11-06-2019 Aydın BALCI
Aydın BALCI

Aydın BALCI

DATÇA: BİR SAHİL KA­SA­BA­SI MI BİR SINIR KA­SA­BA­SI MI?

Datça… Ada­lar De­ni­zi'nin (Yu­nan­ca Ha­gi­os'tan tü­re­me Ege De­ni­zi ye­ri­ne Os­man­lı ve Sel­çuk­lu'nun kul­lan­dı­ğı Ada­lar De­ni­zi ta­bi­ri daha doğru bir kul­la­nış­tır.) en gü­ne­yin­de her­ke­sin bil­di­ği şek­liy­le “bakir bir tatil ka­sa­ba­sı”dır. Ancak Datça'nın je­ost­ra­te­jik ko­nu­mu sa­de­ce kendi ha­lin­de bir sahil ka­sa­ba­sı, Tür­ki­ye'nin ücra ve güzel bir köyü vas­fı­nı ta­şı­ma­sı­na engel ol­mak­ta ay­rı­ca Ada­lar De­ni­zi'nin en gü­ne­yin­de­ki gözcü ku­le­si vas­fı­nı da; Ak­de­niz'e açı­lan bir Demir Kapı olma vas­fı­nı da Yunan ada­la­rı­na karşı bir ba­ri­kat olma vas­fı­nı da ta­şı­ma zo­run­lu­lu­ğu­nu da do­ğur­mak­ta­dır.Ki zaten bir Türk yur­du­nun sa­de­ce bir tatil ka­sa­ba­sı vas­fı­nı ta­şı­ma­sı im­kan­sız­dır. Çünkü Türk Mil­le­ti Dünya'da yal­nız kal­mış ve tüm kuv­ve­ti­ni bu ni­te­li­ğin­den alan bir mil­let­tir. Türk yurt­la­rı hep böyle ken­di­ne bak­mak zo­run­da kal­mış, Yu­na­nis­tan gibi küçük dev­let­le­rin yap­tı­ğı şe­kil­de şı­mar­tıl­ma ga­ye­le­ri hiç ol­ma­mış­tır. Ancak bu küçük dev­let­le­rin şı­mar­tıl­ma­la­rı yal­nız ve büyük Tür­ki­ye'nin aley­hi­ne olmuş ve hep Tür­ki­ye hedef alın­mış­tır. Bu sal­dır­gan­lık hala sür­mek­te ve ta­ri­hin efen­di­le­ri Türk­ler ta­ra­fın­dan hep püs­kür­tül­mek­te­dir. Kar­dak'ta, Kıb­rıs'ta hala mü­ca­de­le sür­mek­te; Tür­ki­ye'nin ya­kı­nın­da­ki ada­lar­da mü­ca­de­le­ye gebe bir hal se­zil­mek­te­dir. O yüz­den Datça sahil ka­sa­ba­sı re­ha­ve­tin­den çık­ma­lı, bir akın­cı üssü has­sa­si­ye­ti ile ta­ri­hi­ne, di­li­ne,coğ­raf­ya­sı­na,eme­ği­ne,folk­lo­rü­ne sahip çık­ma­lı­dır.
Bunun aksi olup tem­kin elden bı­ra­kı­lır­sa 15 Mayıs 1919 İzmir zul­mü­nü bir daha ya­şa­ya­bi­lir, Zabit Efe'nin etin­den sıy­rıl­mış,kı­rıl­mış, par­ça­lan­mış ke­mik­le­ri ile Ka­ra­köy mey­da­nın­da ölüm
so­ğuk­lu­ğu­nun eş­li­ğin­de ka­la­bi­li­riz.

Peki ya yoksa ben mi abar­tıp fe­la­ket tel­lal­lı­ğı ya­pı­yo­rum?
Bu çiz­di­ğim tab­lo­nun ger­çek­le­şe­bil­me ih­ti­ma­li­nin yük­sek ol­du­ğu­nu tarih bizegös­te­ri­yor.
Datça'nın kar­şı­sın­da­ki Söm­be­ki,İstan­köy,Rodos gibi Yunan ada­la­rı Türk var­lı­ğı için teh­li­ke oluş­tu­ra­bi­lecek nok­ta­lar­dır.

Bu yüz­den Datça sa­de­ce bir tu­rizm mer­ke­zi olma yo­lun­da­ki ge­li­şi­mi­ni değil ti­ca­ret,tarım,hay­van­cı­lık,vd. alan­lar­da­ki ge­li­şi­mi­ni önem­se­yip Yunan'ı geç­me­li aş­ma­lı­dır.

(Bu yazı bir yazı di­zi­si­nin gi­ri­şi ol­du­ğu için kısa ve öz ola­rak ya­zıl­dı.De­va­mı gelecek.?Sağlı­cak­la.)


Bu yazı 5637 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer