26-09-2019 Aydın BALCI
Aydın BALCI

Aydın BALCI

İTİRAF: MÜ­KEM­MELLİĞİN GİZLEDİĞİ SIR­LAR

Devir Fatih ve 2. Be­ya­zıt devri… Ali Kuşçu,Sinan Paşa gibi büyük ilim adam­la­rı­nın fe­ra­se­ti ile kal­kın­mış bir mülk: Os­man­lı… Ve ulema ke­si­min­de ay­kı­rı ses­ler: Molla Lütfi ve onun her alan­dan üye­le­ri olan çe­te­si… Os­man­lı'nın İstan­bul'daki ilk yıl­la­rı ve yer­leş­me ça­ba­la­rı ki­tap­ta açık­ça gö­rü­lü­yor. Bu yer­leş­me­yi ko­lay­laş­tı­ran un­sur­lar­dan en önem­li­si ulema ke­si­mi. Bü­yük­bir si­ya­si güç olan ulema ta­ife­si pa­di­şa­hın ver­di­ği ka­rar­la­rı da uy­gu­lat­ma­ya­bi­li­yor­du.
Ancak Aşe­re-i Mu­ha­be­se denen Molla Lütfü'nün çe­te­sin­de­ki ki­ta­bın baş­kah­ra­ma­nı Karga Os­man­lı'yı yık­ma­ya az­met­miş bir fedai idi. Son­ra­dan tövbe de etse hem ulema ta­ife­si­ne hem de ay­rı­ca Aşe­re-i Mu­ha­be­se'ye büyük kö­tü­lük­ler yap­mış­tı.
Bu­gü­nün FETÖ'sünü an­dı­ran bir yapı ile ya­yı­lıp ha­re­ka­tı­nı yapan baş­kah­ra­man Karga o dö­nem­ki büyük dev­let­le­rin baş­kan­la­rı­nın ya­nı­na kadar kılık de­ğiş­ti­re­rek so­kul­mak­ta kurgu icabı si­ya­set­le­ri yön­len­dir­mek­te­dir.
Ki­ta­bın ya­za­rı İsken­der Pala'nın dili çok sade ve sü­rük­le­yi­ci ancak bir o kadar da yo­ğun­du. Dün­ya­nın baş­ken­ti İstan­bul'daki ilim ta­ba­ka­sı­nın bütün ha­va­sı­nı ro­ma­na ta­şı­ma­yı ma­ha­ret­le ba­şar­mış­tı.
Os­man­lı'nın ih­ti­şa­mı her yere ulaş­mak­ta; tüm dün­ya­da yan­kı­lan­mak­tay­dı. Os­man­lı'nın sağ­lam du­ru­şu baş­kah­ra­ma­nın tem­sil et­ti­ği dev­let kar­şı­tı güç­le­rin dı­şa­rı­dan yar­dım ala­rak kötü emel­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı roman bize gös­ter­mek­te­dir.

Ki­tap­ta Molla Lütfü çer­çe­ve­sin­de tar­tı­şı­lan ko­nu­lar; dev­le­tin ha­ki­mi­yet sa­ha­sı,ule­ma­nın re­ka­be­ti,dev­le­tin gü­cü­nün düş­man­la­rı üze­rin­de gös­ter­me­si ve mer­ke­zi dev­le­tin her alana si­ra­ye­ti şek­lin­de gös­te­ri­le­bi­lir.
Molla Lütfü'nün ulema ve dev­le­tin kar­şı­sın­da ta­kın­dı­ğı tavır ile bazı sı­fat­la­ra konu olu­yor­du; mül­hid,zın­dık,kafir,müş­rik,mü­na­fık…

Ki­tap­ta bun­lar da an­la­tıl­mak­ta ve tar­tı­şıl­mak­ta­dır. Ve ger­çek­ten bu tar­tış­ma­lar en ince ay­rın­tı­sı­na kadar dü­şü­nül­müş, tüm kay­nak­la­ra vu­ku­fi­ye­tiy­le an­la­tıl­mış bir kurgu et­ra­fın­da örül­müş­tür.

Kitap İsken­der Pala'nın bütün us­ta­lı­ğı­nı bize gös­te­ri­yor. Ya­zıl­dı­ğı dö­ne­me de dik­kat edi­lir­se ne kadar önem­li bir pers­pek­tif sun­du­ğu açık .

İsken­der PALA, İtiraf, Kapı Ya­yın­la­rı,İstan­bul,Ocak 2019.


Bu yazı 4911 defa okunmuştur.Aydın BALCI Diğer Yazıları
Çok Okunan Haberler
Köşe Yazarları
Anketimize Katılın

Web sitemize nasıl ulaştınız?

Reklam
Tavsiye
Arama Motorları
Diğer