06-10-2018 Aydın BALCI
Aydın BALCI

Aydın BALCI

SE­FER­MU­RAT TÜRK­MEN­BA­ŞI'NIN RUH­NA­ME'Sİ

Bu hafta 3 Ekim Türk Dün­ya­sı Günü'ydü.Öz ata­la­rı­mı­zın yurdu olan Orta Asya=Tür­kis­tan'ın öne­mi­ni bir kez daha an­la­ya­bi­le­ce­ği­miz bir hafta.?Ben de ki­tap­la­rı­ma ba­kar­ken bir sa­haf­tan al­dı­ğım bir kitap gö­zü­me iliş­ti.Se­fer­mu­rad Türk­men­ba­şı'nın Ruhnamesi.?SSCB yı­kıl­dı­ğın­da Orta Asya=Tür­kis­tan'da bir­çok dev­let kuruldu.?Bunlardan biri de Türk­me­nis­tan'dı.Büyük birsö­mü­rü dü­ze­ni­nin için­de kendi kim­lik­le­ri­ne uzak kalan Türk­ler SSCB yı­kı­lın­ca kendi öz­le­ri­ne dönme ça­ba­sı içine gir­di­ler.Türk­me­nis­tan da bu ça­ba­nın içe­ri­sin­de gay­ret gös­ter­di.Tüm Türk yurt­la­rı Rus iş­ga­lin­den sonra ger­çek­ten mahir dev­let adam­la­rı­na sa­hip­ti­ler.Tümü de Tür­ki­ye'ye yakın bir ku­ru­luş aşa­ma­sı gös­ter­di.Yine büyük bir mil­let olu­şu­mu aşa­ma­sı içine gi­ril­di ve çoğu da hala bu aşa­ma­sı­nı bi­tir­miş sa­yıl­maz.Türk­me­nis­tan da hala ku­ru­luş aşa­ma­sın­da.Ne kadar 30 yıla yakın bir za­man­dır ba­ğım­sız /müs­ta­kil ol­sa­lar da büyük bir işgal so­nun­da böyle bir dev­le­tin ku­rul­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır.Se­fer­mu­rad Türk­men­ba­şı da Türk­me­nis­tan'ın ilk cum­hur­baş­ka­nı ola­rak bu ku­ru­cu­luk gö­re­vi­ni iyi üst­len­di.Ruh­na­me de bir nutuk tar­zın­da ese­ri­dir.İlk ku­ru­luş dev­rin­de mil­le­ti­ni ta­ri­he bağ­la­yıp mo­ti­ve etmek is­te­mek­te­dir ve bunu ki­ta­bın­da gayet güzel ak­set­tir­miş­tir. Bizim tarih ki­tap­la­rın­da gör­dü­ğü­müz çoğu Türk dev­le­ti­ni ki­ta­bı­na almış yani hiç­bir dev­le­ti ta­nı­ma­mamz­lık et­me­miş­tir.Fark edil­mek­te­dir ki bir dev­le­ti an­la­tır­ken onun ha­ne­da­nı­nın soy ağa­cı­nı da ver­mek­te­dir.O da hala ulu Türk yurt­la­rın­da şe­ce­re­nin öne­mi­ne bir ka­nıt­tır.Top­lu­mu inşa ediş sü­re­cin­de ese­riy­le her ko­nu­ya de­ği­nen Se­fer­mu­rad Türk­men­ba­şı so­run­la­ra baş­lan­gıç işçin gayet güzel eğil­miş,SSCB eği­ti­mi­ni Türk­lük ile bir­leş­ti­rip,bağ­daş­tı­rıp öyle bir po­li­ti­ka kur­muş­tur.Bu ki­tap­ta so­run­la­ra re­alist bakış açı­la­rı­nın ya­nın­da hem dev­let­ler hem de dini çeh­re­ler ile il­gi­li bazı hi­ka­ye­ler de an­la­tıl­mak­ta geniş bir kay­nak­ça kul­la­nıl­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.Ken­di­si ener­ji mü­hen­di­si olan Türk­men­ba­şı coğ­raf­ya­nın bu özel­lik­le­ri­nin de ger­çek­ten far­kın­da olan bir dev­let ada­mı­dır.Ki­ta­bın­da ki­ta­bı oluş­tu­ran el ya­zı­lı not­lar gö­rül­mek­te­dir.Açık­ça ki­ri­lal­fa­be­siy­le ya­zıl­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır ve al­fa­be dev­ri­mi belki de hala ger­çek­leş­me­miş­tir.O yüz­den de­mek­te­yim ki bu dev­let­ler hala ku­ru­luş aşa­ma­sın­da­dır.Tüm Türk­ler gibi ata­mız Oğuz 'a ken­di­ni bağ­la­yan Türk­men lider sağ­lam bir Türk­lük bi­lin­ciy­le büyük he­ge­mon­ya im­pa­ra­tor­lu­ğu­nun da­ğıl­ma­sı­nın üze­ri­ne olu­şan sisi ara­lı­yor­du.Ora­da­ki tüm Türk kar­deş­le­ri­miz aynı mis­yon ile he­def­le­ri­ne iler­li­yor­lar­dı.Kır­gız­lar,Öz­bek­ler,Türk­men­ler,Ka­zak­lar,Azer­bay­can Türk­le­ri ve diğer tüm türk top­lu­luk­la­rı büyük bir he­de­fin ana ak­tör­le­ri ha­li­ne geldiler.?SSCB'nin ka­ran­lık gün­le­ri­ni tek­rar ha­tır­la­ma­mak üzere…

3 EKİM TÜRK DÜN­YA­SI KUTLU OLSUN.


Bu yazı 4792 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer