­si­nin yük­sek çık­ma­sı­nın ne­de­ni şimdi daha iyi an­la­şı­lı­yor.
Eh­li­yet almak için ara­na­cak bu ku­ral­lar: özel­lik­le ya­ra­lan­ma ve ölüm­le so­nuç­la­nan ka­za­la­rın ön­len­me­sin­de önem­li gö­rü­le­rek yasal zo­run­lu­luk ola­rak hüküm al­tı­na alı­na­bil­di­ği­ne göre, sa­de­ce bu ku­ral­la­rın; ül­ke­miz ve hal­kı­mız ya­ra­rı­na ola­ca­ğı­nı dü­şü­ne­rek, bir­çok fark­lı alan­lar­da ve­ri­len bel­ge­ler için de yasal zo­run­lu­luk ha­li­ne ge­ti­ril­me­si ge­rek­mi­yor mu?......

Haf­ta­ya gö­rüş­mek üzere, hoş­ça­ka­lın.


Bu yazı 6706 defa okunmuştur.İSKENDER ÖZERDEM Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer